Producentansvaret för förpackningar är samarbete

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab verkställer i samarbete med producentsammanslutningarna producentansvaret för förpackningar på så sätt att företagen kan sköta sitt ansvar för sina förpackningar på ett behändigt och kostnadseffektivt sätt. En effektiv återvinning av förpackningar är ett nära samarbete mellan många parter. 

Rinki är ett tjänsteföretag

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett icke-vinstdrivande tjänsteföretag som 1997 har grundats av och ägs av Finlands handel och industri.

  • Förpackningsbranschens producentsammanslutningar har gett Rinki i uppgift att arrangera insamlingen av konsumentförpackningar i Finland. Dessutom har producentsammanslutningen för glasförpackningar, Suomen Keräyslasiyhdistys ry, avtalat med Rinki om att arrangera återvinning av glasförpackningsavfall.
  • Rinki ser till att hushållens rätt sorterade förpackningar av kartong, glas, metall och plast effektivt och med vettiga kostnader samlas in från den finländska marknaden via Rinki-ekopunkterna för materialåtervinning.
  • Rinki för även register över företag med producentansvar för sina förpackningar, samlar in finansieringsmedel från företagen för förpackningsåtervinningen samt tar fram företagens totala förpackningsstatistik och sammanställer lagstadgade rapporter till myndigheterna om hur producentansvaret har satts i verket.
  • Rinki informerar dessutom om såväl förpackningsåtervinning som Rinki-ekopunkterna samt ger råd och hjälp till både företag och konsumenter.

Producentsammanslutningarna svarar för återvinningen av förpackningar

Producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen är icke vinstdrivande organisationer med sådan rättshandlingsförmåga som förutsätts i lagen. De svarar för att de mål för återvinningen av förpackningar som EU:s och Finlands lagstiftning ställer uppnås i Finland samt för att mottagningen av förpackningar och informationen sköts i enlighet med lagstiftningen.

Producentsammanslutningarna beslutar om de förpackningsmaterialspecifika återvinningsavgifterna som Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab fakturerar av de producentansvariga företagen.

Syftet är att förpackningsåtervinningen sker effektivt och så att de avgifter som företagen betalar hålls på en rimlig nivå.

 

Fiberförpackningar

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) är producentsammanslutningen som svarar för materialåtervinning av papper-, kartong- och wellpappsförpackningar. Exempel på sådana förpackningar är bland annat olika papplådor, förpackningar för frukostflingor och kex, papperspåsar, mjölk- och juiceburkar. SUK svara dessutom för materialåtervinningen av fiberbaserade industriförpackningar, så som hylsor, omslag och säckar. Läs mer om verksamheten (på finska): Suomen Kuitukierrätys Oy

 

Glasförpackningar

Suomen Keräyslasiyhdistys ry är producentsammanslutningen för förpackningsglas utan pant. Burkar samt flaskor utan pant är glasförpackningar utan pant. Läs mer om verksamheten: Suomen Keräyslasiyhdistys ry

 

Plastförpackningar

Finlands Returplast Ab är en producentorganisation som svarar för återvinningen av plastförpackningar i Finland. Plastförpackningar är till exempel plastfilm och annan omslagsplast, lastpallshuvor, plastkassar, plastpåsar, bägare, tuber, cylindrar, flaskor, formar och deras förslutningsplast, tillslutare, korkar, kanistrar, plastsäckar och storsäckar, plastband runt förpackningar, plastlådor, korgar och lastpallar av plast, bubbelplast och EPS-förpackningar (styrox). Läs mer om verksamheten:  Finlands Returplast Ab

 

Metallförpackningar

Mepak-Kierrätys Oy är en producentorganisation som har till uppgift att organisera återvinningen av metallförpackningar i Finland. Metallförpackningar är olika förpackningar av aluminium, tennplåt eller stål. Läs mer om verksamheten: Mepak-Kierrätys Oy

 

Träförpackningar

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy Ab är en producentorganisation som svarar för återvinningen av träförpackningar i Finland. Till träförpackningar hör FIN- och EUR-lastpallar samt engångslastpallar, kabelrullar och andra olika underlag, ramverk, lådor, askar, tunnor, kärl som tillverkats av trä eller plywood samt stöd- och mellanvirke. Läs mer om verksamheten (på finska):  Puupakkausten Kierrätys PPK Oy

 

Dryckesförpackningar med pant

Suomen Palautuspakkaus Oy är en organisation, som svarar för dryckesförpackningar med pant. Läs mer om verksamheten: Suomen Palautuspakkaus Oy

 

Kommunernas och miljöföretagens roll i insamlingen av konsumentförpackningar

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, förpackningsbranschens producentsammanslutningar, kommunerna och miljöföretagen har ett tätt samarbete för att insamlingen av förpackningsavfall och materialåtervinningen ska fungera på ett vettigt sätt överallt i Finland. Även privata och kommunala miljöföretag spelar en viktig roll.

  • Kommunerna organiserar anbudsförfarande och ansvarar för särinsamlingen av förpackningar från fastigheter med minst fem bostäder. Kommunerna har ingen egen insamlingsutrustning därför utför privata transportföretag det praktiska insamlingsarbetet. Producenter betalar kommunerna för insamlingen och de har möjlighet att påverka villkoren för insamlingen.
  • Om kommunerna så önskar, kan de komplettera producenternas insamling av konsumentförpackningar vid sina egna ekopunkter eller genom att arrangera insamling från fastigheterna. Den insamling som arrangeras av kommunerna finansieras med de sophanteringsavgifter som kommunen debiterar. Suomen Kiertovoima ry representerar den offentliga avfallshanteringen och 31 kommunala avfallsanläggningar samt handhar avfallshanteringen för 5,3 miljoner finländare. Läs mer (på finska): Suomen Kiertovoima ry
  • Även privata soptransportföretag kan sälja tjänster till producenter samt bostadsfastigheter, såvida producenterna eller kommunen inte arrangerar insamling från fastigheterna. Miljöindustrin och -tjänster YTP rf är en branschorganisation för ansvarsfulla företag inom miljöbranschen. Läs mer (på finska): Miljöindustrin och -tjänster YTP rf

 

Birkalands NTM-central övervakar att producentansvaret sätts i verket

Birkalands NTM-central är den myndighet som övervakar att producentansvaret verkställs i Finland.

  • Rinki rapporterar årligen till NTM-centralen i Birkaland den förpackningsstatistik som de samlat in från företag. Statistiken har upprättats utifrån de uppgifter som de till Rinki anslutna företagen har meddelat. Av statistiken framgår endast de totala mängderna förpackningsmaterial. Rinki överlåter inte uppgifter om ett enskilt företag vidare.
  • NTM-centralen i Birkaland kräver inte av de företag som anslutit sig till Rinki en utredning om hur producentansvaret för förpackningar har verkställts. Se: Företag som anslutit sig till Rinki 

NTM-centralen i Birkaland rapporterar årligen till EU de mängder förpackningsavfall som insamlats i Finland samt information om återvinning och annan återanvändning.