Plastforpackningar

Plastförpackningar

Hur sorteras handspritflaskor?

En helt tom handspritflaska kan sorteras i ett insamlingskärl för plastförpackningar. Om det finns något desinfektionsmedel kvar i flaskan, ska det föras till en kommunal insamlingsplats för farligt avfall.

  1. Använd allt desinfektionsmedel i flaskan så att flaskan är helt tom. Inte ens en droppe ska komma ut ur flaskan.
  2. Öppna flaskans lock eller pumpdel så att även de minsta resterna av desinfektionsmedel kan avdunsta.
  3. Sortera den tomma flaskan och locket eller pumpdel separat i ett insamlingskärl för plastförpackningar.

Var får man lägga dryckes flaskor av plast med pant?

För dem till butikens eller Alkos returautomat för flaskor och burkar. Plastflaskor utan pant kan läggas i Rinki-ekopunkternas insamlingskärl för plastförpackningar.

Får jag föra målarfärgsburkar av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Nej. Alla målarfärgsburkar av plast som innehåller ens lite målarfärg ska föras till det ställe som din kommun anvisat. Se insamlingsplatserna för allt slags avfall i Finland: www.kierratys.info.

Får jag föra läkemedelsförpackningar till insamlingen av plastförpackningar?

Tomma, rena och torra läkemedels-, vitamin- och naturpreparatsförpackningar kan du lägga i insamlingen.

Tryckförpackningar av plast kan föras till insamlingen av plastförpackningar, om plasten inte är av PVC. Om plasten är av PVC, sortera den enligt din kommuns anvisningar (vanligen i blandavfallet). Förpackningar som är helt av aluminium förs till metallinsamlingen.

Ifråga om förpackningar som innehåller oanvända läkemedel eller läkemedelsrester ska du följa de råd som din kommuns avfallshanteringsrådgivning gett. I allmänhet tar det lokala apoteket emot läkemedel. Oanvända läkemedel får aldrig tömmas i avloppet.

Får jag föra kaffekapslar av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Nej. Sortera dem enligt din kommuns anvisningar.

Kaffekokarens kapslar och kaffepods som tillverkats av filterpapper, som förstörs tillsammans med kaffeprodukten är inte förpackningar.

Får man lägga biologiskt nedbrytbara förpackningar i insamlingen för plastförpackningar?

Biologiskt nedbrytbara förpackningar är främst avsedda att komposteras, men de kan läggas i plastinsamlingen. Eftersom biologiskt nedbrytbara förpackningar orsakar problem i materialåtervinningsprocessen sorteras de ut för att förbrännas för energiåtervinning.

Får jag föra mullsäckar av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Ja. Mullsäckar får föras till insamlingen av plastförpackningar, men skaka dem tomma först. Du ska inte vända den svarta sidan utåt, för då identifierar de optiska läsarna i plastraffinaderiet inte nödvändigtvis plasttypen på grund av den svarta färgen. Apparattillverkarna utvecklar hela tiden tekniken, för att också detta problem ska kunna lösas inom en nära framtid.

Hur ska svarta plastförpackningar sorteras?

Svarta plastförpackningar kan läggas i insamlingen trots att en del av dem med modern teknik går till energiproduktion. Problemet är att en del av de optiska läsarna i plastraffinaderiet för närvarande inte kan identifiera plasttypen i alla svarta förpackningar. De som levererar apparaterna till plastraffinaderiet utvecklar kontinuerligt tekniken för att detta problem ska kunna lösas inom en nära framtid.

Får jag föra blom- och örtkrukor av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Plastkrukor som medföljer blommor eller örter och som är avsedda för kortvarigt bruk eller för transport eller planteringskrukor för örter kan föras tomma till insamlingen av plastförpackningar. Däremot klassificeras tomma krukor som köpts från butiker som produkter och inte som förpackningar, och ska därför läggas i blandavfallet.

Får jag föra tandkrämstuber till insamlingen av plastförpackningar?

Ja, men kläm dem tomma först.

Får man lägga styroxförpackningar i plastförpackningarnas insamlingskärl?

Ja, en förpackning av styrox, eller mer officiellt EPS-plast, får läggas i plastinsamlingen. Styroxskivor som används vid byggen får ändå inte läggas i plastinsamlingen.

Förpackningar som tillverkats av EPS-plast hamnar inte i dagens läge i materialåtervinning. EPS-plast smulas lätt sönder i sorteringsprocessen. Materialet är även väldigt poröst, och tar därför lätt till sig smuts och vätskor.

EPS-förpackningar i industriell användning materialåtervinns däremot i hög grad, eftersom det materialet håller en jämn kvalitet.

Hur noggrant ska plastförpackningar rengöras?

Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Det får inte finnas matrester eller rester av andra ämnen. Låt förpackningarna rinna av tills de är torra. 

Förpackningar som är mycket smutsiga eller svåra att få rena ska inte rengöras. Om rengöringen kräver varmt vatten eller rengöringsmedel kan det med tanke på miljön vara bättre att lägga förpackningen bland blandavfall. En bra allmän regel är att förpackningen ska vara så ren att den kan förvaras en längre tid i hemmet.

Får plastförpackningar läggas in i varandra?

Förpackningar av olika plastsorter ska inte läggas in i varandra. Återvinningsanläggningens optiska läsare identifierar bara plastsorten på den yttersta förpackningen. Om förpackningar av olika plastsorter packas in i varandra, kommer de att hamna i fel grupp i materialåtervinningsprocessen.

Lägg förpackningarna in i varandra bara om du är säker på att alla förpackningarna är av samma plastsort. Dessutom går det bra att använda en plastkasse för att transportera olika sorters plastförpackningar, eftersom kassarna rivs upp i början av sorteringsprocessen innan förpackningarna transporteras vidare för hantering.

Får man lägga plastleksaker och husgeråd av plast i insamlingen för plastförpackningar?

Nej. I insamlingskärlet ska du endast lägga plastförpackningar i enlighet med våra sorteringsanvisningar. Dessutom har många plastvaror och -leksaker tillverkats av PVC-plast, som inte kan återvinnas. I leksaker kan också finnas elektronik, och ska då föras till den separata insamlingen av elapparater. Se insamlingsplatserna för allt slags avfall i Finland: www.kierratys.info.

Plastförpackningen har en bokstavsmärkning, men ingen siffra. Kan den ändå föras till insamlingen av plastförpackningar?

Ofta finns på plastförpackningar endast bokstavsförkortningen för plasten eller ett nummer. En förpackning som märkts med endera märkningen kan föras till insamlingen (med undantag för PVC, som märks med siffran 3). Materialmärkningen är inte obligatorisk på förpackningar, och därför finns det alltid inte en märkning på förpackningen. Du kan lägga plastförpackningen i insamlingskärlet, trots att det inte finns någon materialmärkning på förpackningen. Det viktigaste är att det är fråga om en förpackning.

Vilka plasttyper i plastförpackningar kan föras till insamlingen?

Du behöver endast komma ihåg siffran 3. Till insamlingen av plastförpackningar duger alla plaster förutom PVC, som märks med siffran 3, 03 eller bokstäverna PVC. Om en förpackning har märket PVC, ska du inte lägga den i insamlingen. Om plastförpackningen inte har någon märkning, kan du ändå lägga den i insamlingen.

PVC-plast används mycket litet i förpackningar. Den används inte i livsmedelsförpackningar, men finns ibland på förpackningar på importerade verktyg eller leksaker. Om PVC-förpackningen ändå i misstag har hamnat i insamlingen, kan den i allmänhet avlägsnas vid sorteringsprocessen på återvinningsanläggningen. 

Ska korkar och lock på plastförpackningar tas loss och returneras separat?

Ja, om det är möjligt. Korkar, lock, pumpdelar och motsvarande löstagbara delar (t.ex. lockfolier på förpackningar med uppskärningar) kan du gärna ta loss och lägga separat i insamlingskärlet. 

Korkar och lock innehåller ofta annan plast än resten av förpackningen. I plaståtervinningsprocessen identifieras olika plastkvaliteter av en optisk läsare, som sorterar ut olika plastsorter. Läsanordningen kan identifiera bara den ena plastsorten om till exempel en form och dess lock är av olika plast och fast i varandra. Då hamnar en del av förpackningen i fel grupp, vilket betydligt kan försvåra materialåtervinningen.

Flaskor och kanistrar plattas också lättare till utan korkar och då tar de upp mindre utrymme i insamlingskärlet. Samtidigt säkerställs att förpackningarna är tomma och torra.

Hurdana plastförpackningar får lämnas till insamling av plastförpackningar?

Lägg i insamlingskärlet hushållens tomma, rena och torra plastförpackningar som någon produkt ursprungligen har varit förpackad i. Dessa förpackningar används i regel vid försäljning av förpackningar som innehåller livsmedel, textiler, elektronik och kemikalier, men det finns även andra produkter som förpackas. Till förpackningar räknas även plastkassar och förpackningar som används på försäljningsstället, så som plastfolien kring till exempel semlor som säljs.

Till förpackningar räknas däremot inte tomma frysaskar, soppåsrullar, rullar med plastfolie för livsmedel och dylikt, som du köper i butiken. Flyttnings- och förvaringslådor räknas inte heller som förpackningar. De är plastprodukter som kommunens avfallshantering har ansvar för.

Dessutom finns det i Finlands avfallslag en separat definition av produkter som antingen är eller inte är förpackningar (förordning 518/2014, tilläggskriterier). Exempel:

  • CD-skivans fodral är inte en förpackning, medan plastfolien kring cd-fodral är en förpackning.
  • Klädhängare som säljs med ett klädesplagg är en förpackning. Medan klädhängare som köps separat inte räknas som förpackning.
  • Doseringsmått (plastboll) som säljs tillsammans med flytande tvättmedel för kläder är en förpackning.