Anslut dig till Rinki – Bär ditt ansvar

Förpackar du, låter du förpacka eller importerar ditt företag förpackade produkter? Eller är ditt företag en nätbutik som levererar produkter till Finland? Uppgår företagets omsättning till minst en miljon euro? Då ska ditt företag sköta sitt producentansvar för förpackningar, alltså sköta återvinningen av förpackningarna.

Producentansvaret för förpackningar är en lagstadgad plikt för företag. Ansvar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Ett företag bär ansvaret för sina förpackningar också om förpackningen av produkterna eller logistiken har lagts ut till ett annat företag.

Rinkiin Anslutning till Rinki

Anslutning till Rinki

Så här ansluter du dig till Rinki

edut

Förmåner

Med ett enda avtal får ditt företag många förmåner

företag som har anslutit sig till Rinki

Företag som har anslutit sig till Rinki

Tusentals företag deltar

prislista

Prislista

Vad producentansvaret för förpackningar kostar?

Ett avtal räcker

Ditt företag kan enklast och behändigast sköta sitt producentansvar för förpackningar, genom att ingå ett avtal med producentsammanslutningarna som RINKI administrerar. Med ett enda avtal kan företaget överföra skötseln av sitt producentansvar för förpackningar *) till producentsammanslutningarna i förpackningsbranschen. RINKI och producentsammanslutningarna organiserar på de anslutna företagens vägnar insamling och återvinning av kartong-, glas-, metall-, plast- och träförpackningar på så sätt att kraven i lagen uppfylls. 

*) Företaget svarar själv för de vid varje tidpunkt i lagstiftningen gällande baskraven för förpackningar 

 

 

Avtalet med Rinki omfattar materialåtervinning av de förpackningar företaget har tillfört den finländska marknaden samt insamling av konsumentförpackningar i Finland. Ett företag ska organisera borttransporten av det förpackningsavfall som det sorterat på fastigheten. Om transporten kan företaget avtala med ett avfallstransportföretag. Den transportavgift som debiteras för tjänsten ingår inte i de avgifter som Rinki debiterar.

Läs mer: Företagsförpackningar och insamling på fastighet

Vad innebär producentansvaret för förpackningar?

Läs mer