Suomen Keräyslasiyhdistys återvinner glasförpackningar

Glasburkar som tillverkats av återvunnet glas

Suomen Keräyslasiyhdistys ry är en producentsammanslutning för förpackningsglas och har grundats 1998. Föreningen främjar återvinning och annan återanvändning av glas samt minskar på uppkomsten av glasavfall.

Suomen Keräyslasiyhdistys ry organiserar mottagningen och återanvändningen av glasförpackningsavfall i samarbete med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.

Producentansvaret för förpackningar

Förpackare och importörer av förpackade produkter är skyldiga att på egen bekostnad organisera avfallshanteringen för förpackningar som tagits ur bruk. Med avfallshantering avses insamling, transport, återanvändning och slutbehandling av avfall. Läs mer: Vad är producentansvaret för förpackningar?

Företag som förpackar sina förpackningar i glasförpackningar eller importerar produkter som förpackats i glasförpackningar, kan överföra sina producentansvarsskyldigheter till Suomen Keräyslasiyhdistys genom att registrera sig hos Finland Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Läs mer: Så här ansluter sig ditt företag till Rinki

Så här sorterar du glasförpackningar hemma och vid Rinki-ekopunkter (på finska)


Återvinning av glas

 

 

Med återvinning av glas avses att det insamlade glasavfallet omvandlas till nya produkter, material eller ämnen antingen för sitt ursprungliga syfte eller för ett annat syfte. Glas kan återvinnas oändligt exempelvis för tillverkning av nya förpackningar utan att dess kvalitet eller renhet försvagas. Genom återvinning sparar vi på naturresurser och energi samt minskar på koldioxidutsläppen och belastningen på avfallsplatser.

Återvinningsalternativ för insamlat glas är exempelvis användning vid produktion av nya förpackningar, glasull och cellglas. Före återvinningen ska glaset beroende på användningssyfte rengöras, sorteras och krossas.

Inom glasåtervinningsbranschen verkar bland annat:

  • Förbehandling av förpackningsglasavfall för återvinning: Maltha Group BV, Nederländerna; Krynicki Glass Recycling OÜ, Estland; Uusioaines Oy, Forssa
  • Tillverkning av glasull: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Forssa och Hyvinge
  • Tillverkning av cellglas: Uusioaines Oy, Forssa
  • Tillverkning av förpackningsglas: bl.a. Owens-Illinois, Estland; Ardagh Glass, Storbritannien

Medlemmar och styrelse

Medlemmar i föreningen

Alko Oy

Finlands Livsmedelsindustriförbund rf

Finlands Dagligvaruhandel rf

O-I Sales and Distribution Finland Oy

Saint-Gobain Finland Oy

 

Styrelsemedlemmar 2020

Heli Tammivuori (ordf.), ​Finlands Livsmedelsindustriförbund rf

Kari Haimakainen, O-I Sales and Distribution Finland Oy

Maritta Iso-Aho, ​Alko Oy

Markku Ikkala, Finlands Dagligvaruhandel rf (Meira Nova Oy)

Heikki Huttunen, Finlands Livsmedelsindustriförbund rf (Suomen Nestlé Oy)

Tea Taivalkoski, Finlands Dagligvaruhandel rf

Ta kontakt

E-post: info@kerayslasiyhdistys.fi