Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du användningen av cookies. Läs mer

x

Förpacknings­återvinningen ökar i Finland

Finland har lyckats tämligen väl när det gäller materialåtervinning av förpackningar. Idag återvinns redan mer än hälften av förpackningarna. I flera år har bland annat materialåtervinningsresultaten för kartong, glas och metall överskridit de mål som EU och Finland har satt upp, medan materialåtervinningsmålen för plastförpackningarna har uppnåtts. Förpackningsdirektivet, som trädde i kraft sommaren 2014, har höjt materialåtervinningsmålen för förpackningsavfall för åren 2016 och 2020.

Företagen svarar för materialåtervinning och insamling av konsumentförpackningar

Företag, som förpackar eller importerar förpackade produkter och har en omsättning på minst 1 miljon euro, ansvarar för förpackningarnas återvinning i Finland, eftersom de har så kallat producentansvar. Det innebär att produktförpackningar som tillförs den finländska marknaden ska samlas in och materialet användas vid tillverkning av nya produkter, det vill säga materialåtervinningen ska skötas enligt de mål som har fastställts i lagen. Producentansvaret grundar sig på EU:s och Finlands lagstiftning.

Företag med producentansvar har även ansvar för att arrangera insamlingen av konsumentförpackningar i Finland från och med början av januari 2016. Då inledde nätverket med Rinki-ekopunkter sin verksamhet. Konsumenterna kan returnera använda förpackningar av kartong, glas, metall och plast till ekopunkterna.

Liten handling av stor betydelse

I Finland har företagen huvudansvaret för materialåtervinningen men enskilda människors handlingar har stor betydelse.

Även du kan hjälpa till att minimera avfallets miljöbelastning genom att sortera förpackningsavfall enligt våra anvisningar och returnera dem till Rinki-ekopunkterna för materialåtervinning. Varje liten handling, även en enda människas insats, är viktig för att på det hela taget skapa en effektiv och vettig materialåtervinning.

Ju fler av oss som sorterar rätt, desto mer bra material kan vi ta tillvara. Och det är bra för miljön, eftersom materialåtervinning minskar behovet av att använda helt nytt material för att producera produkter.

Materialåtervinningen sparar energi och naturresurser. Dessutom minskar koldioxidutsläppen och deras skadliga inverkan på miljön, samt belastningen på soptippen.

Hur materialåtervinningen av konsument-förpackningarna blir till råmaterial för nya produkter.

När du sorterar och returnerar förpackningsavfall enligt våra anvisningar till Rinki-ekopunkterna går dina ansträngningar inte till spillo. Rätt sorterat och returnerat används ditt förpackningsavfall som råmaterial när nya förpackningar tillverkas, det vill säga materialet återvinns. Endast rätt sorterat förpackningsavfall kan användas vid materialåtervinningen.

Vart förs förpackningsavfallet från Rinki-ekopunkterna?

RINKI kierratysketju EDIT 250416
 

1. Sorterade förpackningar lämnas till Rinki- ekopunkterna...

2. …och transporteras därifrån vidare till mottagningsterminaler för mellanlagring...

3. …och vidare till anläggningar som använder förpackningsavfall för att skapa nytt råmaterial eller nya produkter.

4. Nya produkter som tillverkas av återvunnet material sparar energi och minskar miljöbelastningen.

Återanvändning av förpacknings­avfall