Nyttiga länkar

Myndigheterna

Pirkanmaan ELY-keskus – Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
Statens författningsdata – FINLEX (Finlands lagstiftning)
Statens miljöförvaltning

Producentsammanslutningar (förpackningar)

Mepak-Kierrätys Oy (metalförpackningar)
Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Suomen Kuitukierrätys Oy (fiberförpackningar)
Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA, pantbelagda dryckesförpackningar)
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)

 

Regionala kommunalt ägda avfallsverk

Kommunernas serviceuppgifter inom avfallshanteringen sköts av ett avfallsverk. Avfallsverket kan vara ett kommunalt verk, en samkommun eller ett aktiebolag som ägs gemensamt av flera kommuner. I allmänhet sköts serviceuppgifterna inom avfallshanteringen av ett aktiebolag som ägs gemensamt av flera kommuner.

Närmare upplysningar och medlemmar: Cirkulärkraft Finland (KIVO)

 

Andra

Kierratys.info – insamlingsställen av sorterat avfall i Finland
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK (Producentsammanslutningarnas förhandlingsdelegation)
Ekopulloyhdistys ry (Föreningen Ekoflaska rf.)
Elker Oy
Elintarviketeollisuusliitto ry (Finlands Livsmedelsindustriförbund rf)
Encore ympäristöpalvelut Oy
European Recycling Platform
Jätehuoltoyhdistys
Kaupan Liitto (Finsk Handel)
Kemianteollisuus ry
Lasikeraaminen teollisuus LT ry
Metsäteollisuus ry
Muoviteollisuus ry
Package Testing & Research Ltd (PTR)
Proans – Producentansvar Åland Ab
Päivittäistavarakauppa ry
Recser Oy (producentansvaret för batterier och ackumulatorer)
Ruokavirasto (Livsmedelsverket)
Suomen Keräystuote Oy
Suomen Kuntaliitto (Finlands Kommunförbund)
Suomen Pakkausyhdistys ry (Finska Förpackningsföringen) – Produktkatalogen
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (Finlands Standardiseringsförbund SFS rf)
Suomen Uusioaines Oy
Suomen Uusioraaka-aineliitto ry
Teknologian kehittämiskeskus (Innovationsfinansieringsverket Tekes)
Teknologiateollisuus ry
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket Tukes)