Vanliga frågor om sortering

Det är lätt att sortera, men ibland uppstår det ändå frågor. Här får du svar på vanliga frågor om Rinki-ekopunkter, sortering och återvinning.

Ekopunkter

Var kan jag returnera förpackningsavfall?

Om förpackningsavfall samlas in separat i ditt husbolag, kan du lägga förpackningarna i husbolagets insamlingskärl.

 

Förpackningsavfall kan dessutom returneras till Rinki-ekopunkter som finns från Hangö till Utsjoki eller till ekopunkterna i många kommuner.

Rinki-ekopunkten ser ostädad ut och insamlingskärlen är fulla. Vem kan jag kontakta?

Det lönar sig att utan dröjsmål meddela om en Rinki-ekopunkt är ostädad till Rinkis kundservice tel. 0800 133 888 (vard. 7–21, lö 9–18, kostnadsfri), service@rinkiin.fi eller med responsblanketten, så sköter vi ärendet. Kundrespons är viktig t.ex. när vi planerar tömnings- och städningsintervaller av ekopunkterna samt om vi måste göra ändringar i rutinerna.

Kan ett företag returnera förpackningsavfall till Rinki-ekopunkter?

Nej, det kan det inte. Endast förpackningsavfall från hushåll tas emot vid Rinki-ekopunkter. Ett företag kan ordna transport av förpackningsavfall till producenternas mottagningsterminaler där förpackningsavfall som sorterats enligt producentsammanslutningarnas anvisningar tas emot avgiftsfritt.

Varför får man till Rinki-ekopunkter endast föra förpackningar?

Rinki-ekopunkterna är endast avsedda för insamling av förpackningar från hushåll. Orsaken till insamlingen är det lagstadgade producentansvaret, som gäller uttryckligen endast förpackningar. 

 

För insamlingen av förpackningar (glas, metall, kartong, plast) i Finland svarar de företag som förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter och vars omsättning är minst 1M€. Dessa företag har ett så kallat producentansvar. Enligt producentansvaret ska de förpackningar som med produkterna lanserats på den finländska marknaden insamlas för återvinning och materialen återanvändas vid tillverkning av nya produkter, dvs. återvinnas enligt de mål som fastställts i lagen. Ansvaret baserar sig på EU:s och finsk lagstiftning. 

 

Verksamheten finansieras med de återvinningsavgifter som producenterna betalat. Om man skulle föra annat än förpackningar till Rinki-ekopunkterna, skulle återvinningskostnaderna stiga oskäligt högt på felaktiga grunder. 

 

Utöver förpackningar har företag i avfallslagen ett producentansvar för däck till motordrivna fordon, för bilar, elapparater och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer samt för insamlingspapper. Övrigt ansvarar kommunernas avfallshantering för, t.ex. insamlingen av plastprodukter.

Varför finns det inga Rinki-ekopunkter i centrum av staden?

Rinki skulle gärna också samla in förpackningsavfall i stadscentra. Punkterna kräver mycket plats, som det vanligen finns litet av i centrumområden – också butikernas gårdar har ofta brist på utrymme. Det behövs också utrymme för att kunna tömma kärlen på ett säkert sätt, vilket kan vara besvärligt i stadscentra. Det är också i allmänhet svårt att få tillstånd att grunda punkter på centrumområden på många platser i Finland. 

 

Vi har koncentrerat våra punkter främst till platser där människor vanligen rör sig. En butik är en vanlig plats för ekopunkter, eftersom förpackningar kan återlämnas där i samband med butiksbesök.

Hur känner jag igen Rinki-ekopunkterna?

Ekopunkterna förses med Rinki-symbolen som gör det lätt att känna igen dem. Där kan även finnas en skylt med texten: RINKI-EKOPISTE, RINKI-EKOPUNKT.

Vad är Rinki-ekopunkterna och vem har ansvar för dem?

Konsumenter kan till Rinki-ekopunkter föra kartong-, glas- och plastförpackningar samt småmetallföremål som tagits ur bruk. Det är Finlands industri och handel, det vill säga företagen som bjuder konsumenterna på denna avgiftsfria tjänst. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab upprätthåller nätverket med Rinki-ekopunkter.

Varför har insamlingskärlen så små öppningar?

Rinki-ekopunkterna är avsedda för förpackningsavfall från hushållen. Säkerheten är den viktigaste anledningen till att vi har valt den här typen av insamlingskärl med den storleken på öppningarna. Små öppningar säkerställer till exempel att ingen kan kliva in i insamlingskärlet, vilket annars i värsta fall skulle kunna leda till personskador.

 

Om man genom insamlingskärlens öppningar skulle kunna sätta in också annat än förpackningsavfall, såsom stora föremål eller blandavfall, skulle det störa insamlingen. Kärlen skulle också fyllas för snabbt, om man i dem lägger annat än förpackningsavfall. Detta skulle leda till nedskräpning och störa återvinningen, om det förpackningsavfall som är avsett för kärlen inte ryms in i dem. Detsamma sker om öppningarna är så stora att det skulle gå att ta ut material därifrån och det skulle lämnas på marken.

 

Vi förstår att det kan kännas frustrerande att man inte på en gång kan sätta stora mängder material i kärlet. Storleken på öppningarna har noga övervägts och tjänar bäst en bra återvinning av förpackningsmaterial. Den samvetsgranna återvinnaren belönas nog då rätt sorts material lämnas i insamlingskärlet och kan återvinnas.

Hur använder jag plast- och kartongpressarna när jag lägger materialet i insamlingskärlet?

Kartongförpackningar: Platta till kartongförpackningarna och skuffa ordentligt in dem genom öppningen, så att flera ryms in på en gång. Tryck på den gröna startknappen om maskinen har en sådan. Om det inte finns en startknapp, startar maskinen av sig själv. Något annat behöver inte göras, för maskinen stannar av sig själv.

 

Plastförpackningar: Lägg inte förpackningar av olika plasttyper innanför varandra. Ta loss korkar och lock, lägg i dem separat. Du kan ändå hämta plastförpackningarna i en plastkasse. Skuffa ordentligt in förpackningarna. Tryck på den gröna startknappen om maskinen har en sådan. Om det inte finns en startknapp, startar maskinen av sig själv. Något annat behöver inte göras, för maskinen stannar av sig själv.

Vad gör jag om materialpressen inte fungerar?

Meddela om materialpressen har hakat upp sig eller inte fungerar till vårt avgiftsfria servicenummer 0800 133 888 eller fyll i en responsblankett.

Varför är munöppningen på pressen så högt placerad?

Lagen ställer krav på munöppningens storlek och dess höjd, bl.a. ska öppningen finnas på en minimihöjd, den ska ha ett säkerhetsavstånd till rörliga delar och så får det inte heller vara enkelt att klättra in i pressen.

 

För apparater som tas i allmänt bruk överskrids säkerhetsavstånden rejält för säkerhets skull. Tyvärr får användarvänligheten lida på säkerhetens bekostnad.

 

Med dimensioneringen av öppningen och dess höjd uppfylls alltså i första hand säkerhetsbestämmelser, men samtidigt förhindras också vandalism och att fel slags material läggs i kärlet. I värsta fall kan felaktigt material också förstöra hela insamlingspartiet.


Sortering och återvinning av förpackningar

Hur påverkar avfallslagen konsumenternas vardag?

Den nya avfallslagen trädde i kraft i juli 2021 och medförde många ändringar i insamling och återvinning av förpackningsavfall samt i Rinkis verksamhet. Den nya avfallslagen förbättrar finländarnas möjligheter att sortera avfall och påskyndar den cirkulära ekonomin.

 

Den reviderade avfallslagen ledde till ett ökade antal insamlingsställen för plastförpackningar. Rinki erbjuder nu cirka 1000 insamlingspunkter för plastförpackningar i Finland. För övrigt ska förpackningar av kartong, glas, metall och plast samlas in för återvinning från alla bostadsfastigheter med minst 5 hushåll.

Kan jag returnera förpackningen för den produkt jag köpte till det företag som sålde produkten?

Förpackningsproducent, dvs. säljaren av produkten, är inte skyldig att ta tillbaka förpackningen för de produkter den säljer. Förpackningsproducenter hanterar insamling och återvinning av sina förpackningar genom att tillhöra Rinki, som organiserar Rinki-ekopunkt nätverk på producenternas vägnar med de återvinningsavgifter som de betalar. Visst, enskilda företag kan erbjuda sina kunder en returtjänst för tom förpackningar, men det finns ingen skyldighet att göra det.

Var kan hushåll lämna in lastpallar av trä eller andra träförpackningar?

Se närmaste insamlingsställe på adressen Kierrätys.info.

Varför förpackas produkter? Är det inte onödigt?

Förpackningen har en viktig uppgift i samhället. Den förpackade produkten ska bevaras hel från till exempel fabriken till slutanvändaren. Om produkten går sönder eller härsknar på vägen, blir det onödigt svinn. Energin och materialet som använts vid produktens tillverkningsprocess går dessutom till spillo. Det uppstår således mera avfall och skada för miljön. 

 

Förpackningens uppgift är framför allt att skydda såväl produkten mot omgivningen som omgivningen mot produkten. Det är alltså bättre att sopkärlet innehåller förpackningar än produkter som härsknat eller gått sönder.

Var kan jag lämna in förpackningar som innehåller skadliga ämnen?

Lämna dem till insamlingsstället för farligt avfall som kommunen har arrangerat. Se närmaste insamlingspunkt via nättjänsten Kierrätys.info.

Förpackningar ska föras till Rinki-ekopunkterna som tomma och rena? Varför?

Om förpackningarna innehåller t.ex. matrester, blir förpackningen lätt förstörd och kan då inte nödvändigtvis längre återvinnas. Smutsiga förpackningar förorsakar ofta också luktproblem. Lukten kan igen locka skadedjur till avfallskärlen och avfallsbearbetningslokalerna.

 

I förpackningarna ska inte finnas synlig smuts, såsom matrester eller andra ämnesrester. Skölj förpackningen vid behov med kallt vatten och låt den rinna av så att den blir torr.

 

Det lönar sig inte att tvätta förpackningar som är mycket smutsiga eller svåra att rengöra. Om det behövs varmt vatten eller tvättmedel för rengöringen, kan det för miljön vara bättre att förpackningen läggs i blandavfallet. Blandavfallet utnyttjas i Finland som energi. En tumregel för lämplig renhet, är att förpackningsavfallet är tillräckligt rent, om det kan förvaras hemma en längre tid.

 

Även fukt ökar risken för att förpackningar förstörs, i synnerhet vid varmt väder. Under insamlingsprocessen kan förpackningsavfallet pressas ihop, varvid förpackningar som innehåller vätska eller fuktigt avfall också förorenar rätt sorterade förpackningar. Under vintern kan fuktigt avfall igen frysa fast i avfallskärlet, vilket försvårar tömningen.

 

Dessutom ökar överflödiga ämnesrester vikten på det avfall som ska transporteras. Detta igen ökar onödigt på insamlingens miljöbelastning.


Kartongförpackningar

Ska kartongförpackningarna plattas till innan de sätts i pressen?

Javisst. Det är viktigt att alltid platta till kartongförpackningarna, även innan de sätts in i pressen. I synnerhet stora, kartonglådor som inte har klämts ihop kan orsaka att det bildas ett valv i pressen, som leder till att pressen fastnar. Det lönar sig också att dela upp mycket stora papplådor (t.ex. stora kartongförpackningar för möbler och elektronik) i mindre delar innan du sätter dem i pressen.

Öppningen i Rinki-ekopunktens insamlingskärl för kartongförpackningar är mindre än papplådan. Vad ska jag göra?

Stora kartonglådor kan du också föra till insamlingen av kartongförpackningar vid Rinki-ekopunkten. Platta till förpackningen väl och dela vid behov upp den i mindre delar.

Får man även lägga papper i insamlingen för kartongförpackningar?

Papper, såsom dagstidnings- och tidningspapper, får inte läggas i kartonginsamlingen. Insamlingen av papper organiseras i Finland separat. Många Rinki-ekopunkter har också separat ett kärl för pappersinsamling.

 

En brevlåda är en bra tumregel för att sortera papper. Om det är papper och kommer in genom brevlådan hör det hemma i papperssamlingen.

 

OBS! I Björneborgsregionen har en del kommuner för den fastighetsspecifika insamlingen av kartong och papper andra anvisningar, enligt vilka man i fastigheterna kan lägga papper och kartong i samma insamlingskärl. Till Rinki-ekopunkterna ska kartongförpackningar emellertid föras sorterade separat.

Får man lägga presentpapper eller presentsnören och dekorationsrosor i kartonginsamlingen?

Nej. Presentpapper innehåller mycket tryckfärg och är ytbehandlat, och passar därför inte i kartong- eller pappersinsamlingen. Lägg dem bland blandavfall. 

 

Tips: Spara presentpapper som är i bra skick och använd dem på nytt.

Får man lägga böckernas hårda pärmar i kartonginsamlingen?

Nej, det får man inte.

 

Böckernas hårda pärmar är inte förpacknigar. Lägg dem bland blandavfall.

Får man lägga affischer i kartonginsamlingen?

Nej, det får man inte. Affischer ingår inte i kartonginsamlingen eftersom de inte är förpackningar. Affischer innehåller också mycket färgämnen och nästan inget återvinningsbart material.

Får man lägga färgade ritpapper eller hobbykartonger i kartonginsamlingen?

Nej, det får man inte. Ingen av dem är förpackningar. Icke återvinningsbara limrester eller andra material kan hamna i kartongen, vilket kan försvåra återvinningen. Hobbykartong sorteras i blandavfall.

Får man lägga en brödpåse med plastfönster i kartonginsamlingen?

Ja, det får man. Om materialen inte kan separeras återvinns förpackningen enligt huvudmaterialet. Förpackningen återvinns enligt det material som täcker den största delen av förpackningen. I det här fallet har pappersbrödpåsen en högre viktprocent pappersfiber, så den går till kartonginsamlingen.

Får man lägga tubformade chipsburkar med botten av metall i kartongkärlet?

Ja. Chipstuben har ofta ett plastlock som kan läggas i insamlingskärlet för plastförpackningar. Förpackningar sorteras efter huvudmaterial om materialen inte kan separeras. I det här fallet finns det mer kartong än metall i chipsburken.

Var läggs mjölkkartongens skruvkork av plast?

Korken kan tas bort och läggas i insamlingskärlet för plastförpackningsavfall.

Varför ska kartongförpackningar plattas till och läggas inuti i varandra? Det är till alltför stort besvär.

Kartongförpackningarna (till exempel lådor av kartong) är lätta, men de tar ofta mycket utrymme i insamlingskärlet. Det är bra att platta till dem så att vi inte behöver transportera luft. Ju tätare förpackningarna ligger i sopkärlet, desto mer ryms det. På så sätt kan vi transportera mera förpackningar per gång och mera sällan. 

 

Det lönar sig alltså att platta till förpackningen. Det lilla extra besväret leder bland annat till mindre transportutsläpp och därför är en vardaglig klimatåtgärd. När du lämnar kartongförpackningar till insamlingen ska du se till att behållaren fylls jämnt. Ofta fylls en kartongbehållare endast från framkanten, vilket blockerar behållarens öppning.

Hur noggrant ska kartongförpackningar rengöras?

Ta bort matrester så bra du kan, så att ingen mat blir kvar i förpackningen. Låt mjölk eller annan vätska rinna ur burken. Du kan snabbt skölja av förpackningen med kallt vatten. Låt förpackningen, till exempel mjölkkartongen, torka innan du lägger den i insamlingskärlet.


Glasförpackningar

Får man i insamlingen av glasförpackningar lägga syltburkar med patentlock av metall? Med patentlock avses ett lufttätt metallock.

Nej, det får man inte. Eftersom syltburkar som köpts för konservering inte är förpackningar.

Var kan jag sortera fönsterglas, dricksglas, porslin, keramik, opalglas och annat glas som inte lämpar sig för glasförpackningar?

Kommunen ger anvisningar för detta avfall. I många fall ska de läggas tillsammans med blandavfall, men andra kommuner har också egna sorteringsanvisningar för dessa material, så kontrollera sorteringsanvisningarna hos din lokala avfallsrådgivningscentral.

Kan jag lägga mitt krossade dricksglas i insamlingen av glasförpackningar?

Nej, eftersom ett dricksglas inte är en förpackning. Andra glasmaterial än förpackningsglas, t.ex. dricksglas, har egenskaper som gör dem olämpliga för återvinning. Dricksglas har en annan smältpunkt än förpackningsglas. Återvinning i den industriella processen ställer kvalitetskrav på det insamlade materialet, varför endast glasflaskor och burkar lämpar sig för återvinning. Glasförpackningsavfall återvinns till nya glasförpackningar.

Kan jag lägga fönsterglas i insamlingen av glasförpackningar?

Det kan du inte, för det är inte en förpackning. Glasförpackningsavfall återvinns till nya glasförpackningar. Återvinning i en industriell process ställer kvalitetskrav på det insamlade materialet, varför endast glasflaskor och glasburkar lämpar sig för återvinning. Andra glasmaterial, t.ex. fönsterglas, har kvalitativa egenskaper som gör dem olämpliga för återvinning. Fönsterglas har en annan smältpunkt än förpackningsglas och andra egenskaper som försvårar återvinning.

Var får man lägga glasflaskor med pant?

För dem till butikens eller Alkos returautomat för flaskor. Glasflaskor utan pant kan läggas i Rinki-ekopunkternas insamlingskärl för glasförpackningar.

Får man lägga gravlyktor med glas i insamlingen av glasförpackningar?

Nej. En del av glaslyktorna har tillverkats av borosilikatglas eller så kan lyktorna ha blyglas, som inte duger i glasinsamlingen. För att vi ska kunna säkerställa kvaliteten på det glas som insamlats, får i kärlet inte alls sättas några gravlyktor med glas.

 

I metallinsamlingen får man lägga lyktornas lock av metall, liksom exempelvis utomhusljusens tennplåtsburkar och värmeljusens aluminiumskal. De flesta begravningsplatser har också organiserat en egen insamling av glaslyktor.

Får parfymflaskor av glas läggas i insamlingen för glasförpackningar?

Ja, men bara ofärgade glasflaskor. Om parfymflaskan är av opalglas får den inte läggas i glasinsamlingen. Opalglas känner man igen på att glaset är matt och mjölkvitt. Det kallas även för mjölkglas.

Får man lägga hostmedicinflaskor eller andra glasförpackningar från apoteket i insamlingen för glasförpackningar?

Ja, men returnera dem ändå tomma och utan kork. Etiketter och ringar kring flaskhalsar kan vara kvar.

 

Ifråga om förpackningar som innehåller oanvända läkemedel eller läkemedelsrester ska du följa de råd som din kommuns avfallshanteringsrådgivning gett. Det lokala apoteket tar emot läkemedel. Oanvända läkemedel får aldrig tömmas i avloppet.

Varför duger bara flaskor och burkar av glas till insamlingen av glasförpackningsavfall?

Flaskor och burkar är glasbehållare som kan återvinnas som förpackningar. Dricksglas, kaffekannor, ugnsformar, porslin, keramik och fönster- eller spegelglas får inte läggas i insamlingskärlet eftersom de är inte förpackningar. Glasförpackningsavfallet materialåtervinns för att bli till nya glasförpackningar. 

 

Materialåtervinningen sker via en industriell process som har kvalitetskrav på insamlat material. Därför är det bara glasflaskor och -burkar som lämpar sig för materialåtervinning. 

 

Andra ovan nämnda glasmaterial har kvalitetsegenskaper som inte kan användas i materialåtervinning. De har till exempel olika smältpunkter eller andra egenskaper som är ett hinder för eller inverkar på materialåtervinningen.

Hur noggrant ska glasflaskor och -burkar tvättas?

Det räcker att du snabbt sköljer av dem under kallt vatten, för att till exempel få bort syltrester från en glasburk. Man behöver inte noggrant gnida och gnugga.

Får en deodorantflaska av glas läggas i glasinsamlingen? Och vad ska jag göra med plastkorken?

En deodorantflaska av glas får läggas i kärlet för glasinsamling. Plastkorken kan läggas i kärlet för plastinsamling.

Får opalglas läggas i glasinsamlingen?

Glasförpackningar av opalglas, dvs. ogenomskinligt mjölkglas, får läggas i insamlingen av glasförpackningar. Förpackningar av opalglas kan dock i allmänhet inte användas för att tillverka förpackningar, men de kan användas för att tillverka byggprodukter såsom skumglas.

Får en nagellacksflaska av glas läggas i insamlingen av glasförpackningar?

En helt tom eller torr nagellacksflaska får läggas i insamlingen av glasförpackningar. Om flaskan fortfarande innehåller nagellack ska den föras till insamlingen av farligt avfall. Insamlingsställen för farligt avfall ser du på webbplatsen kierratys.info.


Metalförpackningar

Vilka småmetaller omfattas av insamlingen av metallförpackningar?

Förutom förpackningar kan du också lämna små metaller från ditt hem till insamlingen av metallförpackningar. Till exempel ingår bestick, kastruller, stekpannor, saxar, spikar och värmeljusskal av aluminium i Rinki ekopunkter så länge de passar genom behållarens öppning.

 

Ta med dig alla stora metallföremål som inte ryms i behållaren till den plats som anges av din lokala myndighet.

 

Kom ihåg att elektriska apparater som strykjärn, elvispar och brödrostar inte ska läggas i insamlingen av metallförpackningar. Det finns en separat insamling för elektriska apparater. Elektriska apparater tas också emot i butiker som säljer dem. Se insamlingsplatserna för alla slags avfall i Finland: www.kierratys.info.

Vart kan jag föra dryckesburkar med pant?

För dem till butikens eller Alkos returautomat för flaskor och burkar. Dryckesburkar utan pant kan läggas i Rinki-ekopunkternas insamlingskärl för metallförpackningar.

Kan jag föra kaffekapslar av metall till insamlingen av metallförpackningar?

Ja, eftersom en liten mängd kaffe inte stör processen för återvinning av metall.

Kan jag föra nyårstenn till insamlingen av metallförpackningar?

Nej, det kan du inte. Nyårstenn innehåller huvudsakligen bly, som är en tungmetall. För tennet till insamlingen av farligt avfall på din ort. Den närmaste insamlingsplatsen kan du kolla via nättjänsten Kierrätys.info.

Får man lägga kastruller och stekpannor i insamlingskärlet för metallförpackningar?

Ja, om de ryms in genom öppningen i insamlingskärlet. Och dit kan även läggas annan småmetall från hushållet, så som bestick, saxar, spikar och värmeljusens behållare av aluminium.

 

Andra små hushållsmetaller som bestick, saxar, spikar och värmeljusskal kan också samlas in.

 

OBS! Vänligen för stora metallföremål, som inte ryms i kärlet, till det ställe som din kommun anvisat. Dessutom har för elapparater organiserats en separat insamling. Elapparater kan ofta föras till butiker som säljer dem. Alla mottagningsplatser för avfall i Finland ser du på adressen www.kierratys.info.

Kan jag föra senapstuber av metall och motsvarande till insamlingen av metallförpackningar?

Ja, men kläm dem tomma först.

Hur kan jag minska på antalet färgburkar som ska föras till insamlingen av farligt avfall?

Om du har flera överflödiga halvtomma färgburkar, kan du föra fler burkar till återvinningen om du sammanslår målarfärgen. Därigenom minskar du också på antalet burkar som du måste föra till insamlingen av farligt avfall.

 

Gör så här:

 

Låt all målarfärg rinna ut i en så stor metallförpackning eller -burk som möjligt.
Stäng omsorgsfullt de metallförpackningar som innehåller målarfärg och för dem till en mottagningsplats för farligt avfall.
Låt de tomma färgburkarna torka genom att de får ligga på sidan i åtminstone ett dygn innan du för dem till metallinsamlingen.

 

OBS! Om du inte känner till typerna av målarfärger eller kemikalier, ska du aldrig blanda dem sinsemellan!

 

Vanliga vattenburna latexfärger, lösningsmedelsburna alkyd- och latexfärger som säljs till konsumenter kan blandas sinsemellan. Lösningsmedel som använts för rengöring av penslar och ren linolja ska emellertid hållas isär.

Hur ska jag sortera målarfärgsburkar av metall?

Säkerställ att målarfärgsburken är tom, ren och torr. Bara ett väldigt tunt lager, som ett penseldrag, av torr målarfärg får finnas på insidan av burken. Returnera locket separerat från burken.

 

Burkar som innehåller fuktig målarfärg ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.

Hur ska jag sortera aerosolburkar, såsom en hårsprayflaska?

Kontrollera att förpackningen är helt tom: Skaka om den. Förpackningen är tom då du inte hör något skvalp från insidan eller om det inte hörs något väsljud när du trycker på ventilknoppen och det inte heller kommer ut drivgas eller något ämne. 

 

En halvtom aerosolflaska ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.


Plastförpackningar

Hurdana plastförpackningar får lämnas till insamling av plastförpackningar?

Lägg i insamlingskärlet hushållens tomma och torra plastförpackningar som någon produkt ursprungligen har varit förpackad i. Dessa förpackningar används i regel vid försäljning av förpackningar som innehåller livsmedel, textiler, elektronik och kemikalier, men det finns även andra produkter som förpackas. Till förpackningar räknas även plastkassar och förpackningar som används på försäljningsstället, så som plastfolien kring till exempel semlor som säljs.

 

Till förpackningar räknas däremot inte tomma frysaskar, soppåsrullar, rullar med plastfolie för livsmedel och dylikt, som du köper i butiken. Flyttnings- och förvaringslådor räknas inte heller som förpackningar. De är plastprodukter som kommunens avfallshantering har ansvar för.

 

Dessutom finns det i Finlands avfallslag en separat definition av produkter som antingen är eller inte är förpackningar (förordning 518/2014, tilläggskriterier). Exempel:

  • CD-skivans fodral är inte en förpackning, medan plastfolien kring cd-fodral är en förpackning.
  • Klädhängare som säljs med ett klädesplagg är en förpackning. Medan klädhängare som köps separat inte räknas som förpackning.
  • Doseringsmått (plastboll) som säljs tillsammans med flytande tvättmedel för kläder är en förpackning.
Får man lägga plastleksaker och husgeråd av plast i insamlingen för plastförpackningar?

Nej. I insamlingskärlet ska du endast lägga plastförpackningar i enlighet med våra sorteringsanvisningar. Dessutom har många plastvaror och -leksaker tillverkats av plast, som inte kan återvinnas. I leksaker kan också finnas elektronik, och ska då föras till den separata insamlingen av elapparater. Se insamlingsplatserna för allt slags avfall i Finland: www.kierratys.info.

Varför kan man till insamlingen av plastförpackningar föra endast förpackningar och inte produkter, såsom t.ex. plasthinkar eller leksaker?

Rinki-ekopunkter är endast avsedda för insamling av förpackningar för hushållsbruk. Bakom insamlingen ligger det lagstadgade producentansvaret, som uttryckligen gäller endast förpackningar. För materialåtervinningen av förpackningar (glas, metall, kartong, plast) och kostnaderna för materialåtervinningen i Finland svarar företag som förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter till Finland och vars omsättning är minst 1 miljon euro. Dessa företag har ett s.k. producentansvar. Enligt producentansvaret ska förpackningar som släppts ut på den finska marknaden med produkterna samlas in och materialen återvinnas för tillverkning av nya produkter, dvs. materialet ska återvinnas i enlighet med de mål som anges i lagen. Ansvaret grundar sig på EU:s och Finlands lagstiftning.

 

Rinki-ekopunkternas verksamhet finansieras med de återvinningsavgifter som förpackningsproducenterna betalar. Om annat än förpackningar förs till Rinki-ekopunkterna blir återvinningskostnaderna orimligt höga på felaktiga grunder.

 

Plastprodukter har i lagstiftningen inte samma producentansvar som plastförpackningar, och den kommunala avfallshanteringen ansvarar för insamlingen av plastprodukter. Plastprodukter kan också innehålla t.ex. elektronik, såsom t.ex. elektronik i leksaker. För elektronikprodukter har det ordnats en separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall (http://www.serkierratys.fi/sv/startsidan).

Får jag sätta en oljedunk i insamlingen av plastförpackningar?

Plastdunkar som innehåller motorolja och andra farliga ämnen får inte placeras i insamlingen av plastförpackningar. Oljarester orsakar många slags problem och utgör också en säkerhetsrisk. Eftersom det är mycket svårt att helt tömma en oljedunk kan de inte placeras i insamlingen av plastförpackningar. Oljedunkar kan föras till insamlingen av farligt avfall på din ort.

Hur sorteras handspritflaskor?

En helt tom handspritflaska kan sorteras i ett insamlingskärl för plastförpackningar. Om det finns något desinfektionsmedel kvar i flaskan, ska det föras till en kommunal insamlingsplats för farligt avfall.

 

  1. Använd allt desinfektionsmedel i flaskan så att flaskan är helt tom. Inte ens en droppe ska komma ut ur flaskan.
  2. Öppna flaskans lock eller pumpdel så att även de minsta resterna av desinfektionsmedel kan avdunsta.
  3. Sortera den tomma flaskan och locket eller pumpdel separat i ett insamlingskärl för plastförpackningar.
Var får man lägga dryckes flaskor av plast med pant?

För dem till butikens eller Alkos returautomat för flaskor och burkar. Plastflaskor utan pant kan läggas i Rinki-ekopunkternas insamlingskärl för plastförpackningar.

Får jag föra målarfärgsburkar av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Nej. Alla målarfärgsburkar av plast som innehåller ens lite målarfärg ska föras till det ställe som din kommun anvisat. Se insamlingsplatserna för allt slags avfall i Finland: www.kierratys.info.

Får jag föra läkemedelsförpackningar till insamlingen av plastförpackningar?

Tomma och torra läkemedels-, vitamin- och naturpreparatsförpackningar kan du lägga i insamlingen.

 

Tryckförpackningar av plast kan också föras till insamlingen av plastförpackningar Förpackningar som är helt av aluminium förs till metallinsamlingen.

 

Ifråga om förpackningar som innehåller oanvända läkemedel eller läkemedelsrester ska du följa de råd som din kommuns avfallshanteringsrådgivning gett. I allmänhet tar det lokala apoteket emot läkemedel. Oanvända läkemedel får aldrig tömmas i avloppet.

Får jag föra kaffekapslar av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Nej. Sortera dem enligt din kommuns anvisningar.

 

Kaffekokarens kapslar och kaffepods som tillverkats av filterpapper, som förstörs tillsammans med kaffeprodukten är inte förpackningar.

Får man lägga biologiskt nedbrytbara plastförpackningar i insamlingen för plastförpackningar?

Biologiskt nedbrytbara plastförpackningar är främst avsedda att komposteras, men de kan läggas i plastinsamlingen. Eftersom biologiskt nedbrytbara förpackningar orsakar problem i materialåtervinningsprocessen sorteras de ut för att förbrännas för energiåtervinning.

Får jag föra mullsäckar av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Ja. Mullsäckar får föras till insamlingen av plastförpackningar, men skaka dem tomma först. Du ska inte vända den svarta sidan utåt, för då identifierar de optiska läsarna i plastraffinaderiet inte nödvändigtvis plasttypen på grund av den svarta färgen. Apparattillverkarna utvecklar hela tiden tekniken, för att också detta problem ska kunna lösas inom en nära framtid.

Hur ska svarta plastförpackningar sorteras?

Svarta plastförpackningar kan läggas i insamlingen trots att en del av dem med modern teknik går till energiproduktion. Problemet är att en del av de optiska läsarna i plastraffinaderiet för närvarande inte kan identifiera plasttypen i alla svarta förpackningar. I dag upptäcker apparaten dock allt oftare även plastförpackningar som är svartfärgade. De som levererar apparaterna till plastraffinaderiet utvecklar kontinuerligt tekniken för att detta problem ska kunna lösas inom en nära framtid.

Får jag föra blom- och örtkrukor av plast till insamlingen av plastförpackningar?

Plastkrukor som medföljer blommor eller örter och som är avsedda för kortvarigt bruk eller för transport eller planteringskrukor för örter kan föras tomma till insamlingen av plastförpackningar. Däremot klassificeras tomma krukor som köpts från butiker som produkter och inte som förpackningar, och ska därför läggas i blandavfallet.

Får jag föra tandkrämstuber till insamlingen av plastförpackningar?

Ja, men kläm dem tomma först.

Får man lägga styroxförpackningar i plastförpackningarnas insamlingskärl?

Ja, en förpackning av styrox, eller mer officiellt EPS-plast, får läggas i plastinsamlingen. Styroxskivor som används vid byggen får ändå inte läggas i plastinsamlingen.

 

Förpackningar som tillverkats av EPS-plast hamnar inte i dagens läge i materialåtervinning. EPS-plast smulas lätt sönder i sorteringsprocessen. Materialet är även väldigt poröst, och tar därför lätt till sig smuts och vätskor.

 

EPS-förpackningar i industriell användning materialåtervinns däremot i hög grad, eftersom det materialet håller en jämn kvalitet.

Hur noggrant ska plastförpackningar rengöras?

En bra tumregel är att förpackningen är tillräckligt ren för att kunna förvaras i några dagar hemma utan att lukta.

 

Det får inte finnas några uppenbara matrester eller andra rester på förpackningen, men små fläckar är inget problem. Töm också förpackningen på vatten. Du kan enkelt rengöra förpackningen, till exempel genom att torka bort matrester eller marinad från förpackningen med en pappershandduk.

Får plastförpackningar läggas in i varandra?

Förpackningar av olika plastsorter ska inte läggas in i varandra. Återvinningsanläggningens optiska läsare identifierar bara plastsorten på den yttersta förpackningen. Om förpackningar av olika plastsorter packas in i varandra, kommer de att hamna i fel grupp i materialåtervinningsprocessen.

 

Lägg förpackningarna in i varandra bara om du är säker på att alla förpackningarna är av samma plastsort. Dessutom går det bra att använda en plastkasse för att transportera olika sorters plastförpackningar, eftersom kassarna rivs upp i början av sorteringsprocessen innan förpackningarna transporteras vidare för hantering.

Plastförpackningen har en bokstavsmärkning, men ingen siffra. Kan den ändå föras till insamlingen av plastförpackningar?

Ofta finns på plastförpackningar endast bokstavsförkortningen för plasten eller ett nummer. En förpackning som märkts med endera märkningen kan föras till insamlingen. Materialmärkningen är inte obligatorisk på förpackningar, och därför finns det alltid inte en märkning på förpackningen. Du kan lägga plastförpackningen i insamlingskärlet, trots att det inte finns någon materialmärkning på förpackningen. Det viktigaste är att det är fråga om en förpackning.

Ska korkar och lock på plastförpackningar tas loss och returneras separat?

Ja, om det är möjligt. Korkar, lock, pumpdelar och motsvarande löstagbara delar (t.ex. lockfolier på förpackningar med uppskärningar) kan du gärna ta loss och lägga separat i insamlingskärlet. 

 

Korkar och lock innehåller ofta annan plast än resten av förpackningen. I plaståtervinningsprocessen identifieras olika plastkvaliteter av en optisk läsare, som sorterar ut olika plastsorter. Läsanordningen kan identifiera bara den ena plastsorten om till exempel en form och dess lock är av olika plast och fast i varandra. Då hamnar en del av förpackningen i fel grupp, vilket betydligt kan försvåra materialåtervinningen.

 

Flaskor och kanistrar plattas också lättare till utan korkar och då tar de upp mindre utrymme i insamlingskärlet. Samtidigt säkerställs att förpackningarna är tomma och torra.

Fråga oss

Har du frågor? Våra kundtjänst är glad att hjälpa.