Med engångsplastdirektivet, dvs. SUP-direktivet (SUP = single-use plastic), avses direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljö (2019/904/EU).

Det ursprungliga syftet med SUP-direktivet var att svara på det globala problemet med nedskräpning av plast i haven genom att rikta in åtgärderna på vissa plastprodukter som påträffats mest på stränderna, men det har utvidgats till att gälla produkter för engångsbruk i allmänhet.

Denna databank gäller förpackningar som tillhör SUP-direktivets tillämpningsområde. SUP-direktivet täcker utöver förpackningar, också bland annat:

  • tobaksvaror med filter och tobaksfilter*
  • våtservetter till personlig hygien* och
  • ballonger till konsumentanvändning*
  • fiskeredskap*

*Producentansvaret för dessa produkter tas hand om av Suomen SUP-tuottajayhteisö (Finlands SUP-producentsammanslutning) Ytterligare information: Vd Pekka Tsupari pekka.tsupari@ytl.fi

Vilka produkter och förpackningar omfattas av SUP-direktivet?
  • vissa plastprodukter för engångsbruk
  • alla plastprodukter av oxo-nedbrytbar plast
  • alla fiskeredskap som innehåller plast
Vilka förpackningar betraktas som plastprodukter för engångsbruk som omfattas av SUP-direktivet?

Till SUP-förpackningar hör vissa engångsförpackningar med konsumtionsfärdig mat som innehåller plast, vissa dryckesförpackningar och dryckesmuggar med korkar och lock samt plastkassar och plastpåsar som erbjuds konsumenter vid köpet.

Vilka åtgärder förutsätter direktivet?

Beroende på produktgrupp minskning av konsumtionen, produktförbud, krav på märkning av produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt s.k. utvidgat producentansvar och upplysningsåtgärder.

Vilka skyldigheter medför SUP-direktivet för företag med producentansvar för förpackningar?

Till exempel skyldigheten att minska förbrukningen av SUP-dryckesmuggar och SUP-livsmedelsförpackningar, produktkrav för SUP-dryckesförpackningar (inkl. att korken hålls fast på flaskan), utvidgat producentansvar och separat insamling av SUP-dryckesflaskor.

 

Dessutom åläggs de företag som är producentansvariga att betala en s.k. SUP-avgift, dvs. en del av kostnaderna för renhållning i kommunernas allmänna områden överförs på producenter av förpackningar som innehåller plast. De företag som har producentansvar måste också upplysa konsumenterna om hur man förebygger nedskräpning.

 

Utöver dessa ökar SUP-direktivet rapporteringsskyldigheterna när det för uppföljningen av SUP-kraven behövs information om mängden SUP-produkter som släppts ut på marknaden.

Är jag en SUP-producent?

SUP-förpackningar är vissa engångsförpackningar som innehåller plast och är avsedda till konsumtionsfärdig mat, vissa dryckesförpackningar och dryckesmuggar med korkar eller lock och plastpåsar som erbjuds till konsumenter vid inköpstillfället.

 

I 2023 är en SUP-producent ett sådant finskt företag som använder SUP-förpackningar för att packa sina produkter eller som importerar produkter i SUP-förpackningar till Finland, eller ett utländskt företag som försäljer produkter på distans direkt till slutanvändare i Finland. Dessa företag redovisar sina 2023 SUP- förpackningar till Rinki senast i slutet av februari 2024.

 

Definitionen av förpackningsproducent kommer dock att förändras 1.1.2024. Förändringen gäller de så kallade serviceförpackningarna som används till förpackning av produkter till konsumenten vid försäljningsstället. Producenten av dessa förpackningar är efter lagändringen tillverkaren i Finland, importören av tomma förpackningen eller distansförsäljaren som är etablerad utomlands. Serviceförpackningar inom ramen för SUP-förpackningar är tex. take away förpackningar av färdigmat och take away dryckesmuggar som fylls till konsumenten vid försäljningsstället och dessutom butikernas plastpåsar.

Vad baserar sig SUP-avgifterna på?

SUP-avgifter används för att täcka kommunernas städningskostnader för SUP-förpackningar. Avgifterna innehåller också kommunikation om förebyggande av nedskräpning och administrativa kostnader. Kommunerna ska få enligt avfallslagstiftningen under åren 2023–2025 ungefär 10,5 miljoner euros för kostnader som uppstår av SUP-förpackningar. Från 2026 ska avgifterna basera sig på de egentliga städningskostnader som kommunerna anger Birkalands NTM-centralen.

 

Kostnaden (10,5 M€) för SUP-förpackningar som faktureras i 2024 delas upp mellan de fem SUP-förpackningskategorier enligt andelar som definierats i lagstiftningen. Producentsammanslutningarna beslutar SUP-avgifterna per förpackningskategori under våren 2024 när företagen har redovisat sina SUP-förpackningsmängderna till Rinki.

 

Rinki utförde till producentsammanslutningarna i vår 2023 en förhandsenkät om mängden av SUP-förpackningar som släppts ut på marknaden av producenter. Enkäten skickades till 430 företag som beräknades släppa ut på marknaden SUP-förpackningar. Svarsfrekvensen var 45%. På grund av enkäten har Rinki granskat att den totala mängden av SUP-förpackningar som släppts ut på marknaden är 46 500 ton. Det slutliga antalet ton blir klar först nästa vår när uppgifterna har redovisats och avgifterna baserar sig på dessa.

Hur faktureras avgifterna?

Rinki fakturerar SUP-avgifterna på vägnar av producentsammanslutningarna som i sin tur beslutar storleken av avgifterna. Faktureringen sker åtskild från återvinningsavgiftsfaktureringen. SUP-avgifterna för år 2023 faktureras på våren 2024.

Hur redovisas SUP-förpackningarna?

SUP-förpackningar från år 2023 redovisas i början av 2024. SUP-förpackningarna redovisas på Rinkis Extranet på en särskild SUP-blankett. Dessutom redovisas de, som vanligt också på den vanliga redovisningsblanketten för förpackningsuppgifter.

 

För likabehandling av producenterna är det ytterst viktigt att alla producenter redovisar mängderna av SUP-förpackningar noggrant och enligt redovisningstidtabellen. Tidsfristen för redovisningen är 29.2.2024.

Redovisa förpackningsuppgifter >

SUP-produkt eller ej?

Rinki har tillsammans med en SUP-grupp som består av intressentgrupper och myndigheter utarbetat en produktförteckning där ett företag kan kontrollera om en viss förpackning omfattas av direktivets tillämpningsområde eller inte.

Mer information om SUP-direktivet

Mer information om SUP-direktivet

Mer information om SUP-direktivet och de skyldigheter som det medför för de producentansvariga företagen finns i följande Rinki-artiklar:

 

Rinki utreder: SUP-direktivet och avfallslagen (på engelska)

SUP-direktivet: vanliga frågor och svar (på finska)

Genomförandet av SUP-direktivet fördröjs – märkningskraven träder i kraft enligt tidtabellen (på finska)

Andra nyttiga länkar

Mer information om SUP-direktivet och dess tillämpning finns på Miljöministeriets webbplats (på finska).

SUP-direktivet