Rinki ja tuottajayhteisöt

Rinkiin liittyminen

Yrityksemme käyttää pakkauksia, joita ei lajitteluohjeidenne mukaan saa laittaa kotitalouksien pakkausjätteiden keräysastiaan. Esimerkkejä: terveydenhuollon injektionestepullot ja ampullit sekä PVC-pakkaukset. Miksi meidän täytyy raportoida Ringille nämä pakkaukset ja maksaa niistä kierrätysmaksut?

Yritys liittyy Rinkiin kantaakseen lakisääteisen tuottajavastuun pakkauksistaan.  Yritys raportoi Ringille kaikki käyttämänsä pakkaukset sekä maksaa siitä, että Suomen lainsäädännön tuottajille asettamat kierrätystavoitteet pakkauksille saavutetaan. Rinki ei voi taata, että yrityksen kaikki pakkaukset voidaan kierrättää. Kierrätystavoitteet saavutetaan, vaikka tiettyjä pakkauksia ei kerätä sen vuoksi, ettei niiden materiaali sovellu kierrätettäväksi. Jos haluttaisiin, että tavoitteet olisi saavutettava keräämällä ja kierrättämällä myös hankalammin kierrätettävät pakkaukset, nousisivat myös kierrätysmaksut huomattavasti.

Mitä tuottajayhteisöt tekevät? Tulevatko ne hakemaan yritysten pakkaukset?

Yritys on itse vastuussa oman kiinteistönsä jätehuollosta. Asian voi hoitaa sopimalla kuljetuksesta esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Lue lisää: Yrityspakkaukset ja jätehuolto kiinteistöistä

Tuottajayhteisöt organisoivat pakkausten kierrätyksen siten, että Suomi saavuttaa EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat pakkausjätteiden kierrätystavoitteet. Kukin tuottajayhteisö päättää itse, kuinka se kierrätyksen järjestää. Se voidaan tehdä esimerkiksi niin, että tuottajayhteisö tekee sopimuksia pakkauksia kierrättävien yritysten kanssa.

Miten yritys voi itse hoitaa pakkausten tuottajavastuun, jos se ei halua liittyä Rinkiin?

Yrityksen olisi järjestettävä pakkaustensa tuottajavastuun hoitamiseen liittyvät velvollisuudet ja maksettava yksin kaikki siihen liittyvät kustannukset. Yrityksen olisi muun muassa kerättävä Suomen markkinoille toimittamansa pakkaukset, järjestettävä muu jätehuolto sekä pakkausten kierrätys. Kierrätys tarkoittaa pakkausjätemateriaalin hyödyntämistä uusien tuotteiden valmistuksessa. Vuoden 2016 alusta lähtien tuottajan vastuuseen on kuulunut myös valtakunnallisen kuluttajapakkausten keräyspisteverkoston järjestäminen: kuitu-, metalli- ja lasipakkausjätteelle on oltava vähintään 1 850 keräyspistettä ja muovipakkauksille vähintään 500 pistettä. 

Käytännössä yritykselle vastuun hoitaminen yksin on lähes mahdotonta. Yleensä yritykset käyttävät useita erilaisia pakkauksia tai pakkausmateriaaleja. Yritys harvoin tietää, mihin sen tuotteiden pakkaukset lopulta markkinoilla päätyvät. Pakkausjätteiden kerääminen ja kierrätyksen järjestäminen tulisi erittäin kalliiksi yksittäiselle yritykselle. Rinkiin liittyneen yrityksen ei tarvitse yksin vastata järjestelmän ylläpidosta, vaan se osallistuu yhteisiin kustannuksiin olemalla mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä.

Onko liikevaihdoltaan alle miljoonan euron yritys millään tavalla velvollinen huolehtimaan pakkaustensa tuottajavastuusta?

Ei, alle yhden miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä ei ole lakisääteistä pakkausten tuottajavastuuta. Tällaiset yritykset voivat kuitenkin halutessaan tehdä Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa ja pääsevät näin hyödyntämään Ringin asiakasetuja. Sopimuksen tehneet alle miljoonan euron yritykset raportoivat myös pakkaustietonsa Ringille vuosittain ja kuuluvat asiakas- ja kierrätysmaksujen piiriin.

Katso: Etuja liittyneille yrityksille

Yrityksellämme on jo jätehuoltosopimus jätteen kuljetuksesta. Täytyykö meidän silti liittyä Rinkiin?

Kun yritys tekee jätehuoltosopimuksen jätteenkuljetusyrityksen kanssa, se maksaa ainoastaan jätteen poisviemisestä omalta kiinteistöltään. Ringin ja tuottajayhteisöjen maksuissa ei ole mukana tätä yrityksen maksamaa osuutta. Pakkauksia koskeva tuottajavastuu on lakisääteinen velvoite yritykselle. Yrityksen on muun muassa kerättävä Suomen markkinoille toimittamansa pakkaukset, järjestettävä muu jätehuolto sekä pakkausten kierrätys. Kierrätys tarkoittaa pakkausjätemateriaalin hyödyntämistä uusien tuotteiden valmistuksessa. Ringin kanssa tehty sopimus koskee nimenomaan niitä pakkauksia, jotka yritys on toimittanut Suomen markkinoille omien tuotteidensa mukana. Yritys maksaa siitä, että Rinki ja tuottajayhteisöt organisoivat kaikkien Rinkiin liittyneiden yritysten puolesta pakkausten kierrätyksen Suomessa siten, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa.

Yritys voi tehdä yhdistetyn sopimuksen. Mitä se tarkoittaa?

Yhdistetyn sopimuksen voi tehdä konserni tai sellainen keskusliike, ketjuorganisaatio tai franchisor, jolla on omistukseen, sopimukseen tai muuhun valtuutukseen perustuva oikeus edustaa sopimukseen liittyviä yrityksiä. Konserni on määritelty kirjanpitolaissa ja osakeyhtiölaissa.

Mihin Rinki tarvitsee perimiään asiakasmaksuja?

Rinki vastaa siitä, että yritykset voivat hoitaa pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa vaivattomasti ja tehokkaasti. Rinki on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • tunnistaa Suomessa toimintaa harjoittavien yritysten joukosta ne, joita pakkausten tuottajavastuu koskee
  • rekisteröidä yritykset, jotka tuotteidensa mukana toimittavat pakkauksia Suomen markkinoille ja ovat tehneet Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa
  • tilastoida ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka yritykset vuosittain ilmoittavat Ringille
  • laskuttaa tuottajayhteisöjen valtuuttamana pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut
  • raportoida viranomaisille vuosittain yrityksiltä kerätyt pakkaustilastot. Ne on laadittu Rinkiin liittyneiden yritysten ilmoittamien tietojen pohjalta. Tilastoista ilmenevät vain pakkausmateriaalien kokonaismäärät. Rinki ei luovuta yksittäisen yrityksen tietoja eteenpäin.
  • neuvoa pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa pakkausten uudelleenkäyttöön, hyötykäyttöön ja kierrätykseen liittyvistä asioista
  • valvoa tuottajavastuullisten yritysten etuja

Mitä maksuja yrityksen on maksettava?

Yritys maksaa liittyessään kertaluonteisen RINKI Oy:n liittymismaksun sekä vuosittain asiakasmaksun. Lisäksi yritys maksaa tuottajayhteisöjen määrittämät pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut, jotka Rinki laskuttaa yrityksiltä ja tilittää tuottajayhteisöille.  Ringin asiakasmaksut ja pakkausten kierrätysmaksut pohjautuvat yrityksen edellisenä vuotena käyttämiin pakkausmääriin, jotka yritys raportoi Ringille. Rinki ja tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita.

Katso: Hinnasto 

Mitä hyötyä yritykselle on sopimuksen tekemisestä?

Pakkausten tuottajavastuu on lakisääteinen velvoite yrityksille, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomeen ja joiden liikevaihto on vähintään yksi miljoona euroa. Tuottajavastuu koskee myös ulkomaisia yrityksiä, jotka myyvät pakattuja tuotteita etäkaupalla suoraan käyttäjille Suomessa.

Helpoin ja vaivattomin tapa huolehtia vastuusta on se, että yritys tekee RINKI Oy:n hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa. Yksi sopimus riittää. Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät yritysten puolesta kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puupakkausten vastaanoton, keräyksen ja kierrätyksen niin, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Katso: Etuja liittyneille yrityksille