29.04.21

Kertakäyttömuovidirektiivin tuotekiellot ja vaatimukset voimaan – mikä muuttuu?

Ensimmäiset kertakäyttömuovi- eli niin sanotun SUP (SUP=single-use plastic) direktiivin vaatimukset ovat astuneet voimaan. Direktiivin toimeenpanoon liittyy vielä avoimia kysymyksiä, joihin odotetaan viranomaisten linjauksia. Tässä tietopaketissa kerromme, mitä SUP-direktiivin tuotekielloista ja vaatimuksista tiedetään tällä hetkellä. Päivitämme artikkelia.

Mikä on SUP-direktiivi ja mitä tuotteita se koskee?
Kertakäyttömuovi
eli SUP-direktiivillä (SUP=single-use plastic) tarkoitetaan tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevaa direktiiviä (2019/904/EU). Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tietyt kertakäyttömuovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut muovituotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet.

Mitä toimenpiteitä direktiivi edellyttää?
Tuoteryhmästä riippuen kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden merkintävaatimuksia, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä ns. laajennettua tuottajavastuuta ja valistustoimenpiteitä.

Mitkä ovat direktiivin tavoitteet?
Tavoitteena on vähentää roskaantumista ympäristössä, erityisesti merialueilla, edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla. SUP-direktiivin alkuperäinen tarkoitus oli vastata globaaliin merien muoviroskaantumisongelmaan kohdistamalla toimia tiettyihin, rannoilta eniten löydettyihin muovituotteisiin, mutta se on laajentunut koskemaan kertakäyttötuotteita yleisesti.

Mitä tuotteita SUP-direktiivi kieltää?
Direktiivin mukaan seuraavien kertakäyttöisten muovituotteiden markkinoille saattaminen on kielletty näillä näkymin elokuun puolivälistä alkaen:
1. Vanupuikot, ruokailuvälineet, lautaset, pillit, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret, vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut elintarvikepakkaukset (astiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäväksi välittömästi, syödään tavallisesta astiasta ja ovat valmiita syötäväksi ilman lisävalmistamista), paisutetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset (ml. niiden korkit ja kannet) sekä paisutetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, ml. niiden korkit ja kannet. Poikkeuksena pillit ja vanupuikot, jotka kuuluvat lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien soveltamisalaan.
2. Kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet.

Mitä merkintävaatimukset tarkoittavat?
Tiettyihin muovituotteisiin on merkittävä tieto, että tuote sisältää muovia. Tuotteiden merkinnöistä annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2151 on suoraan sovellettavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ja sitä on sovellettava 3.7.2021 alkaen, vaikka SUP-direktiivin toimeenpano muilta osin viivästyykin. Merkintä koostuu kuvasta (kilpikonnasymboli) ja kuvan alla olevasta tietotekstistä. Teksti on oltava kaikilla virallisilla kielillä eli Suomessa suomeksi ja ruotsiksi.

Kullekin tuoteryhmälle on oma merkintä, jolla tuotteet (juomamukit) ja pakkaukset (suodattimelliset tupakkatuotteet, tupakan suodattimet, kosteuspyyhkeet sekä terveyssiteet ja tamponit) on merkittävä. Yksityiskohtaiset ohjeet merkinnöistä löytyvät täytäntöönpanoasetuksesta.
Täytäntöönpanoasetuksessa todetaan virheellisesti, että juomamukien tarran voi asettaa mukipakkaukseen, tarra on kuitenkin laitettava itse mukiin.

Mistä merkintäpiktogrammit löytyvät?
Merkintäpiktogrammit löytyvät komission sivuilta kaikkien jäsenmaiden kielillä. Merkintöjä, joissa tekstiosio on usealla eri kielellä, ei vielä ole valmiina. Yritysten on koostettava nämä itse.

Mitä tuotteita merkintävelvoite koskee?
Merkinnät on laitettava seuraaviin tuotteisiin ja pakkauksiin:

  • Kaikkiin kertakäyttöisiin juomamukeihin, joiden valmistuksessa on käytetty muovia sekä kokonaan muovista valmistettuihin kertakäyttöisiin juomamukeihin (merkintä on painettava tai kaiverrettava itse mukiin).
  • Filtterillä varustettujen savukkeiden askeihin ja kartonkeihin. Tupakkatuotteiden yhteydessä käytettävien suodattimien kuluttaja- ja ryhmäpakkauksiin.
  • Kosteuspyyhkeiden (sekä henkilökohtaisen hygienian hoitoon että kotitalouskäyttöön tarkoitettujen esikostutettujen pyyhkeiden) kuluttaja- ja ryhmäpakkauksiin.
  • Tamponien ja terveyssiteiden kuluttaja- ja ryhmäpakkauksiin (pakkauksen pinta-ala yli 10 cm2 )

 
Saako ennen elokuun puoliväliä varastossa olevat kiellettävät tai merkitsemättömät tuotteet myydä loppuun?
Kyllä. Varastossa olevat kiellettävät tai merkitsemättömät tuotteet, jotka on saatettu markkinoille ennen elokuun puoliväliä, voidaan myydä/käyttää loppuun. Varastojen myynnille ei ole asetettu takarajaa.

SUP-direktiivin mukaan markkinoille saattaminen tarkoittaa tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville Suomen markkinoilla. Asettaminen saataville markkinoilla puolestaan on toimittamista Suomen markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta. Huomioitavaa SUP-direktiivissä on, että markkinoille saattaminen on määritelty niin, että se tapahtuu jäsenvaltiossa. Monessa muussa EU:n säädöksessä markkinoille saattaminen on määritelty niin, että se tapahtuu EU:n alueella eli riittää, kun tuote on asetettu saataville ensimmäistä kertaa jossakin EU:n jäsenvaltiossa.

Lisätietoa löytyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilta: Kertakäyttöiset muovituotteet SUP – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Suomessa viranomaiset suorittavat ensimmäisen SUP-direktiivin merkintä- ja tuotekieltovaatimuksia koskevan valvontaprojektin syksyllä 2022.

Mitä kustannuksia SUP-direktiivi aiheuttaa?
Kustannukset vaihtelevat tuoteryhmittäin. Kustannuksia aiheuttavat suorien tuotekieltojen ja kulutuksen vähentämisen ohella esim. tuotteiden merkintävaatimukset, ns. ”laajennettu tuottajavastuu” eli vaatimus vastata myös tiettyjen julkisten alueiden roskaantumiskustannuksista sekä tuotevaatimukset, kuten vaatimus muovikorkin pysymisestä kiinni juomapakkauksessa.

Onko kansainvälinen etäkauppa SUP-direktiivin vaatimusten piirissä?
Kyllä. SUP-vaatimukset (merkinnät, tuotevaatimukset jne.) koskevat myös rajat ylittävän etäkaupan kautta Suomeen päätyviä tuotteita. Suomen ulkopuolelta toimivat verkkokaupat ovat jätelain muutosten myötä tulossa pakkausten tuottajavastuun piiriin ja näin ollen SUP-direktiivin ns. laajennettu tuottajavastuu (julkisten alueiden roskaantumisen siivous) koskee myös etäkauppaa. Ulkomaalaiset etämyyjät voivat hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet Suomessa liittymällä tuottajayhteisöön tai nimeämällä valtuutetun edustajan hoitamaan vastuita.

Mitä tarkoitetaan kansallisella kulutuksen vähentämisellä?
Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, joilla vähennetään ”kunnianhimoisesti ja pysyvästi” tiettyjen (direktiivin liite A-osa) kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta. Toimenpiteillä on päästävä näiden tuotteiden kulutuksessa mitattavissa olevaan määrälliseen vähennykseen vuoteen 2026 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna.

Mitä tarkoitetaan ”tarvittavilla toimenpiteillä” kulutuksen vähentämiseksi?
Toimenpiteisiin voivat kuulua mm. kansalliset kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, uudelleenkäytettävien vaihtoehtojen tarjoaminen, taloudelliset kannustimet (esim. ei tarjota ilmaiseksi kertakäyttöistä muovituotetta kuluttajalle), sekä tähän tarkoitukseen tehdyt sopimukset. Toimenpiteet voivat vaihdella riippuen kyseisten tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden elinkaaren aikana, myös silloin, kun ne päätyvät roskana ympäristöön. Kaikkien toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Jäsenmaat päättävät itse toimenpiteistään. Tällä hetkellä Suomessa tarkastelun alla on toteuttaa kansallinen kulutuksen vähentäminen ensisijaisesti vapaaehtoisella Green Deal-sopimuksella.

Mitä ongelmia liittyy SUP-direktiivin toimeenpanoon?
Suurimmat ongelmat direktiivissä liittyvät sen huonoon valmisteluun. Tämä näkyy epäselvinä määritelminä ja ennen kaikkea ohjeistuksen viivästymisenä. Direktiivi hyväksyttiin kesällä 2019, mutta komission ohjeet SUP-tuotteiden määrittelemiseksi annettiin vasta toukokuun lopussa. Tämä aiheuttaa luonnollisesti valtavia haasteita toimijoille, ottaen huomioon, että ensimmäiset vaatimukset (merkintävaatimukset) astuivat voimaan jo heinäkuussa 2021 ja loputkin näillä näkymin elokuussa 2021.

Tämän lisäksi direktiivi ei anna realistisia vaihtoehtoja tuotteille, joihin se kohdistaa toimenpiteitä. Kaikkea ei pysty korvaamaan uudelleenkäytettävillä pakkauksilla. On epäselvää, mitä tuotteita voidaan tulevaisuudessa käyttää erilaisen määrän muovia sisältävien tuotteiden tilalla esimerkiksi elintarvikkeiden take away -pakkaamisessa.

Komission ohjeet SUP-tuotteiden määrittelemiseksi julkaistiin virallisessa lehdessä 7.6.2021: EUR-Lex – C:2021:216:TOC – FI – EUR-Lex (europa.eu)

Mistä löytyy lisätietoa SUP-direktiivistä?

Artikkeli perustuu huhtikuussa 2021 käytettävissä olevaan tietoon. SUP-direktiivin toimeenpanoon liittyy useita avoimia kysymyksiä, joihin odotetaan viranomaisten linjauksia. Päivitämme tätä artikkelia. 

Päivitykset:

2.7.2021: SUP-direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy. Kesäkuun lopussa saadun tiedon mukaan valtioneuvoston asetus tulisi voimaan elokuun puolivälissä 2021 eikä 3.7.2021.