Återvinning av förpackningar

Återvinning ger förpackningar ett nytt liv och bidrar till att minska avfallets miljöpåverkan. Genom att sortera och återlämna förpackningsavfall till insamlingsplatser enligt våra riktlinjer kan du också hjälpa till. Det förpackningsavfall som du sorterar kommer att användas som råmaterial till nya produkter. Med andra ord: det återvinns.

Återvinning sparar energi och resurser genom att minska behovet av att använda jungfruligt material för att tillverka produkter.

Så här återvinns hushållens glasförpackningar

Glas kan återvinnas i nästan all evighet utan att dess kvalitet eller renhet försämras.

 • Det sorterade glasförpackningsavfallet från ekopunkter transporteras till närmaste terminalen, av vilka det finns 38 över hela Finland.
 • Från terminalerna transporteras glasavfallet till glasbehandlingsanläggningar som ligger i Forssa och i Estland.
 • Leveranser till utlandet transporteras sjövägen i stora partier.

 

 

I anläggningarna bearbetas glasavfallet. Från glaset sorteras orenheter bort, det sorteras enligt skärvstorleken, glaset rengörs och sorteras efter färg. Efter bearbetningen blir glaset råvara för glasindustrin som tillverkar nya glasflaskor och -burkar och en del blir byggprodukter såsom cellglas och glasull. Byggprodukter tillverkas i Finland men glasråvaran till nya glasförpackningar levereras till utlandet.

Nästan allt glasavfall återvinns. Användningen av återvinningsglas som råvara för nya förpackningar är miljövänligt, eftersom den minskar behovet av jungfruliga råvaror. När en finländare sorterar 1 kilo glasförpackningar i husets insamlingskärl eller Rinki ekopunkten minskar växthusgasutsläppen med 0,5 kilo jämfört med att slänga glaset i blandavfall.

Det är viktigt att sortera noggrant enligt Rinkis anvisningar för att återvinningen ska lyckas. Endast glasförpackningar, alltså glasflaskor och glasburkar bör läggas i glasinsamlingskärlet. Färgen spelar ingen roll. Dricksglas, ugnsformar, kristall, porslin eller andra glasprodukter är inte lämpliga för återvinning, eftersom de inte är förpackningar och hindrar glasåtervinningen på många sätt.

 

Av återvunna glasförpackningarna tillverkas:

 • Huvudsakligen nya glasförpackningar, dvs. glasflaskor och glasburkar
 • En del blir också byggprodukter, såsom cellglas.
Så här återvinns hushållens metall

Metallens kvalitet försämras inte vid återvinning, metall kan återvinnas om och om igen.

Den sorterade småmetallen som lämnats i metallinsamlingen förs till den närmaste mottagningsterminalen som finns över hela Finland.

Vid mottagningsterminaler sorteras och lagras metallavfallet. Från terminalerna förs metallavfallet till en krossanläggning. Krossat metallavfall levereras till smältverk där metallskrotet omvandlas till nytt råmaterial för metallindustrin.

 

Återvunnen metall används bland annat för:

 • nya metallförpackningar
 • cykelramar
 • spadar
 • bildelar
Så här återvinns hushållens kartongförpackningar

Den sorterade kartongförpackningsavfall från hushåll som lämnats in, utnyttjas nästan helt och hållet som återvunnet material.

Den sorterade kartongförpackningsavfall förs till producentsammanslutningarnas terminaler för att balas. Därifrån transporteras balarna som råvara till kartongfabriker, där pappersfiber plast och aluminium separeras från kartongförpackningarna.

De delar som avlägsnats från kartongfiber är oftast plast. Plasten som avlägsnats från pappersfiber torkas och utnyttjas som energi. En del av aluminiumbeläggningen i kartongförpackningar separeras och återvinns som råvara till nya produkter.

Av återvinningskartong tillverkas bland annat:

 • råmaterial till wellpapp
 • förpackningskartong
 • specialpapper
 • laminatpapper
 • olika typer av hylsor
Så här återvinns hushållens plastförpackningar

Den sorterade plastförpackningsavfall från hushåll sparar energi som behövs för att tillverka plast och minskar behovet av att använda olja jämfört med nytillverkad plast.

En del av plastförpackningsavfall som samlats in levereras till Fortums plastraffinaderi i Riihimäki och till bearbetningsanläggningen i Danmark.

Plastförpackningsavfallet i raffinaderiet sorteras, rensas och den delen som lämpar sig till återvinning blir plastgranulat som är råvara till nya plastprodukter.
Plast som inte kan återvinnas kan användas som bränsle i avfallsanläggningar.

För att återvinningen av plastförpackningar ska lyckas är det viktigt att plastförpackningsavfallet som lämnas till insamlingspunkterna sorteras omsorgsfullt enligt sorteringsanvisningarna.

 

Av återvunnen plast tillverkas bland annat:

 • olika konsumentvaror, till exempel disk-, toalett- och klädborstar, skohorn, blomkrukor, vattenkannor, sprejflaskor
 • möbler, såsom stolkomponenter
 • olika plast- och avfallspåsar, påsar av återvunnen plast för butiker
 • för konstruktion, till exempel lock till apparatdosor och brädkomposit

Insamling och återvinning av förpackningar är samarbete

Visste du att producentsammanslutningarna i Finland ansvarar för återvinningen av förpackningar?

Det finns två producentsammanslutningar för förpackningar i Finland: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Finlands Returplast. Producentansvaret för förpackningar financieras med återvinningsavgifter som betalas av företag och som besluts av producentsammanslutninarna.

 

Producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen krävs enligt lag och är icke vinstdrivande organisationer. På uppdrag av förpackningsproducenterna i Finland ansvarar producentsammanslutningarna för insamling och återvinning av förpackningar, dvs. vägen från förpackningsavfall till nya produkter. De ansvarar också för att de mål som fastställts i EU:s och Finlands lagstiftning för återvinning av förpackningar uppfylls i Finland och att insamlingen av förpackningar och informationen om dem genomförs i enlighet med lagstiftningen.

 

På uppdrag av producentorganisationerna sköter Rinki sorteringsrådgivning, kundservice och sorteringskommunikation till den finländska allmänheten. Dessutom organiserar Rinki ett rikstäckande nätverk av RINKI ekopunkter.

Kaksi hymyilevää kuluttajaa kartonkipakkaus kädessä

Förpackningsstatistik

Hur mycket återvinns förpackningar i Finland? Hur fördelas förpackningsavfallet mellan olika material? Läs här.