Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab

Rinki gör sorteringen av förpackningar enkel för konsumenter och skötseln av producentansvaret bekymmersfritt för företagare. För konsumenterna är det enkelt att föra sina sorterade förpackningar till Rinki-ekopunkterna, som det finns 1 850 av runt om i Finland – från Hangö till Utsjoki. Företag som förpackar sina produkter och företag som importerar förpackade produkter ska sköta sitt producentansvar för sina förpackningar. Ett företag behöver endast ingå ett avtal för att sköta sitt producentansvar för förpackningar.

Rinki-ekopunkter

Över 1 850 ekopunkter i Finland

producentansvar

Producentansvar

Vad innebär producentansvar för förpackningar?

Vuosikertomus copy

Årsberättelse

Rinkis årsberättelser

Tusentals företag deltar

Då företaget ingår det avtal som administreras av Rinki, överför det skötseln av sitt producentansvar för förpackningar till förpackningsbranschens producentorganisationer. Nästan 4 500 företag har ingått avtalet. Tack vare det kostnadseffektiva företagsfinansierade producentansvarssystemet är det en väldigt liten andel av alla förpackningar i Finland som inte återvinns.

Producentansvaret för förpackningar gäller företag, som förpackar, låter förpacka eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden eller säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland genom distanshandel och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Syftet med lagstiftningen är bland annat att spara på naturresurser och förebygga de olägenheter som miljön förorsakas.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som har grundats 1997 och ägs av Finsk industri och handel. Vi tar fram effektiva och hållbara lösningar för företag när det gäller att verkställa producentansvaret för förpackningar. Vi erbjuder konsumenterna ett nätverk med Rinki-ekopunkter för insamling av förpackningar och återvinning av glasförpackningsavfall.

Rinki ägs av:

Se även: Rinkis styrelse 13.2.2020 (på finska)

Rinkis uppgifter

Rinki verkar i samarbete med producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen och svarar för att  återvinningen av förpackningar och producentansvaret fungerar enkelt och kostnadseffektivt. Till Rinkis uppgifter hör bland annat:

 

Identifiering av producenter, kundservice och fakturering

 • Marknadsför producentsammanslutningarnas och Rinkis tjänster till producentansvariga företag och sköter upprättandet av avtal.
 • Ger kundföretagen råd i ärenden om producentansvaret för förpackningar.
 • Fakturerar av kundföretag de återvinningsavgifter som producentsammanslutningarna beslutat om.

 Insamling av förpackningsuppgifter, register och rapportering

 • För producentregister, samlar av producenter de förpackningsuppgifter som behövs och upprättar den statistik som krävs för förpackningsansvaret för förpackningar.
 • Rapporterar till producentsammanslutningarna avtalsenligt och till myndigheter enligt kraven i bestämmelserna.

Insamling och återvinning av konsumentförpackningar

 • Planerar och genomför för konsumenter ett mottagningsnätverk för förpackningsavfall som producenterna är ansvariga för.
 • Planerar och genomför terminaler, transporter och återvinning av glasförpackningsavfall.
 • Rapporterar till producentsammanslutningarna om hur insamlingen av konsumentförpackningar genomförts.

Information och intressebevakning

 • Informerar om insamling och återvinning av förpackningsavfall samt om producentansvarssystemen och förändringar i dem.
 • Planerar och genomför den konsumentinformation som producentansvaret för förpackningsavfall förutsätter.
 • Övervakar förpackarnas intressen och sköter relationerna till intressentgrupperna.

 Ombudsuppgifter

 • Fungerar som ombud för Suomen Keräyslasiyhdistys ry.

RINKI Ab:s kvalitetspolicy

Vi erbjuder producentansvariga företag, konsumenter, producentorganisationer och samhället lösningar för en effektiv återvinning av förpackningsmaterial och verkställande av producentansvaret på så sätt som lagstiftningen och företagsansvaret förutsätter.

De principer som styr vår verksamhet är tillförlitlighet, kostnadseffektivitet, serviceinriktning, sakkunskap och smidighet.

Vår verksamhet baserar sig på att vi känner till våra kunders behov samt på en motiverad och kompetent personal. Vi har förbundit oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet så att vi kan svara på våra kunders behov.

Vi styr vår verksamhet med ett kvalitetssystem, som utarbetats utifrån kraven i standarden ISO 9001:2015. Vi har förbundit oss till de verksamhetsprinciper som standarden förutsätter.