Tietosuojaselosteet

Kuluttaja-asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste 12.2.2020

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (jäljempänä ”RINKI Oy”)
Tynnyrintekijänkatu 1 C
00580 HELSINKI
Puhelin 09 616 230

(jäljempänä ”RINKI Oy)

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puhelin 09 616 230
info@rinkiin.fi 

 1. Rekisterin nimi

Kuluttaja-asiakasrekisteri 

 1. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu palveluiden kehittämiseksi.

Rekisterin käyttötarkoitukset:

 • kotitalouksille suunnattujen Rinki-ekopisteisiin liittyvien palautteiden käsitteleminen
 • henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin (pois lukien sähköinen suoramarkkinointi) RINKI Oy:n järjestämien kampanjoiden, kuten arpajaisten yhteydessä 
 1. Rekisterin tietosisältö

Tunniste- ja perustiedot palautteiden käsittelemistä koskien: Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja yhteyshenkilön kanssa käyty kirjeenvaihto.

Kampanjoiden yhteydessä käsitellään ainoastaan henkilön (rekisteröity) etu- ja sukunimi sekä henkilön ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

 1. Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan perustiedot tallennetaan henkilön lähettämän viestin tai puhelinsoiton perusteella. Kampanjoiden yhteydessä kerätyt tiedot luovuttaa niin ikään kampanjaan osallistuva henkilö (rekisteröity) itse kampanjaan osallistumisen yhteydessä. 

 1. Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisessa tarkoituksessa eteenpäin eikä niitä käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. RINKI Oy luovuttaa viranomaisten käyttöön vain ne kuluttaja-asiakkaita koskevat tiedot, jotka laki tai muut viranomaispäätökset määräävät. Jos RINKI Oy:n alihankkijan palvelun käyttäminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot siirretään alihankkijalle vain tätä käyttötarkoitusta varten, eikä alihankkija saa luovuttaa tietoja eteenpäin. 

 1. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kampanjoiden yhteydessä kerätyt tiedot hävitetään välittömästi kyseisen kampanjan päätyttyä, ellei erikseen ole kysytty rekisteröidyn suostumusta muihin käyttötarkoituksiin tai, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö edellytä henkilötietojen säilyttämistä. Kuluttaja-asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä ja säilyttää 10 vuotta asiakkaan yhteydenotosta.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

RINKI Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Manuaalinen aineisto

Manuaaliset aineistot säilytetään RINKI Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. Ainoastaan RINKI Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisia asiakastietoja.

Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

RINKI Oy:n tietoturvallisuus perustuu tietoturvallisuutta koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä tietoturvallisuudesta annettuihin ohjeisiin ja suosituksiin. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Jos henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia.

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

Yritysasiakas- ja toimittajarekisteri

Tietosuojaseloste 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Tynnyrintekijänkatu 1 C

00580 HELSINKI

Puhelin 09 616 230

(jäljempänä ”RINKI Oy)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puhelin 09 616 230
info@rinkiin.fi 

3. Rekisterin nimi

Yritysasiakas- ja toimittajarekisteri 

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat asiakkaan tai toimittajan kanssa tehtävän sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakas- tai toimittajasuhteen ylläpitämiseksi, laskuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Rekisterin pääkäyttötarkoitus on pakattuja tuotteita markkinoille toimittavien tuottajavastuullisten yritysten rekisteröinti sekä pakkaustietojen kerääminen ja tilastointi. Henkilötietoja kerätään asiakasyhteydenpitoa ja asiakassuhteen hoitoa varten sekä pakkausten tuottajavastuuseen liittyvistä asioista tiedottamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös RINKI Oy:n oman asiakastyytyväisyyden tai muun vastaavan tiedon selvittämistä varten, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen käyttöä. Toimittajista kerättäviä tietoja käytetään yhteydenpitoon toimittajien kanssa sekä näiltä tilattavien palveluiden seurantaan ja koordinointiin. Tietoja voidaan lisäksi käyttää sähköiseen ja muuhun suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Tunniste- ja perustiedot: Yrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilön kanssa käyty kirjeenvaihto.

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan tai toimittajan perustiedot tallennetaan yrityksen tekemästä sopimuksesta, puhelinsoitosta tai muusta vastaavasta asiakas- tai toimittajasuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdystä ilmoituksesta. Liikevaihto- ja toimialatietoja ym. yleisiä tietoja voidaan hankkia niitä tuottavilta yrityksiltä tai muilla tietosuojalainsäädännön sallimilla laillisilla tavoilla.

7. Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisessa tarkoituksessa eteenpäin eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. RINKI Oy luovuttaa viranomaisten käyttöön vain ne yrityksiä koskevat tiedot, jotka laki tai muut viranomaispäätökset määräävät. Jos RINKI Oy:n alihankkijan palvelun käyttäminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot siirretään alihankkijalle vain tätä käyttötarkoitusta varten, eikä alihankkija saa luovuttaa tai siirtää tietoja eteenpäin ilman erillistä lupaa.

8. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Yritysasiakas- ja toimittajarekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään ja säilytetään asiakas- tai toimittajasuhteen keston ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan, jotta rekisterinpitäjä voi vastata asiakas- tai toimittajasuhteen tai sopimuksen nojalla esitettyihin reklamaatioihin ja kanteisiin. Tämä aika on pääsääntöisesti kolme (3) vuotta asiakas- tai toimittajasuhteen päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

RINKI Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

a. Manuaalinen aineisto

Manuaaliset aineistot säilytetään RINKI Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. Ainoastaan RINKI Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisia asiakas- ja toimittajatietoja.

b. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

RINKI Oy:n tietoturvallisuus perustuu tietoturvallisuutta koskeviin lakeihin ja asetuksiin sekä tietoturvallisuudesta annettuihin ohjeisiin ja suosituksiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Jos henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tähän liittyvää profilointia. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

Tietoa evästeistä