Vad är producentansvaret?

Förpackar företaget, låter företaget förpacka eller importerar företaget förpackade produkter? Eller är ditt företag en utländsk distansförsäljare som levererar produkter till Finland? Har företaget en omsättning som överstiger 1 miljon euro i året? Då måste företaget ta hand om producentansvaret för förpackningar, alltså försäkra att förpackningarna återvinns.

Producentansvaret för förpackningar är en lagstadgad plikt för företag. Ansvar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel. Ett företag bär ansvaret för sina förpackningar också om förpackningen av produkterna eller logistiken har lagts ut till ett annat företag.

Producentansvariga företag är skyldiga att organisera avfallshanteringen av sina produkters förpackningar, vilket omfattar insamling, transport och återvinning, och att bära kostnaderna för detta. I förpackningsförordningen fastställs också återvinningsmål (%) per förpackningsmaterial för producenter som ska uppnås i Finland.

Det är lättast för företag att ta hand om sitt producentansvar genom att ansluta sig till producentsammanslutningen och därmed flyttas producentansvaret till producentsammanslutningen.

Utöver förpackningar fastställs i avfallslagen att företagen har producentansvar för däck till motordrivna fordon, personbilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt returpapper.

Vad menar producentansvaret?

Hurdana företag har producentansvar för förpackningar?

Producentansvar för förpackningar omfattar

 

  1. en finsk förpackare* eller en utländsk aktörens filial i Finland**, som förpackar produkter till den finska marknaden
  2. en finsk importör* eller en utländsk aktörens filial i Finland** som importerar förpackade produkter till den finska marknaden
  3. en utländsk aktör som är etablerad i en annan stat än Finland och som säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland på distans.

 

OCH

företagets totala omsättning uppgår till åtminstone 1 miljon euro.

*företaget har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland

**företaget har ett fast driftställe i Finland och är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen

Så här sköter företaget sitt producentansvar

Det enklaste sättet för ett företag att sköta sitt producentansvar för förpackningar är att med producentsammanslutningarna ingå ett avtal som Rinki administrerar. 

 

För ett företag skulle det bli mycket dyrt att ensamt bekosta hela återvinningskedjan för förpackningar. I allmänhet använder företag flera olika slags förpackningar eller förpackningsmaterial. Ett företag vet sällan vart förpackningarna för deras produkter slutligen hamnar på marknaden.  

 

Ett företag som anslutit sig till Rinki deltar i de gemensamma kostnaderna genom att delta i producenternas gemensamma system och genom att för egen del delta i de gemensamma kostnaderna för återvinningen av förpackningar. 

Genomförandet av producentansvar övervakas

Birkalands NTM-central är den myndighet som övervakar att producentansvaret verkställs i Finland.

 

Rinki rapporterar årligen till NTM-centralen i Birkaland den förpackningsstatistik som de samlat in från företag. Statistiken har upprättats utifrån de uppgifter som de till Rinki anslutna företagen har meddelat. Av statistiken framgår endast de totala mängderna förpackningsmaterial. Rinki överlåter inte uppgifter om ett enskilt företag vidare.

 

NTM-centralen i Birkaland kräver inte av de företag som anslutit sig till Rinki en utredning om hur producentansvaret för förpackningar har verkställts.

 

NTM-centralen i Birkaland rapporterar årligen till EU de mängder förpackningsavfall som insamlats i Finland samt information om återvinning och annan återanvändning.

Producentsammanslutningarna svarar för återvinningen av förpackningar

Producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen är icke vinstdrivande organisationer med sådan rättshandlingsförmåga som förutsätts i lagen. De svarar för att de mål för återvinningen av förpackningar som EU:s och Finlands lagstiftning ställer uppnås i Finland samt för att mottagningen av förpackningar och informationen sköts i enlighet med lagstiftningen.

 

Producentsammanslutningarna beslutar om de förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifterna som Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab fakturerar av de producentansvariga företagen.

 

Syftet är att förpackningsåtervinningen sker effektivt och så att de avgifter som företagen betalar hålls på en rimlig nivå.

Ett företag ska organisera avfallshanteringen vid sin fastighet

Det är på ett företags ansvar att sortera det förpackningsavfall som finns på fastigheten och att ordna transporten av dem från fastigheten. Om transporten kan företaget avtala med avfallstransportföretag. Den transportavgift som debiteras för tjänsten är en separat utgift för företaget och ingår inte i de avgifter som Rinki debiterar.

 

De återvinningsavgifter som Rinki fakturerar täcker återvinningen av de förpackningar som företaget levererar till den finländska marknaden och insamlingen av konsumentförpackningar i Finland. Insamlingen av förpackningsavfall från ett företags fastighet ingår inte i avgifterna.

 

Med den återvinningsavgift som Rinki fakturerar finansieras det nätverk av terminaler som är avsett för mottagning av förpackningsavfall från företag. Där tas material emot avgiftsfritt och materialet transporteras från terminalen till en bearbetningsanläggning samt återvinns till nya produkter eller till råvara för nya produkter.