Återvinning av förpackningar

Återvinning ger förpackningar ett nytt liv och bidrar till att minska avfallets miljöpåverkan. Genom att sortera och återlämna förpackningsavfall till insamlingsplatser enligt våra riktlinjer kan du också hjälpa till. Det förpackningsavfall som du sorterar kommer att användas som råmaterial för nya produkter. Med andra ord: det återvinns.

Återvinning sparar energi och resurser genom att minska behovet av att använda jungfruligt material för att tillverka produkter.

Så här återvinns glasförpackningar

Glas kan återvinnas i nästan all evighet utan att dess kvalitet eller renhet försämras.

 • Från Rinki-ekopunkten transporteras glasavfallet till terminaler i Finland
 • Från terminalerna transporteras glasavfallet till glasbehandlingsanläggningar
 • Leveranser till utlandet transporteras sjövägen i stora partier.

 

 

I anläggningarna bearbetas glasavfallet. Från glaset sorteras orenheter bort, glaset rengörs och sorteras efter färg. Efter bearbetningen blir glaset råvara för glasförpackningsfabriker som tillverkar nya glasflaskor och glasburkar.

 

Allt glasavfall återvinns. Användningen av återvinningsglas som råvara för nya förpackningar är miljövänligt och minskar behovet av jungfruliga råvaror. I Finland tillverkas inte längre glasförpackningar.

 

Det är viktigt att sorteringen görs noggrant enligt Rinkis anvisningar. Endast glasflaskor och glasburkar bör läggas i glasinsamlingskärlet eftersom de lämpar sig för återvinning. Dricksglas, ugnsformar, kristall eller porslin duger inte för återvinning, eftersom de inte kan återvinnas på grund av sina olika smältpunkter.

 

Av återvunna glasförpackningarna tillverkas:

 • Huvudsakligen nya glasförpackningar, dvs. glasflaskor och glasburkar
 • En del blir också byggprodukter, såsom cellglas.
Så här återvinns metall

Metallens kvalitet försämras inte vid återvinning, metall kan alltid återvinnas.

Metaller som lämnats i metallinsamlingen förs till mottagningsterminale.

 

 

Vid mottagningsterminaler sorteras, statistikförs och lagras metallavfallet. Från terminalerna förs metallavfallet till en krossanläggning. Krossat metallavfall levereras till smältverk där metallskrotet omvandlas till nytt råmaterial för metallindustrin.

 

Återvunnen metall används bland annat för:

 • nya metallförpackningar
 • cykelramar
 • spadar
 • bildelar
Så här återvinns kartongförpackningar

Kartong som samlas in i Finland utnyttjas helt och hållet som återvunnet material. Detta kan vi vara stolta över.

Från Rinki-ekopunkten förs kartongen till ett mellanlager för att balas. Därifrån transporteras balarna som råvara till kartongfabriker, där kartongfiber separeras från plast- och aluminiumbeläggningar.

 

Den ytbeläggning som avlägsnats från kartongfiber är huvudsakligen av plast. Beläggningen torkas och förs till ett kraftverk för energiåtervinning. En del av aluminiumbeläggningen i kartongförpackningar separeras och återvinns som råvara i nya produkter.

 

Av återvinningskartong tillverkas bland annat:

 • råmaterial för wellpapp
 • förpackningskartong
 • specialpapper
 • laminatpapper
 • olika typer av hylsor
Så här återvinns plastförpackningar

Återvinning av plastförpackningar sparar den energi som behövs för att tillverka plast och minskar behovet av att använda olja.

 • Förpackningsavfall av plast som samlats in från konsumenter levereras till Fortums plastraffinaderi i Riihimäki, där Fortum sorterar plasterna och själv tillverkar returråvaror eller färdiga produkter.
 • Efter sorteringen går en liten del till vidareförädling i Finland och övriga Europa.

 

Den inhemska kapaciteten räcker för närvarande inte till för att hantera allt plastförpackningsavfall. En del av plastförpackningsavfallet levereras till flera aktörer för återvinning i Tyskland och Sverige. Målet är att den inhemska återvinningsgraden för plastavfall under de närmaste åren ska höjas till minst 50 procent.

 

Raffinaderiet förädlar plastförpackningsavfallet till material som används vid tillverkning av produkter av återvunnen plast. Plast som inte kan återvinnas kan användas som bränsle i avfallsanläggningar för blandavfall.

 

För att återvinningen av plastförpackningar ska lyckas är det viktigt att det plastförpackningsavfall som returneras till insamlingspunkterna sorteras omsorgsfullt enligt sorteringsanvisningarna.

 

Av återvunnen plast tillverkas bland annat:

 • olika konsumentvaror, till exempel disk-, toalett- och klädborstar, skohorn, blomkrukor, vattenkannor, sprejflaskor
 • möbler, såsom stolkomponenter
 • olika plast- och avfallspåsar, påsar av återvunnen plast för butiker
 • för konstruktion, till exempel lock till apparatdosor och brädkomposit

Insamling och återvinning av förpackningar är samarbete

Visste du att producentsammanslutningarna i Finland ansvarar för återvinningen av förpackningar?

Det finns två producentsammanslutningar för förpackningar i Finland: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Finlands Returplast. Producentansvaret för förpackningar financieras med återvinningsavgifter som betalas av företag och som besluts av producentsammanslutninarna.

 

Producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen krävs enligt lag och är icke vinstdrivande organisationer. På uppdrag av förpackningsproducenterna i Finland ansvarar producentsammanslutningarna för insamling och återvinning av förpackningar, dvs. vägen från förpackningsavfall till nya produkter. De ansvarar också för att de mål som fastställts i EU:s och Finlands lagstiftning för återvinning av förpackningar uppfylls i Finland och att insamlingen av förpackningar och informationen om dem genomförs i enlighet med lagstiftningen.

 

På uppdrag av producentorganisationerna sköter Rinki sorteringsrådgivning, kundservice och sorteringskommunikation till den finländska allmänheten. Dessutom organiserar Rinki ett rikstäckande nätverk av RINKI ekopunkter.

Kaksi hymyilevää kuluttajaa kartonkipakkaus kädessä

Förpackningsstatistik

Hur mycket återvinns förpackningar i Finland? Hur fördelas förpackningsavfallet mellan olika material? Läs här.