Vad innebär producentansvaret för förpackningar?

Lagstadgad skyldighet

Företag som i Finland förpackar eller låter förpacka eller importerar förpackade produkter och vars omsättning är 1 M€ eller mer har ett lagstadgat producentansvar för sina förpackningar.

Företag med producentansvar har skyldighet att i sin helhet arrangera insamling och materialåtervinning av förpackningsavfall samt stå för de kostnader detta ger upphov till. I avfallslagen och i förpackningsförordningen har också för producenternas ansvar föreskrivits riksomfattande mål och krav för återvinning och återanvändning av förpackningar, som ska verkställas i Finland.

Utöver förpackningar fastställs i avfallslagen att företagen har producentansvar för däck till motordrivna fordon, personbilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt returpapper.

 

Hurdana företag har producentansvar för förpackningar?

Det är huvudsakligen finländska företag som har producentansvar för förpackningar. Enligt Birkalands NTM-central definieras från och med 1.5.2015 ett företag som producent om följande villkor uppfylls:

  1. Företaget har finländskt FO-signum och minst ett verksamhetsställe i Fastlandsfinland.
  2. Företagets omsättning uppgår till 1 miljon euro eller mera.
  3. Företaget förpackar produkter i Finland eller importerar förpackade produkter till den finländska marknaden.

Ett utländskt företag eller dess filial, som finns i Finlands handelsregister, har producentansvar när alla ovan nämnda villkor uppfylls.

Obs! Finländska företag har producentansvar även för sådana produkters förpackningar som företaget köper av ett utländskt företag som inte uppfyller ovan nämnda villkor.

Det enklaste sättet att sköta producentansvaret

Det enklaste sättet för ett företag att sköta sitt producentansvar för förpackningar är att med producentsammanslutningarna ingå ett avtal som Rinki administrerar. 

För ett företag skulle det bli mycket dyrt att ensamt bekosta hela återvinningskedjan för förpackningar. I allmänhet använder företag flera olika slags förpackningar eller förpackningsmaterial. Ett företag vet sällan vart förpackningarna för deras produkter slutligen hamnar på marknaden.  

Ett företag som anslutit sig till Rinki deltar i de gemensamma kostnaderna genom att delta i producenternas gemensamma system och genom att för egen del delta i de gemensamma kostnaderna för återvinningen av förpackningar. 

 

Avtalet med Rinki omfattar materialåtervinning av de förpackningar företaget har tillfört den finländska marknaden samt insamling av konsumentförpackningar i Finland. Företaget organiserar transporten av det förpackningsavfall som det sorterat på sin egen fastighet. Om detta kan företaget avtala t.ex. med ett avfallstransportföretag och de kostnader som förorsakas av detta ingår inte i de avgifter som Rinki debiterar. Läs mer: Företagsförpackningar och avfallshantering från fastigheter.

Producentansvaret i ett nötskal – Se här: