Så har ansluter företag till Rinki

Det är lätt att ansluta sig: fyll i avtalet och sänd det till Rinki. Läs mer här:

1. Avtalsblankett

Avtalet kan laddas ner här:

Rinki administrerar avtalen, med vilka företagen kan överföra producentansvaret för förpackningar till förpackningsbranschens producentorganisationer.

2. Val av avtalstyp (sida 2 i avtalsblanketten)

Det finns två avtalstyper, välj den ena:

 

Enskilt avtal

Ett enskilt avtal kan ingås av företag som har producentansvar för förpackningar och som verkar med ett och samma FO-nummer. Trots att avtalet ingås som enskilt, omfattar det företagets alla verksamhetsställen som verkar med samma FO-nummer. Företagets sammanräknade förpackningsmängder ska årligen rapporteras till Rinki. Ett enskilt avtal kan också ingås av företag, om de så vill, med en omsättning under en miljon euro, och som inte har ett lagstadgat producentansvar för förpackningar. Även de rapporterar de förpackningar som de använt och omfattas av kund- och återvinningsavgifter.

 

Kombinerat avtal

Ett kombinerat avtal kan ingås av en koncern eller av sådan centralaffär, kedjeorganisation eller franchisor, som utifrån ägande, avtal eller annan rätt som baserar sig på ett befullmäktigande representerar företag som ansluter sig till avtalet. Begreppet koncern har definierats i bokföringslagen och aktiebolagslagen. I bilaga 2 i avtalet uppräknas de företag, som ansluter sig till det kombinerade avtalet.

Kontakta vid behov Rinkis kundtjänst för företag för att välja rätt avtalstyp. Tfn +358 9 6162 3500 (vard. kl. 8.30–15.30) och e-post info@rinkiin.fi.

3. Registrering av företagsuppgifter och extranet-koder

Då ett avtal som kommit till Rinki har godkänts, sparar Rinki företagets uppgifter i registret och sänder med e-post till den kontaktperson som angetts i avtalet ett anslutningsmeddelande, i vilket ges anvisningar om hur extranet-tjänsten tas i bruk. Genom tjänsten kan förpackningsuppgifter enkelt och smidigt rapporteras och uppgifter uppdateras. Genom extranet kan man också ladda ner och ta i bruk Rinki-märket och Rinki-intyget, vilka hör till kundförmånerna, och med vilka man kan signalera att företaget är ansvarsfullt och sköter sitt producentansvar för förpackningar.

4. Namnen på företag införs på Rinkis webbplats på listan över företag som har anslutit sig till Rinki

5. Fakturering efter det att förpackningsuppgifterna godkänts

De företag som ingått ett avtal rapporterar årligen de förpackningsmängder som de under föregående år levererat till marknaden. Då företaget lämnat in sina förpackningsuppgifter och de godkänts, fakturerar Rinki företaget enligt prislistan.

Företaget betalar vid anslutningen till RINKI Ab en anslutningsavgift av engångskaraktär och årligen en kundavgift. Dessutom betalar företaget förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifter som producentsammanslutningarna fastställt, och som Rinki fakturerar av företagen och redovisar till producentsammanslutningarna. Rinkis kundavgift och återvinningsavgifterna för förpackningar baserar sig de förpackningsmängder som företaget använt föregående år, som företaget rapporterar till Rinki.