Avtal och bilaga

Det finns två avtalstyper, välj den ena:

Enskilt avtal

Ett enskilt avtal kan ingås av företag som har producentansvar för förpackningar och som verkar med ett och samma FO-nummer. Trots att avtalet ingås som enskilt, omfattar det företagets alla verksamhetsställen som verkar med samma FO-nummer. Företagets sammanräknade förpackningsmängder ska årligen rapporteras till Rinki. Ett enskilt avtal kan också ingås av företag, om de så vill, med en omsättning under en miljon euro, och som inte har ett lagstadgat producentansvar för förpackningar. Även de rapporterar de förpackningar som de använt och omfattas av kund- och återvinningsavgifter.

 

Kombinerat avtal

Ett kombinerat avtal kan ingås av en koncern eller av sådan centralaffär, kedjeorganisation eller franchisor, som utifrån ägande, avtal eller annan rätt som baserar sig på ett befullmäktigande representerar företag som ansluter sig till avtalet. Begreppet koncern har definierats i bokföringslagen och aktiebolagslagen. I bilaga 2 i avtalet uppräknas de företag, som ansluter sig till det kombinerade avtalet.