Rinki ekopunkter

Rinki-merkki

Varför får man till Rinki-ekopunkter endast föra förpackningar?

Rinki-ekopunkterna är endast avsedda för insamling av förpackningar från hushåll. Orsaken till insamlingen är det lagstadgade producentansvaret, som gäller uttryckligen endast förpackningar. 

För insamlingen av förpackningar (glas, metall, kartong, plast) i Finland svarar de företag som förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter och vars omsättning är minst 1M€. Dessa företag har ett så kallat producentansvar. Enligt producentansvaret ska de förpackningar som med produkterna lanserats på den finländska marknaden insamlas för återvinning och materialen återanvändas vid tillverkning av nya produkter, dvs. återvinnas enligt de mål som fastställts i lagen. Ansvaret baserar sig på EU:s och finsk lagstiftning. 

Verksamheten finansieras med de återvinningsavgifter som producenterna betalat. Om man skulle föra annat än förpackningar till Rinki-ekopunkterna, skulle återvinningskostnaderna stiga oskäligt högt på felaktiga grunder. 

Utöver för förpackningar har företag i avfallslagen ett producentansvar för däck till motordrivna fordon, för bilar, elapparater och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer samt för insamlingspapper. Övrigt ansvarar kommunernas avfallshantering för, t.ex. insamlingen av plastprodukter.

Varför finns det inga Rinki-ekopunkter i centrum av staden?

Rinki skulle gärna också samla in förpackningsavfall i stadscentra. Punkterna kräver mycket plats, som det vanligen finns litet av i centrumområden – också butikernas gårdar har ofta brist på utrymme. Det behövs också utrymme för att kunna tömma kärlen på ett säkert sätt, vilket kan vara besvärligt i stadscentra. Det är också i allmänhet svårt att få tillstånd att grunda punkter på centrumområden på många platser i Finland. 

Vi har koncentrerat våra punkter främst till platser där människor vanligen rör sig. En butik är en vanlig plats för ekopunkter, eftersom förpackningar kan återlämnas där i samband med butiksbesök.

Vad är Rinki-ekopunkterna och vem har ansvar för dem?

Konsumenter kan till Rinki-ekopunkter föra kartong-, glas- och plastförpackningar samt småmetallföremål som tagits ur bruk. Det är Finlands industri och handel, det vill säga företagen som bjuder konsumenterna på denna avgiftsfria tjänst. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab upprätthåller nätverket med Rinki-ekopunkter.