RINKI och producentsammanslutningarna

Rinkiin Anslutning till Rinki

Vårt företag använde förpackningar som enligt sorterings­anvisningarna inte får läggas i sopkärlet för hushållens förpacknings­avfall. Till exempel hälso- och sjuk­vårdens injektions­vätskor i flaskor och ampuller samt PVC-förpackningar. Varför ska vi rapportera dessa förpackningar till Rinki och betala material­återvinnings­avgifter för dem?

Företaget ansluter sig till Rinki för att ta ett lagstadgat producentansvar för sina förpackningar.  Företaget rapporterar till Rinki alla de förpackningar det använder samt betalar för att de materialåtervinningsmål för förpackningarna, som Finlands lagstiftning har fastställt för producenterna, uppnås.  Rinki kan inte garantera att företagets alla förpackningar kan materialåtervinnas. Materialåtervinningsmålen uppnås, även om vissa förpackningar inte samlas in för att deras material inte lämpar sig för materialåtervinning. Om man vill att målen ska uppnås genom att samla in och materialåtervinna även förpackningar som är svårare att materialåtervinna, skulle också materialåtervinningsavgifterna betydligt stiga.

Om företaget inte vill ansluta sig till Rinki, hur tar då företaget hand om förpackningarnas producentansvar?

Företaget ansvarar för den egna fastighetens avfallshantering. Detta kan skötas genom att ingå avtal med till exempel ett avfallstransportföretag. Läs mer: Företagsförpackningar och avfallshantering från fastigheter

Producentsammanslutningarna organiserar materialåtervinningen för förpackningarna på så sätt att Finland uppnår de mål som EU:s och Finlands lagstiftning satt upp när det gäller förpackningarnas materialåtervinning. De enskilda producentsammanslutningarna beslutar om hur de ordnar materialåtervinningen. Detta kan ske genom att producentsammanslutningen till exempel ingår avtal med företag som återvinner förpackningar.

Har företag med en omsättning under en miljon euro någon som helst skyldighet att sköta sitt producentansvar för förpackningar?

Nej, företag med en omsättning under en miljon euro har inte något lagskyldigt producentansvar för förpackningar. Sådana företag kan emellertid, om de vill, ingå med producentsammanslutningarna ett avtal som administreras av Rinki och kan därigenom utnyttja Rinkis kundförmåner. De företag med en omsättning under en miljon euro som ingått ett avtal ska också rapportera sina förpackningsuppgifter årligen till Rinki och omfattas av kund- och återvinningsavgifter.

Se: Förmåner för företag som anslutit sig

 

Företaget har redan avtal om avfallstransport. Behöver vi ändå ansluta oss till Rinki?

När företaget tecknar avtal om avfallshantering med ett avfallstransportföretag betalar företaget endast för hämtning av avfall från den egna fastigheten. Den del som företaget betalar till avfallstransportföretaget finns inte med i Rinkis och producentsammanslutningarnas avgifter. Producentansvar för förpackningar är en lagstadgad skyldighet för företagen. Företagen ska bland annat samla in de förpackningar som de levererat till den finländska marknaden, organisera övrig avfallshantering och återvinningen av förpackningar. Återvinning innebär återanvändning av förpackningsmaterial vid tillverkning av nya produkter. Avtalet som ingåtts med Rinki gäller uttryckligen de förpackningar som företagen med sina produkter har levererat till den finländska marknaden. Företaget betalar för att Rinki och producentsammanslutningarna organiserar förpackningarnas materialåtervinning i Finland för alla de företag som anslutit sig till Rinki, så att de mål som EU:s och Finlands lagstiftning satt upp för förpackningarnas materialåtervinning uppnås i Finland.

Ett företag kan ingå ett kombinerat avtal. Vad innebär det?

Ett kombinerat avtal kan ingås av en koncern eller av sådan centralaffär, kedjeorganisation eller franchisor, som utifrån ägande, avtal eller annan rätt som baserar sig på ett befullmäktigande representerar företag som ansluter sig till avtalet. Begreppet koncern har definierats i bokföringslagen och aktiebolagslagen.

Till vad behöver Rinki kundavgifter?

Rinki svarar för att företagen på ett behändigt och effektivt sätt sköter sitt producentansvar som gäller förpackningar. Rinki är ett bolag utan vinstsyfte och till dess uppgifter hör bland annat:

  • att identifiera de bolag med verksamhet i Finland som berörs av producentansvaret för förpackningar
  • registrera de företag vilka med sina produkter levererar förpackningar till den finländska marknaden och som med producentorganisationerna ingått det avtal som Rinki administrerar
  • bokföra de förpackningsmaterial och -mängder, som företagen årligen rapporterar till Rinki
  • med producentorganisationernas fullmakt fakturera de förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifterna
  • rapportera till myndigheter den förpackningsstatistik som årligen samlats in från företag. Statistiken har upprättats utifrån de uppgifter som anmälts till Rinki. Av statistiken framgår endast de totala mängderna förpackningsmaterial. Rinki överlåter inte uppgifter om ett enskilt företag vidare.
  • ge råd i ärenden som gäller producentansvaret för förpackningar
  • informera i ärenden som gäller återanvändning, nyttoanvändning och återvinning av förpackningar
  • övervaka de producentansvariga företagens intressen.

Vilka avgifter ska företaget betala?

Då ett företag ansluter sig ska det betala en anslutningsavgift av engångsnatur till RINKI Ab och årligen en kundavgift. Dessutom betalar företaget förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifter som producentorganisationerna fastställer och som Rinki fakturerar av företag och kontoför till producentorganisationerna. Både Rinkis och producentorganisationernas avgifter baserar sig på de förpackningsmängder som företaget använt under det föregående året och som företaget ska rapportera till Rinki. Rinki och producentorganisationerna är organisationer utan vinstsyfte.

Se: Prislista

Vilken nytta har ett företag av att ingå ett avtal?

Producentansvaret för förpackningar är en lagstadgad plikt för företag. Ansvar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Ett företag bär ansvaret för sina förpackningar också om förpackningen av produkterna eller logistiken har lagts ut till ett annat företag.

Det enklaste och smidigaste sättet att sköta sitt ansvar är att företaget ingår ett avtal med producentorganisationerna och som administreras av RINKI Ab. Det räcker med ett avtal. Rinki och producentorganisationerna ordnar på företagets vägnar mottagningen, insamlingen och återvinningen av kartong-, glas-, metall-, plast- och virkesförpackningar så att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Se: Förmåner för företag som anslutit sig