Förpackningarnas producentansvar

producentansvar

Har förpackningarnas tillverkare producentansvar?

Förpackningar är produkter som förpackas av förpackningstillverkaren. Om dessa i sin tur förpackas i någon förpackning eller något förpackningsmaterial, har förpackningstillverkaren producentansvar för deras del.

Vem har producentansvar för förpackningar?

Det är huvudsakligen finländska företag som har producentansvar för förpackningar. Enligt Birkalands NTM-central definieras från och med 1.5.2015 ett företag som producent om följande villkor uppfylls:

  1. Företaget har finländskt FO-nummer och minst ett verksamhetsställe i Fastlandsfinland.
  2. Företagets omsättning uppgår till 1 miljon euro eller mera.
  3. Företaget förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden.

Ett utländskt företag eller dess filial, som finns i Finlands handelsregister, har producentansvar när alla ovan nämnda villkor uppfylls.

OBS! Finländska företag har producentansvar även för sådana produkters förpackningar som företaget köper av ett utländskt företag som inte uppfyller ovan nämnda villkor.

Vad innebär producentansvar?

Med producentansvar avses producentens skyldighet att ordna med återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av avfall från produkter samt att stå för de kostnader som detta ger upphov till. Enligt avfallslagen ligger ansvaret hos företagen, som oberoende av försäljningsmetod, tillför den finländska marknaden däck för motordrivna fordon, bilar, el- och elektronikapparater, batterier och ackumulatorer, returpapper samt förpackningar.

Har företag med en omsättning under en miljon euro någon som helst skyldighet att sköta sitt producentansvar för förpackningar?

Nej, företag med en omsättning under en miljon euro har inte något lagskyldigt producentansvar för förpackningar. Sådana företag kan emellertid, om de vill, ingå med producentsammanslutningarna ett avtal som administreras av Rinki och kan därigenom utnyttja Rinkis kundförmåner. De företag med en omsättning under en miljon euro som ingått ett avtal ska också rapportera sina förpackningsuppgifter årligen till Rinki och omfattas av kund- och återvinningsavgifter.

Se: Förmåner för företag som anslutit sig