Usein kysyttyä tuottajavastuustaMietityttääkö pakkausten tuottajavastuu? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tuottajavastuun hoidosta ja pakkaustietojen raportoinnista.

Tuottajavastuu

Mitä tuottajavastuulla tarkoitetaan?

Tuottajavastuulla tarkoitetaan yrityksen velvollisuutta järjestää tuotteista syntyvien jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto sekä kattaa näistä aiheutuvat kustannukset. Jätelain mukaan vastuu on yrityksillä, jotka myyntitavasta riippumatta saattavat Suomen markkinoille moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaita, autoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja, keräyspaperia sekä pakkauksia.

 

Pakkausten tuottajavastuu velvoittaa yritystä, joka pakkaa Suomessa, maahantuo pakattuja tuotteita tai myy tuotteitaan Suomeen etäkaupalla.

 

Suomessa pakkausten tuottajavastuu on toteutettu yhteisellä järjestelmällä, jossa tuottajayhteisöt vastaavat tuottajavastuun vaatimusten käytännön toteutuksesta, kuten keräyksestä ja kierrätyksestä. Pakkausten kierrätysmaksut laskutetaan tuottajavastuullisilta yrityksiltä.

Ketä pakkausten tuottajavastuu koskee?

Pakkausten tuottajavastuu koskee:

 

  1. suomalaista pakkaajaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka pakkaa tuotteita Suomen markkinoille
  2. suomalaista maahantuojaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka toimii pakattujen tuotteiden maahantuojana Suomen markkinoille
  3. ulkomaista toimijaa, joka on sijoittautunut toiseen valtioon kuin Suomi, ja joka myy etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjille Suomessa

 

Seuraavien pakkausten osalta tuottajavastuullinen taho on pakkausten valmistaja tai maahantuoja 1.1.2024 alkaen:

  • Palvelupakkaus: pakkaus, jota käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajille
  • Viljelijäpakkaus: pakkaus, jota käytetään käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen

 

JA

yrityksen liikevaihto on vähintään 1 miljoona euroa. Tuottajavastuun miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu 1.1.2024 alkaen, jolloin pakkausten tuottajavastuu velvoittaa kaikkia yrityksiä, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit.

* yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa.

**yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa ja se on merkitty sivuliikkeenä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Ovatko verkkokaupat tuottajavastuussa pakkauksistaan?

Kyllä, verkkokaupat kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Suomalaisten verkkokauppojen on liityttävä Suomessa tuottajavastuujärjestelmään, jos ne toimittavat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille. Ulkomaalaisten verkkokauppojen on liityttävä, jos ne etämyyvät tuotteita suoraan käyttäjille Suomessa.

Ovatko ravintolayritykset tai kioskit tuottajavastuussa pakkauksistaan?

Ravintola on tuottajavastuussa pakkauksistaan, jos ravintola maahantuo tai valmistaa pakkauksia, joita se käyttää elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajille.

Ravintola ei ole tuottajavastuussa pakkauksistaan 1.1.2024 alkaen, jos se ostaa suomalaiselta maahantuojalta tai valmistajalta pakkaukset, joita se käyttää tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajalle.


Pakkausten raportointi

Mikä on pakkaus?

Pakkaus on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 1029/2021. Pakkaus säilyttää ja suojaa tuotetta, mahdollistaa tuotteen käsittelyn ja kuljetuksen tuottajalta kuluttajalle tai muulle käyttäjälle. Pakkaus antaa tietoja tuotteesta sekä helpottaa tuotteen esillepanoa myymälässä. Kaikki pakkausta vahvistavat tai siihen liitetyt osat, esimerkiksi etiketit, ovat pakkauksia.

 

Pakkauksia ovat muun muassa myyntipakkaukset, kuljetuspakkaukset sekä ryhmäpakkaukset.

Kuka raportoi pakkauksen?

Pakkauksen raportoi pakkauksen tuottaja.

 

Pakkauksen tuottaja on se yritys, joka on pakannut tai pakkauttanut tuotteensa Suomessa Suomen markkinoille tai maahantuonut pakatun tuotteen. Etämyyjä raportoi Suomeen suoraan käyttäjille päätyvät pakkauksensa.

 

  • Poikkeuksena tästä ovat palvelu- ja viljelijäpakkaukset. Palvelu- ja viljelijäpakkauksen tuottaja on sen valmistaja tai maahantuoja 1.1.2024 alkaen. Palvelupakkauksia käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajille, ja viljelijäpakkauksia käytetään käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen.

 

Vastuu raportoinnista on yrityksellä, joka omistaa tuotteen sen pakkaushetkellä.

 

Yritys on vastuussa pakkauksistaan, vaikka ulkoistaisi pakkaamisen toiselle yritykselle. Tämä tarkoittaa, että jos yritys vuokraa esim. kuormalavoja tai ostaa pakkauspalvelun toiselta yritykseltä, lavalle pakatun tuotteen omistaja raportoi käytössä olevat lavat.

 

Yrityksen omissa sisäisissä siirroissa käytettyjä pakkauksia ei raportoida. Sisäinen siirto tarkoittaa, että pakattu tuote siirtyy Suomessa saman y-tunnuksen sisällä.

Millaisia pakkauksia tuottajavastuu koskee?

Tuottajavastuu koskee sekä loppukäyttäjälle (B2C ja B2B) päätyviä pakkauksia että kuljetuksessa käytettäviä pakkauksia. Tuottajavastuu koskee kaikkia tuotteen säilyttämiseen, suojaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen sekä esillepanoon käytettäviä pakkauksia ja pakkausmateriaaleja. Myös vaarallisten aineiden pakkaukset kuuluvat tuottajavastuun piiriin ja niiden käyttö raportoidaan ilmoituslomakkeella.

 

Yrityksen on raportoitava myös yrityksen omaan käyttöön maahantuotujen tuotteiden pakkaukset.

 

Pakkausten määrä ei vaikuta raportointivelvollisuuteen. Pakkaustiedot ilmoitetaan, vaikka määrä olisi ollut vähäinen.

 

Pantillisia juomapakkauksia ei raportoida Ringille.

Mitä on kertakäyttömuovituotteiden SUP-raportointi ja mitkä pakkaukset katsotaan kuuluvan SUP-direktiivin soveltamisalaan?

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit. SUP-pakkaukset raportoidaan sekä pakkaustietojen ilmoituslomakkeella että SUP-lomakkeella ja niistä maksetaan sekä kierrätysmaksu että SUP-maksu.

 

SUP-maksun pääosan muodostaa kunnille maksettava korvaus, jolla katetaan kunnille aiheutuneet julkisten alueiden jätehuolto- ja siivoustoimien kustannukset koskien SUP-pakkauksia.

Mikä on Ringin Extranet?

Ringin Extranetissä raportoidaan yrityksen pakkaustiedot ja sieltä löytyy hyödyllistä materiaalia raportoinnin tueksi.

 

Yrityksen yhteyshenkilö voi Extranetissä päivittää yrityksen yhteyshenkilö- sekä yritystietoja. Yritys on vastuussa yhteystietojen ja laskutustietojen ylläpitämisestä.

Mitä on ekomodulaatio?

Ekomodulaatio tarkoittaa pakkausten kierrätysmaksujen porrastamista pakkausmateriaalien kierrätettävyyden, uudelleenkäytettävyyden ja kestävyyden mukaan. Pakkausten kierrätysmaksut pakkaustuottajille on vuoden 2023 alusta ekomoduloitu siten, että materiaaliltaan helposti kierrätettävien pakkausten kierrätysmaksu on pienempi kuin vaikeammin kierrätettävien pakkausten.

 

Pakkausten tuottajayhteisöt, Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi Oy, määrittelevät porrastetut kierrätysmaksut kumpikin omille asiakkailleen. Tuottajat raportoivat käytetyt pakkausmäärät vuosittain Ringille.

Raportoidaanko maahantuontia?

Kyllä, maahantuoja on vastuussa maahantuoduista pakkauksista. Maahantuojan velvollisuus on selvittää pakkausten painot, vaikka ei edes itse näkisi suoraan asiakkaalle toimitettuja pakkauksia.

 

Maahantuonti-sarakkeeseen merkitään kaikkien Suomen markkinoille ja yrityksen omaan käyttöön maahantuotujen tuotteiden pakkaukset. Maahantuontina raportoidaan myös Suomeen etäkaupalla käyttäjille myytyjen tuotteiden pakkaukset.

Raportoidaanko vientiä?

Vientiä ulkomaille ei raportoida, ainoastaan Suomen markkinoille jäävät pakkaukset raportoidaan Ringille.

Miten erotan yritys- ja kuluttajapakkaukset toisistaan?

Jos sama pakkaus voi päätyä sekä kuluttajille että yrityksille, se raportoidaan kuluttajapakkauksena. Jos pakkaus on ensisijaisesti esim. suurkeittiöille suunnattu kookkaampi pakkaus, niin se on yrityspakkaus.

 

Yrityspakkaukset ovat pakkauksia, jotka päätyvät tuotteiden mukana yrityksiin. Niitä ovat yrityksille tarkoitettujen tuotteiden myynti-, ryhmä- ja kuljetuspakkaukset. Yrityspakkauksia ovat myös sellaiset kuluttajatuotteiden ryhmä- ja kuljetuspakkaukset, jotka eivät päädy tuotteen mukana kuluttajille.

 

Kuluttajapakkauksia ovat esim. kuluttajatuotteiden myyntipakkaukset ja osa ryhmäpakkauksista. Kuluttajapakkauksia ovat myös myyntipaikalla tuotteiden pakkaamiseen käytetyt pakkaukset, kuten paperi- ja muovikassit, rasiat, kerta-asiat jne., jotka kuluttaja vie mukanaan.

Miten IBC-kontit raportoidaan?

IBC-kontin muovisäiliö ja metallikehikko raportoidaan kuten erilliset pakkaukset, vaikka niiden toisistaan erottamiseen tarvitaan työvälineitä. IBC-kontit ja tynnyrit raportoidaan yrityspakkauksina. Muovisäiliöt raportoidaan pakkaustietojen ilmoituslomakkeen muovivälilehdellä ja metallikehikot metallivälilehdellä.

Koskevatko ilmoituslomakkeen kuluttajille tarkoitetut muoviset ostoskassit myös polypropeenista valmistettuja kestokasseja?

Kestokassit ovat tuotteita, eivät pakkauksia. Niitä ei raportoida pakkaustietolomakkeella.

Miksi biohajoavat muovipakkaukset luetaan muoveihin? Entä kompostoituvat pakkaukset?

Biohajoavat muovipakkaukset ja biopohjaisesta muovista valmistetut pakkaukset ovat muovipakkauksia ja ne raportoidaan muovipakkauksina.

Raportoidaanko pakkausmateriaali vain kerran toimitusketjussa?

Kyllä, pakkausmateriaali raportoidaan vain kerran toimitusketjussa.

 

Mistään pakkauksesta ei makseta kierrätysmaksua kahteen kertaan.

 

Uudelleenkäytettävien pakkausten uudelleenkäyttö kuitenkin raportoidaan erikseen tilastointia varten. Esimerkiksi uudelleenkäytettävä puulava raportoidaan maahantuonnissa, ja jos lava käytetään uudelleen Suomessa, raportoidaan myös uudelleenkäyttö.

 

Kertakäyttöiseksi tarkoitettujen pakkausten uudelleenkäyttöä ei raportoida.

Miten Ahvenanmaalta maahantuodut tai Ahvenanmaalle viedyt pakkaukset raportoidaan?

Ahvenanmaalla on oma tuottajavastuujärjestelmä. Ahvenanmaalta maahantuodut pakkaukset merkitään Maahantuonti-sarakkeelle. Vientiä ei raportoida lainkaan.

Yrityksen maahantuomat pakkaukset olivat käytettyjä lähtömaassa. Merkitäänkö nämä pakkaukset maahantuonti- vai uudelleenkäyttö -sarakkeeseen?

Maahantuotu pakkaus on aina Suomen markkinoilla uusi pakkaus, vaikka se olisi lähtömaassa jo kerran käytetty. Jos pakkaus jää Suomen markkinoille, se merkitään maahantuontisarakkeeseen. Uudelleenkäyttö Suomessa -sarakkeeseen merkitään pakkauksen käyttö vasta ensimmäisen käyttökerran jälkeen tai maahantuotujen tuotteiden pakkausten käyttö uudelleen Suomessa.

Miten private label -tuotteet raportoidaan?

Raportoinnissa pääsääntönä on se, että pakkaukset ilmoittaa yritys, joka omistaa tuotteen sen pakkaushetkellä. Pakattavan tuotteen omistaja on useimmiten sen valmistaja. Private label -tuotteet ovat kauppaketjujen tuotteita, jotka myydään tuotteen valmistajan merkin sijaan tuotteen tilanneen kaupan omalla markkinointinimellä. Valmistajan pakkaamien Private label -tuotteiden omistaja voi olla myös kauppaketju riippuen yritysten välisestä sopimuksesta. Yritysten on annettava Ringille selvitys siitä, kumpi yrityksistä raportoi pakkaukset.


Yrityksen jätehuolto

Voiko yritys palauttaa pakkausjätteitään Rinki-ekopisteisiin?

Ei voi, Rinki-ekopisteissä otetaan vastaan vain kotitalouksien pakkausjätteitä. Yritys voi järjestää pakkausjätteiden kuljetuksen tuottajien vastaanottoterminaaleihin, joissa otetaan tuottajayhteisöjen ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä maksutta vastaan.

Ota yhteyttä

Jäikö kysyttävää? Yritysasiakaspalvelumme auttaa mielellään.