Dataskyddsbeskrivningar

Konsumentkundregister

Dataskyddsbeskrivning för konsumentkunder
Uppdaterat: 31.3.2021

 1. Personuppgiftsansvarig

Finlands förpackningsåtervinning RINKI Ab
Tunnbindaregatan 1 C
00580 HELSINGFORS
Telefon 09 616 230
(nedan ”Rinki”)

 1. Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Kundservicechef

Telefon 09 616 230
info@rinkiin.fi

 1. Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för följande användningsändamål:

 • För att behandla respons i anslutning till Rinki-ekopunkter för hushåll samt servicekommunikation och utveckling av verksamheten i anslutning till detta
 • För att ta emot förslag som gäller inrättande av nya Rinki-ekopunkter och deras placering
 • För att marknadsföra Rinkis tjänster och öka konsumenternas allmänna medvetenhet om återvinning t.ex. som en del av olika kampanjer som kan vara förenade med lotterier eller motsvarande marknadsföringselement
 • För att skicka nyhetsbrev

Grunden för behandlingen av personuppgifter i registret är den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse att utveckla tjänsterna och öka hushållens återvinningsaktivitet. I fråga om nyhetsbrev baserar sig behandlingen på kundens samtycke.

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?

I samband med respons behandlar vi följande uppgifter som kunden lämnat:

 • Vilken Rinki-ekopunkt gäller responsen
 • Temat i responsen
 • Datum för responsen
 • Fotografi
 • Responsgivarens namn- och kontaktuppgifter
 • Uppgift om huruvida responsgivaren önskar bli kontaktad

I anslutning till prenumeration av nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

 • Uppgifter om begäran om prenumeration av nyhetsbrev
 • Prenumerantens e-postadress

I samband med kommunikationskampanjer behandlar vi kundens namn- och kontaktuppgifter.

 1. Var får vi uppgifter?

Vi får de personuppgifter vi behandlar direkt av kunderna när de lämnar respons eller förslag eller prenumererar på nyhetsbrev. Också i marknadsföringskampanjer informerar kunden oss själv om sitt deltagande.

 1. Mottagare av personuppgifter och överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut i kommersiellt syfte till utomstående. Uppgifter får dock lämnas ut till myndigheter, om tvingande lagstiftning förutsätter det.

Rinki använder i sin verksamhet tjänsteleverantörer som på uppdrag kan behandla personuppgifter för Rinkis räkning. Sådana tjänsteleverantörer är t.ex. leverantörer av IT-tjänster som sköter det tekniska underhållet av system och servrar samt tjänsteleverantörer som deltar i kundservicen och till vilka skötseln av kundservicen har lagts ut.

Tjänsteleverantörerna är bundna av tystnadsplikt och har inte rätt att lämna ut uppgifter vidare eller använda uppgifterna för något annat ändamål än för utförande av uppdrag för Rinki. Vi har tillsammans med våra tjänsteleverantörer sörjt för dataskyddet bl.a. genom att upprätta avtal om behandling av personuppgifter.

Utgångspunkten är att personuppgifter inte överförs utanför EU eller EES. De IT-förvaltningssystem som vi använder kan dock göra det möjligt för tjänsteleverantören att få tillgång till uppgifter från länder utanför EU eller EES, t.ex. för att tillhandahålla tekniskt stöd. Om personuppgifter behandlas utanför EU eller EES, ser vi till att tjänsteleverantören har förbundit sig till EU-kommissionens modellklausuler om behandling av personuppgifter.

 1. Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt på grund av ändamålet med personuppgifterna eller på grund av skyldigheterna enligt lag. Uppgifter om respons och förslag lagras i regel högst 3 år efter det att kunden tagit kontakt. De uppgifter som behandlas i samband med kampanjer raderas utan dröjsmål efter att kampanjen avslutats.

Rinki bedömer regelbundet behovet av att behandla uppgifter med beaktande av kraven i den tillämpliga lagstiftningen. Rinki sörjer dessutom för åtgärder som syftar till att säkerställa att personuppgifter som är oförenliga, föråldrade eller felaktiga i förhållande till ändamålen med behandlingen inte lagras om de registrerade. Om sådana uppgifter upptäcks, korrigerar eller raderar Rinki dem utan dröjsmål.

 1. Principer för skydd av personuppgifter

Rinki behandlar konfidentiellt de personuppgifter som bolaget innehar och de som behandlar personuppgifter är bundna av tystnadsplikt. Personuppgifter behandlas endast av personer vars arbetsbeskrivning kräver det. De användnings- och åtkomsträttigheter som hänför sig till behandlingen av uppgifterna är personliga och deras omfattning bestäms utifrån arbetsuppgifterna.

System som innehåller personuppgifter är skyddade med brandväggar och andra tekniska skyddsåtgärder. Inloggningen i systemen och användningen av dem övervakas. Utrustning och servrar som innehåller personuppgifter finns i låsta lokaler och endast utsedda personer har tillgång till dem. Pappersutskrifter som innehåller personuppgifter förvaras i Rinkis lokaler i ett låst utrymme. Rinki bedömer regelbundet riskerna i anslutning till informationssäkerheten.

 1. Den registrerades rättigheter

En registrerad har rätt att kontrollera de uppgifter som i personregistret införts om personen och att begära rättelse av felaktiga eller inexakta uppgifter eller radering av sina personuppgifter, om det finns sådana grunder för detta som lagen förutsätter. Om personuppgifter behandlas med samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke.

Till den del den registrerade själv har lämnat in uppgifter till registret som behandlas utifrån samtycke eller avtal, har den registrerade rätt att få sådana uppgifter i maskinläsbar form och rätt att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter samt att anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i Finland är dataombudsmannens byrå (tietosuoja(at)om.fi).

Av särskilda personliga skäl har den registrerade rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter som gäller honom eller henne när behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse. I samband med yrkandet ska den registrerade specificera den särskilda situation på basis av vilken han eller hon motsätter sig behandlingen. Den personuppgiftsansvariga kan vägra att verkställa begäran endast på de grunder som anges i lagen. Den registrerade har också rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne för direktmarknadsföring, inklusive profilering i samband med detta.

Rinki genomför inte profilering eller fattar beslut som baserar sig på automatiserat beslutsfattande på basis av uppgifter i kundregistret för konsumenter.

 1. Vem kan du kontakta?

Förfrågningar och begäran som gäller den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning kan riktas till den kontaktperson som nämns i början av beskrivningen. Begäran om kontakt ska göras skriftligen eller genom att personligen ta kontakt.

 1. Information om ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Om vi gör ändringar i denna beskrivning, uppdaterar vi den nya beskrivningen på vår webbplats och anger tidpunkten för uppdateringen. Om ändringarna är betydande kan vi också informera om dem på något annat sätt, t.ex. per e-post eller genom att meddela detta på vår webbplats. Vi rekommenderar att ni regelbundet besöker vår webbplats och beaktar eventuella ändringar i dataskyddsinformationen.

Företagskunds- och leverantörsregister

Dataskyddsbeskrivning för företagskunder och samarbetspartner

Uppdaterat: 10.8.2023

 1. Personuppgiftsansvarig

Finlands förpackningsåtervinning RINKI Ab
Tunnbindaregatan 1 C
00580 HELSINGFORS
Telefon 09 616 230
(nedan ”Rinki”)

 1. Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Kundservicechef

Telefon 09 616 230
info@rinkiin.fi

 1. Syftet med och rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för registrering av producentansvariga företagskunder som levererar förpackade produkter till marknaden och av andra aktörer som behandlar förpackningsavfall, samt för insamling och statistikföring av förpackningsuppgifter. Personuppgifter behandlas också för kundkontakter och skötsel av kundrelationer samt för kommunikation om frågor som gäller producentansvar för förpackningar. Uppgifterna kan också användas för att genomföra Rinkis kundnöjdhetsenkäter.

Uppgifterna om leverantörerna och samarbetspartnerna samt producentsammanslutningarnas kontaktpersoner används för att upprätthålla samarbets- eller avtalsförhållandet, administrera avtalen, följa upp och koordinera de tjänster som beställs av leverantörerna, sköta faktureringen samt utveckla Rinkis verksamhet och tjänster.

Personuppgifter används också för att skicka nyhetsbrev och webbtidningen.

Grunderna för behandlingen av personuppgifter som lagrats i registret är beredning och genomförande av avtal som ingås med en företagskund eller en annan aktör som behandlar förpackningsavfall, en producentsammanslutning eller en leverantör i syfte att upprätthålla och utveckla kund-, samarbets- och leverantörrelationen samt för skötseln av uppgifter i anslutning till detta, såsom fakturering. Behandlingsgrunden är också Rinkis berättigade intresse av att producera och utveckla tjänster samt att genomföra marknadsföringskommunikation och kampanjer. Vid elektronisk direktmarknadsföring är behandlingsgrunden samtycke.

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?

I anslutning till registret över företagskunder och leverantörer behandlar vi följande personuppgifter:

 • Kontaktpersonernas grund- och identifikationsuppgifter, såsom namn, ställning i företaget, telefonnummer samt övriga kontaktuppgifter
 • Korrespondens med kontaktpersoner
 • Uppgifter om fakturering och indrivning
 • Uppgifter om beslutsfattare
 • Uppgifter om förbud mot direktmarknadsföring
 • Kommunikationsmaterial till den del det kan kopplas till en person
 • Logguppgifter om användningen av extranettjänster

I anslutning till prenumerationer på nyhetsbrevet och webbtidningen behandlar vi följande uppgifter:

 • Begäran om prenumeration
 • Prenumerantens e-postadress
 1. Var får vi uppgifter?

Grunduppgifter om en företagskund eller leverantör, inklusive kontaktpersonernas namn- och kontaktuppgifter sparas vid avtal som ett företag ingått, vid telefonsamtal eller någon annan motsvarande anmälan som gjorts till Rinki under kund- eller leverantörsrelationen. Uppgifter om omsättning och bransch, uppgifter om belsutsfattare samt andra motsvarande uppgifter kan också inhämtas från allmänt tillgängliga informationskällor, såsom företagens webbplatser, handelsregistret, kreditupplysningsregistret och andra offentliga och privata register.

 1. Mottagare av personuppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut i kommersiellt syfte till utomstående. Rinki lämnar ut endast sådana uppgifter om företag som Rinki ska lämna till myndigheterna på grund av lag eller myndighetsbeslut. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till förpackningsbranschens producentsammanslutningar på specifik begäran av en enskild producentsammanslutning.

Rinki använder i sin verksamhet tjänsteleverantörer som på uppdrag kan behandla personuppgifter för Rinkis räkning. Sådana tjänsteleverantörer är t.ex. leverantörer av IT-tjänster som sköter det tekniska underhållet av system och servrar.

Tjänsteleverantörerna är bundna av tystnadsplikt och har inte rätt att lämna ut uppgifter vidare eller använda uppgifterna för något annat ändamål än för utförande av uppdrag för Rinki. Vi har tillsammans med våra tjänsteleverantörer sörjt för dataskyddet bl.a. genom att upprätta avtal om behandling av personuppgifter.

I sammanhang med insamling av förpackningsuppgifter från producentansvariga företag och sorteringsuppgifter från aktörer som behandlar förpackningsavfall kan vi använda en internationell molntjänst då våra kontaktpersoners data kan skiftas för en tidsbegränsad period utanför EU/EES. För övrigt de IT-förvaltningssystem som vi använder kan dock göra det möjligt för tjänsteleverantören att få tillgång till uppgifter från länder utanför EU eller EES, t.ex. för att tillhandahålla tekniskt stöd. Om personuppgifter behandlas utanför EU eller EES, ser vi till att tjänsteleverantören har förbundit sig till EU-kommissionens modellklausuler om behandling av personuppgifter.

 1. Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt på grund av ändamålet med personuppgifterna eller på grund av skyldigheterna enligt lag. Personuppgifter som registrerats i företags- och leverantörsregistret behandlas och lagras under den tid som kundrelationen eller leverantörsrelationen varar och därefter under den tid som behövs för att den personuppgiftsansvariga ska kunna svara på reklamationer och talan som framförts med stöd av kund- eller leverantörsrelationen eller avtalet. Denna tid är i regel högst tre (3) år från det att kund- eller leverantörsförhållandet upphörde. Uppgifter om faktureringen behandlas som en del av bokföringsmaterialet under den tid som anges i bokföringslagen och som är sex år från utgången av det kalenderår under vilket räkenskapsperioden har avslutats.

Rinki bedömer regelbundet behovet av att behandla uppgifter med beaktande av kraven i den tillämpliga lagstiftningen. Rinki sörjer dessutom för åtgärder som syftar till att säkerställa att personuppgifter som är oförenliga, föråldrade eller felaktiga i förhållande till ändamålen med behandlingen inte lagras om de registrerade. Om sådana uppgifter upptäcks, korrigerar eller raderar Rinki dem utan dröjsmål.

 1. Principer för skydd av personuppgifter

Rinki behandlar konfidentiellt de personuppgifter som bolaget innehar och de som behandlar personuppgifter är bundna av tystnadsplikt. Personuppgifter behandlas endast av personer vars arbetsbeskrivning kräver det. De användnings- och åtkomsträttigheter som hänför sig till behandlingen av uppgifterna är personliga och deras omfattning bestäms utifrån arbetsuppgifterna.

System som innehåller personuppgifter är skyddade med brandväggar och andra tekniska skyddsåtgärder. Inloggningen i systemen och användningen av dem övervakas. Utrustning och servrar som innehåller personuppgifter finns i låsta lokaler och endast utsedda personer har tillgång till dem. Pappersutskrifter som innehåller personuppgifter förvaras i Rinkis lokaler i ett låst utrymme. Rinki bedömer regelbundet riskerna i anslutning till informationssäkerheten.

 1. Den registrerades rättigheter

En registrerad har rätt att kontrollera de uppgifter som i personregistret införts om personen och att begära rättelse av felaktiga eller inexakta uppgifter eller radering av sina personuppgifter, om det finns sådana grunder för detta som lagen förutsätter. Om personuppgifter behandlas med samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke.

Till den del den registrerade själv har lämnat in uppgifter till registret som behandlas utifrån samtycke eller avtal, har den registrerade rätt att få sådana uppgifter i maskinläsbar form och rätt att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter samt att anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i Finland är dataombudsmannens byrå (tietosuoja(at)om.fi).

Av särskilda personliga skäl har den registrerade rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter som gäller honom eller henne när behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse. I samband med yrkandet ska den registrerade specificera den särskilda situation på basis av vilken han eller hon motsätter sig behandlingen. Den personuppgiftsansvariga kan vägra att verkställa begäran endast på de grunder som anges i lagen. Den registrerade har också rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne för direktmarknadsföring, inklusive profilering i samband med detta.

Rinki genomför inte profilering eller fattar beslut som baserar sig på automatiserat beslutsfattande på basis av uppgifter i registret för företagskunder och samarbetspartner.

 1. Vem kan du kontakta?

Förfrågningar och begäran som gäller den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning kan riktas till den kontaktperson som nämns i början av beskrivningen. Begäran om kontakt ska göras skriftligen eller genom att personligen ta kontakt.

 1. Information om ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Om vi gör ändringar i denna beskrivning, uppdaterar vi den nya beskrivningen på vår webbplats och anger tidpunkten för uppdateringen. Om ändringarna är betydande kan vi också informera om dem på något annat sätt, t.ex. per e-post eller genom att meddela detta på vår webbplats. Vi rekommenderar att ni regelbundet besöker vår webbplats och beaktar eventuella ändringar i dataskyddsinformationen.

Information on cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Cookies är små textfiler som används för att förbättra användarupplevelsen. De förser oss också med information som gör det möjligt för oss att följa upp hur vår webbplats används och utveckla våra tjänster.

För användningen av andra än nödvändiga cookies behövs ditt samtycke. Du kan hantera ditt samtycke till användningen av cookies på vår webbplats. Dessutom kan du hantera användningen av cookies från tredje part i Your Online Choices tjänst.

De cookies som används på vår webbplats indelas baserat på deras funktionalitet: 1) nödvändiga, 2) preferenser, 3) statistik, 4) marknadsföring.

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till användningen av cookies på vår webbplats. Du kan också blockera användningen av cookies eller vissa typer av cookies in användarinställningarna i din browser. Om du blockerar användningen av cookies kan det hända att vår webbplats inte fungerar optimalt.

För att samla information om besökarnas beteende på vår webbplats använder vi Simple Analytics. Denna analysprogramvara ger oss enbart kunskap om våra besökare på en allmän nivå och informationen som samlas in av programvaran kan inte kopplas till enskilda personer. Den spårar inte besökare och lagrar ingen personligt identifierbar information. Läs mer här om vilken data som samlas in och bearbetas av Simple Analytics.

Vi använder sociala mediatillägg som tillåter vår tjänst att samarbeta med webbplatser som Facebook och Twitter. I praktiken betyder detta att du kan använda knapparna “dela” och “gilla” i våra online- och mobiltjänster. Om du använder de nämnda funktionerna eller har godkänt användningen av cookies kan dessa tjänsteleverantörer samla in data om användningen av våra online- och mobiltjänster. Rinki ansvarar inte för dessa tredje parters databehandling, cookies eller andra uppföljningsmetoder utan de regleras av den tredje partens sekretesspolicy och användarvillkor. Vi rekommenderar att du bekantar dig med sekretesspolicyn och användarvillkoren för dessa tredje parter (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube).

Om du har frågor om cookies vänligen kontakta oss per e-post på info@rinkiin.fi. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter läs vår integritetspolicy.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: extranet.rinkiin.fi, verkkolehti.rinkiin.fi, rinkiin.fi