Vad är producentansvaret?

Producentansvaret för förpackningar är en lagstadgad plikt för företag. Ansvar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel. Undantaget är så kallade service- och odlarförpackningar för vilka producentansvaret tillhör själva förpackningens tillverkare eller importör. Ett företag bär ansvaret för sina förpackningar också om förpackningen av produkterna eller logistiken har lagts ut till ett annat företag.

Producentansvariga företag är skyldiga att organisera avfallshanteringen av sina produkters förpackningar, vilket omfattar insamling, transport och återvinning, och att bära kostnaderna för detta. I förpackningsförordningen fastställs också återvinningsmål (%) per förpackningsmaterial för producenter som ska uppnås i Finland.

Det är lättast för företag att ta hand om sitt producentansvar genom att ansluta sig till producentsammanslutningen och därmed flyttas producentansvaret till producentsammanslutningen.

Utöver förpackningar fastställs i avfallslagen att företagen har producentansvar för däck till motordrivna fordon, personbilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt returpapper.

Anslut dig till en producentsammanslutning!

Vad menar producentansvaret?

Hurdana företag har producentansvar för förpackningar?

Producentansvaret för förpackningar omfattar alla företag som bedriver professionell företagsverksamhet och släpper ut produkter på marknaden i Finland.

 

Producentansvar för förpackningar omfattar finska företag* som,

 

  • förpackar eller låter förpacka produkter till marknaden i Finland (exkl. service- och odlarförpackning)
  • importerar förpackade produkter
  • tillverkar eller importerar serviceförpackningar eller odlarförpackningar till marknaden i Finland
  •  

Producenten med producentansvar för service- och odlarförpackningar är tillverkaren av förpackningen i Finland eller importören till Finland.

 

  • Service förpackning: en förpackning som används för förpackning av livsmedel och andra produkter på försäljningsstället och som överlåts direkt till konsumenten på försäljningsstället
  • Odlarförpackning: en förpackning som används för förpackning av obehandlade jordbruks- och trädgårdsprodukter som säljs direkt ut från lantgården

 

Producentansvaret för förpackningar gäller också utländska företag som

  • säljer på distans förpackade produkter direkt till användare i Finland

 

* Med ett finskt företag anses ett företag som har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland ELLER en filial av ett utländskt företag i Finland, som är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen och som har fast driftställe i Finland.

Så här sköter företaget sitt producentansvar

Företaget sköter sitt producentansvar genom att ingå ett avtal med en producentsammanslutning. Avtalet registreras av Rinki.

 

Det finns två producentsammanslutningar inom förpackningssektorn: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Sumi Oy. Båda producentsammanslutningar ansvarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, papper- och kartong- samt träförpackningar i Finland.

 

Ett företag som anslutit sig till en producentsammanslutning deltar i de gemensamma kostnaderna för återvinningen av förpackningar genom att vara med i producenternas gemensamma system.

 

Avtalet med producentsammanslutningen täcker producentansvaret för förpackningarna som företaget har släppt ut på den finska marknaden. Företaget organiserar själv transporten av det sorterade avfallet bort från fastigheten. Om transporter kan företaget avtala med ett avfallstransportföretag och dessa kostnader ingår inte i återvinningsavgifterna som Rinki fakturerar.

Genomförandet av producentansvar övervakas

Birkalands NTM-central är den myndighet som övervakar att producentansvaret genomförs i Finland. Birkalands NTM-central samarbertar i övervakandet med andra mydigheter såsom Skatteförvaltningen, Tullen och Finlands miljöcentralen.

 

Rinki rapporterar årligen till NTM-centralen i Birkaland den förpackningsstatistik som de samlat in från företag. Av statistiken framgår endast de totala mängderna förpackningsmaterial. NTM-centralen i Birkaland rapporterar årligen till Europeiska kommissionen de mängder förpackningsavfall som insamlats i Finland samt information om återvinning och annan återanvändning.

 

Försummelse av producentansvar kan leda till en betydande avgift

 

Om ett företag har producentansvarsskyldighet men inte har skött sitt producentansvar, kan Birkalands NTM-central ålägga en försummelseavgift som är en procent av företagets omsättning under den föregående räkenskapsperioden. Avgiften är dock minst 500 euro och högst 500 000 euro.

 

Till producenten kommer att skickas en skriftlig uppmaning att sköta sitt producentansvar innan en avgift åläggas. Även för försummelse av rapportering av uppföljningsuppgifter kan åläggas en avgift. Beloppet på avgiften är minst 500 euro och högst 10 000 euro.

Producentsammanslutningarna svarar för återvinningen av förpackningar

Producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen är icke vinstdrivande organisationer med sådan rättshandlingsförmåga som förutsätts i lagen. De svarar för att de mål för återvinningen av förpackningar som EU:s och Finlands lagstiftning ställer uppnås i Finland samt för att mottagningen av förpackningar och informationen sköts i enlighet med lagstiftningen.

 

Det finns två producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen i Finland: Finlands Förpackningsproducenter Ab och Sumi Oy. Båda producentorganisationer ansvarar för insamling och återvinning av glas-, metall-, plast-, papper- och kartong- samt träförpackningar i Finland.

 

Producentsammanslutningarna beslutar om de förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifterna som Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab fakturerar av de producentansvariga företagen.

 

Syftet är att förpackningsåtervinningen sker effektivt och så att de avgifter som företagen betalar hålls på en rimlig nivå.

Ett företag ska organisera avfallshanteringen vid sin fastighet

Det är på ett företags ansvar att sortera det förpackningsavfall som finns på fastigheten och att ordna transporten av dem från fastigheten. Om transporten kan företaget avtala med avfallstransportföretag. Den transportavgift som debiteras för tjänsten är en separat utgift för företaget och ingår inte i de avgifter som Rinki debiterar.

 

De återvinningsavgifter som Rinki fakturerar täcker återvinningen av de förpackningar som företaget levererar till den finländska marknaden och insamlingen av konsumentförpackningar i Finland. Insamlingen av förpackningsavfall från ett företags fastighet ingår inte i avgifterna.

 

Med den återvinningsavgift som Rinki fakturerar finansieras det nätverk av terminaler som är avsett för mottagning av förpackningsavfall från företag. Där tas material emot avgiftsfritt och materialet transporteras från terminalen till en bearbetningsanläggning samt återvinns till nya produkter eller till råvara för nya produkter.

Mer om producentansvar