Rapportering av förpackningsuppgifter

Pakkaustietojen-ilmoittaminen

Var får vi reda på om den lastpall som skickats till oss har varit i bruk tidigare eller om det är fråga om första användningsgången? Leverantören meddelar knappast vilken typ av lastpall det är fråga om.

Om ett företag själv köper lastpallarna, kan man av priset bedöma om det är fråga om en ny eller begagnad lastpall. Om det är fråga om en hyrlastpall, ska det utredas av den som hyr ut lastpallen hur stor del av lastpallarna som i genomsnitt varit helt nya och i bruk för första gången. Denna andel av lastpallarna rapporteras i kolumnen 1:a användningsgång.

Om en lastpall av trä repareras och tas på nytt i bruk på marknaden, ska detta rapporteras som återanvändning?

Javisst, om företaget använder en lastpall efter en reparation, rapporteras detta till Rinki som återanvändning. (För den slutliga förpackningsstatistiken överför Rinki mängden lastpallar som reparerats under hela året från återanvändning till mängden som släppts ut på marknaden i enlighet med mängden reparerade lastpallar som producentsammanslutningen för träförpackningar har statistikfört.)

Vilket är huvudmaterialet i en IBC-container, plast eller stål?

IBC-containerns plastbehållare och metallram rapporteras som separata förpackningar, även om det behövs verktyg för att separera dem från varandra. Plastbehållaren rapporteras på redovisningsblanketten på Plastfliken i delen Företagsförpackningar och metallramen på Metallfliken i delen Företagsförpackningar.

I anvisningen används på flera ställen uttrycket ”material som inte lätt kan skiljas åt för hand”, vad avses egentligen med detta?

Om de olika materialen i förpackningen lätt kan skiljas åt för hand (t.ex. en plastbägare och dess metallock) anses de vara lätta att skiljas åt för hand. Om förpackningens olika material inte kan skiljas åt (t.ex. en påse av metalliserad plastfolie) eller om det behövs något hjälpmedel för att avlägsna materialet (t.ex. en lastpall av trä och dess metalldelar), är de inte lätta att skiljas åt för hand.

Hur anser ni att det är förnuftigast att genomföra rapporteringen med förpackningstillverkarna och förpackningsanvändarna, dvs. förpackarna, för att undvika dubbelrapportering?

Förpackningsmängderna rapporteras till Rinki av det företag som i Finland har förpackat eller låtit förpacka sina produkter för den finska marknaden. Importören rapporterar förpackningarna för importerade produkter. Förpackningstillverkaren i Finland eller importören av tomma förpackningar rapporterar endast de material som använts i packning av dessa förpackningar. När man gör detta sker ingen dubbel rapportering.

När kommer man i rapporteringen att beakta de förpackningsmaterial som företaget själv samlar in från kunderna i samband med leveransen och organiserar återvinningen av de förpackningsmaterial som använts?

Om företaget själv samlar in förpackningarna för sina produkter från sina kunder och återvinner förpackningarna själv, är det bra att kontakta Rinkis företagskundtjänst för att kunna gå igenom ärendet noggrannare. Med återvinning avses att avfallsmaterial används som råvara för tillverkning av nya produkter, t.ex. kartongförpackningsavfall används som råvara vid tillverkning av hylsor. Om företaget ordnar insamlingen och materialåtervinningen själv, måste också dessa mängder räknas med i Finlands statistik över förpackningsavfall.

Varför finns ingen kolumn för egen materialåtervinning?

Rinki och producentsammanslutningarna har sinsemellan kommit överens om saken. Det blir mer ordning och reda om alla företag som har materialåtervinning rapporterar direkt till producentsammanslutningarna de förpackningsmängder de har återvunnit. På så sätt kan producentsammanslutningarna säkerställa att det verkligen är fråga om materialåtervinning.

Till vilken materialgrupp hör styroxförpackningar eller pet-flaskor?

Båda hör till förpackningar av plast. Styrox är en föråldrad benämning, som fortfarande används i talspråk. Det är alltså fråga om EPS, expanderad polystyrenplast. PET är i sin tur en förkortning av polyetentereftalat eller polyetentereftalat. Dryckesförpackningar med pant, t.ex. PET-flaskor med pant, ska inte rapporteras till Rinki.

Förpackningarna som företaget importerat var begagnade i ursprungslandet. Ska förpackningarna anges i kolumnen import eller återanvänts?

Importerade produkter är alltid nya förpackningar på den finländska marknaden, även om de redan har använts en gång i ursprungslandet. Om förpackningen blir på den finländska marknaden, anges den i kolumnen Import. Produktens användning anges i kolumnen Återanvänts som förpackning i Finland först då den använts en andra gång eller om förpackningar för importerade produkter återanvänts i Finland.

Företaget importerar tomma förpackningar. Ska dessa anges på blanketten?

Nej, såvida inte importören senare själv förpackar sina produkter i dem. Då anges förpackningarna i kolumnen Förpackat eller låtit förpacka för den finska marknaden. Det är först den som använder förpackningen, det vill säga förpackaren som är skyldigt att ange förpackningarna på sin blankett. Importören som för in tomma förpackningar ska visserligen minnas att ange transportförpackningar på sin blankett.

Gäller lagstiftningen och rapporterings­skyldigheten en utländsk importör? Är det företaget som sänder produkter från utlandet eller företaget som tar emot det i hemlandet som är importör och rapporteringsskyldigt?

Det är huvudsakligen finländska företag som har producentansvar och rapportering ansvar för förpackningar. Enligt Birkalands NTM-central definieras från och med 1.5.2015 ett företag som producent om följande villkor uppfylls:

1. Företaget har finländskt FO-nummer och minst ett verksamhetsställe i Fastlandsfinland.
2. Företagets omsättning i Finland uppgår till 1 miljon euro eller mera.
3. Företaget förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden.

Ett utländskt företag eller dess filial, som finns i Finlands handelsregister, har producentansvar när alla ovan nämnda villkor uppfylls.

Obs! Finländska företag skulle rapportera även för sådana produkters förpackningar som företaget köper av ett utländskt företag som inte uppfyller ovan nämnda villkor.

Företaget tillverkar privat label-produkter för ett annat företag. vilket av företagen ska rapportera dessa produkt­förpackningar?

Tumregeln är att det företag som äger produkterna när de förpackas också rapporterar förpackningarna. Ägaren till de produkter som förpackas är oftast även dess tillverkare. Private label-produkter är affärskedjornas egna märkesvaror som tillverkas under detaljistens marknadsföringsnamn i stället för tillverkarens namn. Även affärskedjan kan vara ägare till de Private label-produkter som tillverkaren förpackar beroende på avtalet dem emellan. Företagen ska lämna in en redogörelse till Rinki över vilket av företagen som rapporterar förpackningarna.