Vad innebär producentansvaret för förpackningar?

Lagstadgad skyldighet

Producentansvaret för förpackningar är en lagstadgad plikt för företag. Ansvar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Ett företag bär ansvaret för sina förpackningar också om förpackningen av produkterna eller logistiken har lagts ut till ett annat företag.

Företag med producentansvar har skyldighet att i sin helhet arrangera insamling och materialåtervinning av förpackningsavfall samt stå för de kostnader detta ger upphov till. I avfallslagen och i förpackningsförordningen har också för producenternas ansvar föreskrivits riksomfattande mål och krav för återvinning och återanvändning av förpackningar, som ska verkställas i Finland.

Utöver förpackningar fastställs i avfallslagen att företagen har producentansvar för däck till motordrivna fordon, personbilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt returpapper.

 

Hurdana företag har producentansvar för förpackningar?

Producentansvar för förpackningar omfattar

  1. en finsk förpackare* eller en utländsk aktörens filial i Finland**, som förpackar produkter till den finska marknaden
  2. en finsk importör* eller en utländsk aktörens filial i Finland** som importerar förpackade produkter till den finska marknaden
  3. en utländsk aktör som är etablerad i en annan stat än Finland och som säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland på distans.

OCH

företagets totala omsättning uppgår till åtminstone 1 miljon euro.

*företaget har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland

**företaget har ett fast driftställe i Finland och är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen

Det enklaste sättet att sköta producentansvaret

Det enklaste sättet för ett företag att sköta sitt producentansvar för förpackningar är att med producentsammanslutningarna ingå ett avtal som Rinki administrerar. 

För ett företag skulle det bli mycket dyrt att ensamt bekosta hela återvinningskedjan för förpackningar. I allmänhet använder företag flera olika slags förpackningar eller förpackningsmaterial. Ett företag vet sällan vart förpackningarna för deras produkter slutligen hamnar på marknaden.  

Ett företag som anslutit sig till Rinki deltar i de gemensamma kostnaderna genom att delta i producenternas gemensamma system och genom att för egen del delta i de gemensamma kostnaderna för återvinningen av förpackningar. 

 

Avtalet med Rinki omfattar materialåtervinning av de förpackningar företaget har tillfört den finländska marknaden samt insamling av konsumentförpackningar i Finland. Företaget organiserar transporten av det förpackningsavfall som det sorterat på sin egen fastighet. Om detta kan företaget avtala t.ex. med ett avfallstransportföretag och de kostnader som förorsakas av detta ingår inte i de avgifter som Rinki debiterar. Läs mer: Företagsförpackningar och avfallshantering från fastigheter.

Producentansvaret i ett nötskal – Se här: