Förpackningarnas producentansvar

producentansvar

Vi tillverkar komponenter, som vi säljer till andra företag. Vi har inte konsumentförsäljning. Gäller producentansvaret för förpackningar oss som B2B förpackare?

Javisst. Producentansvaret gäller också B2B förpackare som omsätter minst en miljon euro. Producentansvaret för förpackningar är en lagstadgad plikt för företag.

Ansvaret har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel. Företaget ansvarar för sina förpackningar, även om förpacknings- eller logistiktjänster köps av ett annat företag.

Har förpackningarnas tillverkare producentansvar?

Förpackningar är produkter som förpackas av förpackningstillverkaren. Om dessa i sin tur förpackas i någon förpackning eller något förpackningsmaterial, har förpackningstillverkaren producentansvar för deras del.

Vem har producentansvar för förpackningar?

Producentansvar för förpackningar omfattar

  1. en finsk förpackare* eller en utländsk aktörens filial i Finland**, som förpackar produkter till den finska marknaden
  2. en finsk importör* eller en utländsk aktörens filial i Finland** som importerar förpackade produkter till den finska marknaden
  3. en utländsk aktör som är etablerad i en annan stat än Finland och som säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland på distans.

OCH

företagets totala omsättning uppgår till åtminstone 1 miljon euro.

 

*företaget har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland

**företaget har ett fast driftställe i Finland och är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen

Vad innebär producentansvar?

Med producentansvar avses producentens skyldighet att ordna med återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av avfall från produkter samt att stå för de kostnader som detta ger upphov till. Enligt avfallslagen ligger ansvaret hos företagen, som oberoende av försäljningsmetod, tillför den finländska marknaden däck för motordrivna fordon, bilar, el- och elektronikapparater, batterier och ackumulatorer, returpapper samt förpackningar.

Har företag med en omsättning under en miljon euro någon som helst skyldighet att sköta sitt producentansvar för förpackningar?

Nej, företag med en omsättning under en miljon euro har inte något lagskyldigt producentansvar för förpackningar. Sådana företag kan emellertid, om de vill, ingå med producentsammanslutningarna ett avtal som administreras av Rinki och kan därigenom utnyttja Rinkis kundförmåner. De företag med en omsättning under en miljon euro som ingått ett avtal ska också rapportera sina förpackningsuppgifter årligen till Rinki och omfattas av kund- och återvinningsavgifter.

Se: Förmåner för företag som anslutit sig