03.03.16

Meddelande för företag: Nya avtalsvillkor

Avtalsvillkor för ett avtal om överföring av producentansvar för förpackningar till producentsammanslutningarna via Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab har ändrats. De nya villkoren gäller från och med 2.3.2016. De ersätter avtalsvillkoren som uppdaterats 1.11.2015 och gäller tills vidare. Ändringen av avtalsvillkoren förutsätter inte några åtgärder av företag. Vi anser också att företaget har godkänt de nya avtalsvillkoren såvida det inte skriftligen säger upp sitt tidigare avtal inom en månad från att detta meddelande sänts till företag.

Läs de nya avtalsvillkoren>>

Ändringarna i villkoren är följande:

1. Termer enligt lagstiftningen och begränsning av överföringen av producentansvaret

På grund av en ändring av lagstiftningen om producentansvaret för förpackningar har terminologin i avtalsvillkoren uppdaterats för att motsvara den nya lagstiftningen. Ordet ”förpackare” har bytts ut till ”producent”. Därtill har laghänvisningarna i punkt 3 och 5 uppdaterats för att motsvara nuvarande och gällande lagstiftning. I punkt 3 har också begränsningen av avtalet för överföring av producentansvaret preciserats: Producenten svarar själv för de krav som lagstiftningen ställer på förpackningarnas egenskaper och märkning.

2. Korrigering av förpackningsmängder och fakturor samt återbetalning av erlagda avgifter

I punkt 8 i avtalsvillkoren har gjorts en uppdatering gällande den tidsfrist inom vilken fel som upptäckts i förpackningsmängderna kan korrigeras. Inom samma tidsfrist kan också eventuella rättelser av fakturor och återbetalningar av erlagda avgifter göras. Syftet med tidsfristen är att producentsammanslutningarna ska ha tillgång till så tillförlitliga uppgifter som möjligt när de beslutar om återvinningsavgifternas belopp för respektive år.

Utöver de ovannämnda ändringarna har formuleringen om avtalets giltighetstid i punkt 14 preciserats. I punkt 14 har också preciserats vilka skyldigheter producenten har i fråga om redovisningen av förpackningsmängder och erläggandet av betalningar efter uppsägning av avtalet.

Vi lämnar gärna närmare upplysningar.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

E-post: info@rinkiin.fi
tel. +358 9 6162 3500

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…