Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

x

Register­beskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/99)

1. Registerförare

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
Mikaelsgatan 15 B
FI-00100 HELSINGFORS
Telefon +358 9 616 230

2. Person som ansvarar för registret

Dataadministrationschefen
Telefon +358 9 616 230

3. Registrets namn

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s företagsregister, vars delregister är adressregistret för Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s informationstidning.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registrets huvudsakliga användningsändamål är att registrera företag med producentansvar som tillför förpackade produkter till marknaden. Personuppgifter samlas in för att kontakta kunden och sköta kundrelationen samt för att informera om frågor kring producentansvar för förpackningar. Uppgifterna kan även användas i samband med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s kundenkäter eller för att utreda liknande information, såvida kunden inte har nekat till att uppgifterna används för sådana ändamål.

5. Registrets datainnehåll

Identifikations- och basuppgifter: Företagets kundnummer, företagets/organisationens namn, FO-nummer, utdelningsadress, postnummer, postanstalt, datum för anslutning och utträde, språk (finska, svenska eller engelska), uppgifter om företagets omsättning, uppgifter om fakturering, förpackningsstatistik, namnet på företagets kontaktperson, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

I registret införs kundens basuppgifter som företaget meddelat i avtalet, eller angett per telefon eller via annan motsvarande anmälan som gjorts till den registeransvariga medan kundrelationen har pågått. Namn- och adressuppgifter och annan information uppdateras såväl självmant av kunderna och deras samfund som via Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s årliga redovisningsblankett för förpackningsuppgifter. Kunden kan även sända ovan nämnda uppgifter via Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s finskspråkiga extranettjänst eller sända en elektronisk blankett per e-post. Omsättnings- och branschuppgifter samt andra allmänna uppgifter kan skaffas från företag som producerar dem.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överförande av uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter lämnas inte ut i kommersiellt syfte och inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab lämnar ut endast sådana företagsuppgifter till myndigheter som företaget enligt gällande lag eller myndighetsbeslut är skyldigt att lämna ut. Till företag som ingått avtal med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab utlämnas endast sådana uppgifter som rör företaget i fråga för granskning av förpacknings- eller avtalsuppgifter och på separat begäran. Om användningen av en underleverantör till RINKI kräver utlämnande av kunduppgifter, lämnas uppgifterna ut endast för det aktuella syftet, och underleverantören får inte överlåta uppgifterna vidare.

8. Principerna för skyddet av registret

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab iakttar en strikt reglerad tystnadsplikt. Registret används endast av personer i vilkas arbetsuppgifter användningen ingår.

a. Manuellt material

Manuellt material förvaras i ett låst utrymme i Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s lokaliteter. Endast anställda vid Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab har rätt att hantera manuella klientdata.

b. Elektroniskt lagrade uppgifter

Behörighet att använda registret förutsätter användaridentifikation som beviljats av databasens administratör. Administratören fastställer också den behörighetsnivå som användarna beviljas. Användningen av programmet förutsätter ett personligt lösenord. Användningen av registret och inloggningen övervakas. Programmet är skyddat mot kontaktförsök utifrån med en brandvägg. Databaserna är belägna i låsta rum, och endast vissa på förhand utsedda personer har tillgång till uppgifterna.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s datasäkerhet är uppbyggt enligt lagar och förordningar om datasäkerhet samt med iakttagande av givna direktiv och rekommendationer.

Helsingfors den 22 maj 2015 
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab