Företagsförpackningar och avfallshantering från fastigheter

Ett ansvarsfullt företag ingår i Rinki

När företaget ingår avtal med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab överförs skötseln av producentansvaret för förpackningarna till förpackningsbranschens producentsammanslutningar. Därigenom deltar företaget i producenternas gemensamma system och i de gemensamma kostnaderna för systemet. 

Rinki samlar in hushållens förpackningsavfall vid Rinki-ekopunkter, företags förpackningar får inte föras till dem.

Ett företag ska organisera avfallshanteringen vid sin fastighet

Det är på ett företags ansvar att sortera det förpackningsavfall som finns på fastigheten och att ordna transporten av dem från fastigheten. Om transporten kan företaget avtala med avfallstransportföretag. Den transportavgift som debiteras för tjänsten är en separat utgift för företaget och ingår inte i de avgifter som Rinki debiterar.

De återvinningsavgifter som Rinki fakturerar täcker återvinningen av de förpackningar som företaget levererar till den finländska marknaden och insamlingen av konsumentförpackningar i Finland. Insamlingen av förpackningsavfall från ett företags fastighet ingår inte i avgifterna.

Med den återvinningsavgift som Rinki fakturerar finansieras det nätverk av terminaler som är avsett för mottagning av förpackningsavfall från företag. Där tas material emot avgiftsfritt och materialet transporteras från terminalen till en bearbetningsanläggning samt återvinns till nya produkter eller till råvara för nya produkter.

Terminaler för mottagning av företagsförpackningar och sorteringsanvisningar

De producentsammanslutningar som ansvarar för fiber-, metall-, plast- och träförpackningar informerar själva om sina mottagningsterminaler samt om sorteringsanvisningar för företagsförpackningar. 

Suomen Keräyslasiyhdistys ry har befullmäktigat Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab att arrangera mottagningsterminaler för glasförpackningsavfall.

De terminaler som finns med i förteckningen tar bara emot sådant glasförpackningsavfall från kommuner och privata soptransportföretag som har samlats in och sorterats enligt de riksomfattande sorteringsanvisningarna. För hushåll och företag gäller samma sorteringsanvisningar för glasförpackningar.

Mer information nedan:

fiberförpackningar

Fiberförpackningar

Terminaler för mottagning av fiberförpackningar och sorteringsanvisningar

Glasburkar som tillverkats av återvunnet glas

Glasförpackningar

Terminaler för mottagning av glasförpackningar

metallförpackningar

Metallförpackningar

Terminaler för mottagning av metallförpackningar och sorteringsanvisningar

plastförpackningar

Plastförpackningar

Terminaler för mottagning av plastförpackningar och sorteringsanvisningar

träförpackningar

Träförpackningar

Terminaler för mottagning av träförpackningar och sorteringsanvisningar.