Mikä tuottajavastuu?

Pakkausten tuottajavastuu on yrityksille lakisääteinen velvoite. Vastuu on yrityksillä, jotka pakkaavat Suomessa, maahantuovat pakattuja tuotteita tai myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla. Poikkeuksena tästä on niin sanotut palvelu- ja viljelijäpakkaukset, joiden kohdalla tuottajavastuu on palvelu- tai viljelijäpakkauksen valmistajalla tai maahantuojalla. Yritys vastaa pakkauksistaan myös silloin, kun sen tuotteiden pakkaaminen tai logistiikka on ulkoistettu toiselle yritykselle.

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää tuotteidensa pakkausten jätehuolto kattaen keräyksen, kuljetuksen sekä kierrätyksen tai muun hyödyntämisen sekä vastata tästä aiheutuvista kustannuksista. Pakkausasetuksella on myös säädetty tuottajien vastuulle pakkausmateriaalikohtaiset kierrätystavoitteet (%), jotka on toteutettava Suomessa.

Yrityksen on helpointa hoitaa tuottajavastuu liittymällä tuottajayhteisöön, jolloin tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle.

Pakkausten lisäksi yrityksillä on jätelaissa tuottajavastuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaista, autoista, sähkö- ja elektroniikkalaitteista, paristoista ja akuista sekä keräyspaperista.

Liity tuottajayhteisöön!

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

Millainen yritys on tuottajavastuussa pakkauksista?

Pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat Suomen markkinoille pakkauksia.

 

Pakkausten tuottajavastuu koskee suomalaisia yrityksiä*, jotka

 

  1. pakkaavat tai pakkauttavat tuotteita Suomen markkinoille (pl. palvelu- ja viljelijäpakkaukset)
  2. tuovat maahan pakattuja tuotteita 
  3. valmistavat tai maahantuovat palvelupakkauksia tai viljelijäpakkauksia Suomen markkinoille 

Palvelupakkauksen ja viljelijäpakkauksen tuottajavastuullinen taho, eli ”tuottaja”, on pakkauksen suomalainen valmistaja tai maahantuoja.  

 

Palvelupakkaus: pakkaus, jota käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajille.  

 

Viljelijäpakkaus: pakkaus, jota käytetään maatilalta ulos myytävien käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen.

 

Pakkausten tuottajavastuu koskee myös ulkomaisia yrityksiä, jotka 

 

4. myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjälle Suomessa 

 

* Suomalaisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa TAI ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä, joka on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa. 

Näin yritys hoitaa tuottajavastuunsa

Yritys hoitaa pakkausten tuottajavastuunsa, kun se tekee Ringin kautta sopimuksen tuottajayhteisön kanssa.

 

Pakkausalan tuottajayhteisöjä on Suomessa kaksi: Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Sekä Sumi että SPT vastaavat kartonki-, paperi,- muovi,- metalli,- lasi,- ja puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa.

 

Tuottajayhteisöön liittynyt yritys osallistuu pakkauskierrätyksen yhteisiin kustannuksiin olemalla mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä.

 

Sopimus tuottajayhteisön kanssa kattaa yrityksen Suomen markkinoille saattamien pakkausten tuottajavastuusta huolehtimisen. Yritys järjestää itse omalla kiinteistöllään lajittelemiensa pakkausjätteiden poiskuljettamisen. Tästä voi sopia esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksen kanssa, eivätkä siitä aiheutuvat kulut ole mukana Ringin laskuttamissa kierrätysmaksuissa.

Tuottajavastuun toteutusta valvotaan

Pirkanmaan ELY-keskus on viranomainen, joka valvoo tuottajavastuun toteutusta Suomessa. Pirkanmaan ELY-keskus tekee valvonnassa yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon, Tullin ja Suomen ympäristökeskuksen, kanssa.

 

Rinki kokoaa Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain tuottajavastuullisilta yrityksiltä keräämiensä tietojen pohjalta pakkaustilastot. Tilastoista ilmenevät vain yritysten yhteenlasketut pakkausmateriaalien määrät.
Pirkanmaan ELY-keskus raportoi vuosittain Euroopan komissiolle Suomessa kertyneet pakkausjätemäärät sekä tiedot kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä.

 

Tuottajavastuun laiminlyönnistä voi seurata tuntuva maksu

 

Mikäli tuottajavastuussa oleva yritys ei ole hoitanut tuottajavastuuta, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun, joka on 1 % yrityksen edellisen vuoden liikevaihdosta. Maksu on kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. Ennen maksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus hoitaa tuottajavastuunsa.

 

Myös seurantatietojen raportoinnin laiminlyömisestä voidaan määrätä maksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa.

Tuottajayhteisöt vastaavat pakkausten kierrätyksestä

Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat lain edellyttämiä oikeustoimikelpoisia ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Ne vastaavat siitä, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa sekä siitä, että pakkausten vastaanotto ja tiedotus hoidetaan lainsäädännön mukaisesti.

 

Pakkausalan tuottajayhteisöjä on Suomessa kaksi: Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Sekä Sumi että SPT vastaavat kartonki-, paperi,- muovi,- metalli,- lasi,- ja puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa.

 

Tuottajayhteisöt päättävät pakkausmateriaalikohtaisista kierrätysmaksuista, jotka Rinki laskuttaa tuottajavastuullisilta yrityksiltä.

 

Tavoitteena on, että pakkauskierrätys järjestetään tehokkaasti ja niin, että yritysten maksamat maksut pysyvät kohtuullisina.

Yrityksen on järjestettävä kiinteistönsä jätehuolto itse

Tuottajavastuusta huolimatta yrityksen vastuulla on sen kiinteistölle jäävien pakkausjätteiden lajittelu sekä niiden kuljetuksen järjestäminen kiinteistöltä. Kuljetuksesta voi sopia jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kuljetuspalvelusta peritty maksu on erillinen kulu yritykselle, eikä se sisälly Ringin laskuttamiin kierrätysmaksuihin.

 

Ringin laskuttamat kierrätysmaksut kattavat yrityksen Suomen markkinoille saattamien pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Pakkausjätteiden keräys yrityksen kiinteistöltä ei sisälly maksuihin.

 

Ringin laskuttamalla kierrätysmaksulla katetaan yritysten pakkausjätteen vastaanottoon tarkoitettu terminaaliverkosto, jossa materiaali otetaan maksutta vastaan sekä materiaalin kuljetus terminaalista käsittelylaitokselle ja kierrätys uusiksi tuotteiksi tai uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Lisää tuottajavastuusta

Rinki-verkkolehti on tuottajavastuun ykkösmedia. Lue lisää alta!