Vanliga frågor om producentansvaretFunderar du på något om producentansvaret? Här hittar du svar på vanliga frågor om skötseln av producentansvaret och rapporteringen av förpackningsuppgifter.

Producentansvar

Vad innebär producentansvar?

Med producentansvar avses producentens skyldighet att organisera återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av avfall från produkter samt att stå för de kostnader som detta ger upphov till. Enligt avfallslagen ligger ansvaret hos företagen, som oberoende av försäljningsmetod, tillför den finländska marknaden däck för motordrivna fordon, bilar, el- och elektronikapparater, batterier och ackumulatorer, returpapper samt förpackningar.

 

Det lagstadgade producentansvaret förpliktar ett företag som förpackar i Finland, importerar förpackade produkter eller säljer sina produkter till Finland på distans.

 

Producentansvaret i Finland är organiserat genom ett gemensamt system där Producentsammanslutningarna ansvarar för den praktiska implementeringen av producentansvarskraven så som insamling och återvinning. Återvinningsavgifterna faktureras från företag med producentansvar.

Vem har producentansvar för förpackningar?

Producentansvar för förpackningar omfattar

 

  1. en finsk förpackare* eller en utländsk aktörens filial i Finland**, som förpackar produkter till den finska marknaden
  2. en finsk importör* eller en utländsk aktörens filial i Finland** som importerar förpackade produkter till den finska marknaden
  3. en utländsk aktör som är etablerad i en annan stat än Finland och som säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland på distans.

 

För följande förpackningar är det producentansvariga producenten tillverkaren eller importören av förpackningen från 1.1.2024:

  • Service förpackning: en förpackning som används för förpackning av livsmedel och andra produkter på försäljningsstället och som överlåts direkt till konsumenten på försäljningsstället
  • Odlarförpackning: en förpackning som används för förpackning av obehandlade jordbruks- och trädgårdsprodukter

 

OCH

 

företagets omsättning är minst 1 miljon euro. Omsättningsgränsen för producentansvaret avskaffas från 1.1.2024 och därefter gäller producentansvaret alla företag som uppfyller de ovannämnda kriterierna.

*företaget har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland

**företaget har ett fast driftställe i Finland och är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen

Har näthandel producentansvar för sina förpackningar?

Ja, distansförsäljning tillhör producentansvaret. Finska näthandel måste ansluta sig till producentansvarssystemet i Finland om de levererar förpackade produkter till den finska marknaden. Utländska näthandel måste ansluta sig om produkter försäljs direkt till användare i Finland på distans.

Är restaurangrörelser eller kiosker producentansvariga för sina förpackningar?

En restaurang har producentansvar för sina förpackningar om den importerar eller tillverkar de förpackningar den använder för att förpacka livsmedel eller andra produkter som överlåts direkt till konsumenten på försäljningsstället.

Restaurangen har inte producentansvar för sina förpackningar från 1.1.2024 om den köper från en finsk importör eller tillverkare, de förpackningar den använder för att förpacka produkter direkt till konsumenten på försäljningsstället.


Redovisning av förpackningsuppgifter

Vad är en förpackning?

Förpackningar definieras i stadsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall 1029/2021. Förpackningen förvarar och skyddar produkten, möjliggör hantering och transport från producenten till konsumenten eller andra användare. Förpackningen ger information om produkten och underlättar dess presentation i butiken. Alla förstärkande element eller delar som är hängda på eller fästa vid en produkt tex. etiketter räknas som förpackningar.

 

Bland annat försäljningsförpackningar, transportförpackningar och gruppförpackningar är förpackningar.

Vem redovisar en förpackning?

Förpackningen redovisas av förpackningsproducenten.

Producenten av en förpackning är det företaget som har förpackat eller låtit förpacka sina produkter i Finland till den finska marknaden eller som har importerat den förpackade produkten. Distansförsäljaren redovisar de förpackningar som hamnar direkt hos användare i Finland.

  • Service- och odlarförpackningar är undantag från detta. Producenten av en service- och odlarförpackning är dess tillverkare eller importör från 1.1.2024. Serviceförpackningar används för att förpacka produkter direkt till konsumenter på försäljningsstället och odlarförpackningar används för att förpacka obehandlade jordbruks- och trädgårdsprodukter.

 

Redovisningsansvaret tar företaget som äger produkten när den förpackas.

Företaget ansvaras för sina förpackningar även om förpackningsaktiviteten läggas ut till ett annat företag. Detta betyder att, om exempelvis företaget hyr lastpallar eller köper förpackningsservice av ett annat företag, redovisar lastpallarna ägaren till produkterna som förpackats på lastpallarna.

Förpackningar som används i företagets interna överföringar redovisas inte. En intern överföring betyder att en förpackad produkt rör sig i Finland inom samma företag (samma FO-nummer).

Hurdana förpackningar berörs av producentansvaret?

Producentansvaret gäller både förpackningar som hamnar hos den slutliga användaren (B2C och B2B) och förpackningar som används till transport. Producentansvaret gäller alla förpackningar och förpackningsmaterial som används för att lagra, skydda, hantera och transportera samt presentera produkten. Även förpackningar för farliga ämnen ingår i producentansvaret, och deras användning rapporteras på redovisningsblanketten.

 

Företaget måste redovisa också förpackningar av produkter som importerats till företagets eget bruk.

 

Mängden av förpackningar påverkar inte redovisningsplikten. Förpackningsuppgifterna redovisas även om mängden har varit liten.

 

Pantbelagda förpackningar redovisas inte till Rinki.

Vad är Rinki Extranet?

Företag redovisar sina förpackningsuppgifter på Rinki Extranet och det finns bra material till stöd med redovisningen.

 

Företagets kontaktperson kan uppdatera kontakt- och företagsinformation på Extranet. Företaget ansvarar för att hålla kontakt- och faktureringsinformation uppdaterade.

Redovisas import?

Ja, importören ansvarar för de importerade förpackningar. Importören ska ta reda på vikten av förpackningar även om importören aldrig skulle se de förpackningar som direkt levereras till kunder.

 

I kolumnen för import markeras alla förpackningar av produkter importerade till den finska marknaden och också till företagets eget bruk. Förpackningar som sålts till användare i Finland på distans redovisas också som import.

Redovisas export?

Export till andra länder redovisas inte, bara förpackningar som kvarstår i Finland redovisas.

Hur åtskiljs företags- och konsumentförpackningar?

Om samma förpackning säljs till både konsumenter och företag, redovisas den som en konsumentförpackning. Om det är fråga om en större förpackning avsedd endast för professionell användning, redovisas den som en företagsförpackning.

 

Företagsförpackningar är förpackningar som tillsammans med produkterna hamnar hos företag. Företagsförpackningar är försäljnings-, grupp- och transportförpackningar för produkter avsedda för företag. Företagsförpackningar är också sådana grupp- och transportförpackningar för konsumentprodukter som inte hamnar med produkten hos konsumenterna.

 

Konsumentförpackningar är förpackningar som med produkterna hamnar eller kan hamna hos konsumenter eller hushåll. Konsumentförpackningar är t.ex. konsumentprodukternas försäljningsförpackningar och en del gruppförpackningar. Konsumentförpackningar är också förpackningar som på försäljningsstället används för förpackning av produkter, såsom pappers- och plastkassar, askar, engångskärl osv. och som konsumenten för med sig.

Hur redovisas IBC-containrar?

IBC-containerns plastbehållare och metallram redovisas som separata förpackningar, även om det behövs verktyg för att separera dem från varandra. IBC-containrar redovisas som företagsförpackningar. Plastbehållaren redovisas på redovisningsblanketten på Plastfliken och metallramen på Metallfliken.

Omfattar shoppingkassar för konsument på redovisningsblanketten också hållbara shoppingkassar av polypropen?

Återanvaändbara shoppingkassar av polypropen är produkter, inte förpackningar. De rapporteras inte på redovisningsblanketten.

Varför räknas bionedbrytbara plastförpackningar som plast? Hur är det med komposterbara förpackningar?

Bionedbrytbara plastförpackningar och förpackningar tillverkade av biobaserad plast är plastförpackningar och redovisas som plastförpackningar.

Redovisas förpackningsmaterialet bara en gång i leveranskedjan?

Ja, förpackningsmaterialet redovisas bara en gång i leveranskedjan.

 

Man ska inte betala återvinningsavgiften två gånger för en förpackning.

 

Återanvändning av återanvändbara förpackningar redovisas dock skilt för statistikföring. Till exempel för en återanvändningsbar träpall redovisas import och om träpallen återanvänds i Finland då redovisas också återanvändningen.

 

Återanvändning av förpackningar som är avsedda för engångsanvändning redovisas inte.

Hur redovisas förpackningar som importerats från Åland eller exporteras till Åland?

Åland har ett eget producentansvarssystem. Förpackningar som importerats från Åland redovisas i kolumnen för import. Export redovisas inte.

Förpackningar som företaget importerar har redan använts i ursprungslandet. Ska dessa förpackningar rapporteras i kolumnen för import eller återanvändning?

Importerade produkter är alltid nya förpackningar på den finländska marknaden, även om de redan har använts en gång i ursprungslandet. Om förpackningen förblir på den finländska marknaden, anges den i kolumnen Import. Produktens användning anges i kolumnen Återanvänts som förpackning i Finland först då den använts en annan gång eller om förpackningar för importerade produkter återanvänts i Finland.

Hur redovisas private label-produkter?

Huvudregeln är att företaget som äger produkterna när de förpackas redovisar förpackningarna. Ägaren till de produkter som förpackas är oftast tillverkaren. Private label-produkter är affärskedjornas egna märkesvaror som tillverkas under detaljistens marknadsföringsnamn i stället för tillverkarens namn. Även affärskedjan kan vara ägare till de Private label-produkter som tillverkaren förpackar beroende på avtalet mellan dem. Företagen ska lämna in en redogörelse till Rinki över vilket av företagen rapporterar förpackningarna.


Företagets avfallshantering

Får företaget lämna in sitt förpackningsavfall i Rinki-ekopunkter?

Nej, Rinki-ekopunkterna tar bara emot hushållens förpackningsavfall. Företaget kan ordna transport av förpackningsavfall till producenternas mottagningsterminaler, där förpackningsavfall som sorterats enligt producentsammanslutningarnas anvisningar tas emot avgiftsfritt.

Kontakta oss

Frågor? Våra kundservice hjälper gärna.