SUP-direktivet: vanliga frågor och svar

Auktor: Rinki Publicerad: 10.05.2021

Engångsplastdirektivet, dvs. det s.k. SUP-direktivet (single-use plastic), medför nya ansvar och kostnader för ett företag med produktionsansvar för förpackningar. I detta informationspaket från Rinki berättar vi om bakgrunden till SUP-direktivet och hur genomförandet framskrider i Finland. Vi uppdaterar artikeln.

Vad är SUP-direktivet?
Med engångsplastdirektivet, dvs. SUP-direktivet (SUP = single-use plastic), avses direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljö (2019/904/EU).

Vilka åtgärder förutsätter direktivet?
Beroende på produktgrupp minskad förbrukning, produktförbud, krav på märkning av produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt s.k. utvidgat producentansvar, dvs. kravet att svara för nedskräpningskostnaderna i vissa allmänna områden samt upplysningsåtgärder.

Vilka är målen med direktivet?
Målet är att minska nedskräpningen i miljön, särskilt i havsområden, främja cirkulär ekonomi och förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad. Det ursprungliga syftet med SUP-direktivet var att svara på det globala problemet med nedskräpning av plast i haven genom att rikta in åtgärderna på vissa plastprodukter som påträffats mest på stränderna, men det har utvidgats till att gälla produkter för engångsbruk i allmänhet.

Vilka produkter omfattas av SUP-direktivets tillämpningsområde?
Direktivets tillämpningsområde omfattar

  • vissa plastprodukter för engångsbruk
  • alla plastprodukter av oxo-nedbrytbar plast
  • alla fiskeredskap som innehåller plast

Produktgrupperna räknas upp i bilagan till direktivet. Enskilda exempel på produkter finns i punkt 12 i inledningen till direktivet. Ytterligare anvisningar till stöd för definitionen finns också i kommissionens riktlinjer.

Vilka förpackningar betraktas som plastprodukter för engångsbruk som omfattas av SUP-direktivet?
Till SUP-förpackningar hör vissa engångsförpackningar med konsumtionsfärdig mat som innehåller plast, vissa dryckesförpackningar och dryckesmuggar med korkar och lock samt plastkassar och plastpåsar som erbjuds konsumenter vid köpet.

På Rinkis webbplats har det publicerats en förteckning över exempelprodukter och deras klassificering som SUP-produkter.

Definitionen av enskilda SUP-produkter är fortfarande förknippad med öppna frågor som utreds i samarbete med myndigheterna.

Hur definierar SUP-direktivet plast?
Definitionen i SUP-direktivet (artikel 3): plast är ett material som består av en polymer enligt REACH-förordningen, till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till. Den kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter. Naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg undantas från plast.

Mer information finns också på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats om SUP.

Vilka produkter förbjuds i SUP-direktivet?
Enligt direktivet är det förbjudet att släppa ut följande plastprodukter för engångsbruk på marknaden:

  1. Bomullspinnar (tops), bestick, tallrikar, sugrör, omrörare för drycker, pinnar som bär upp ballonger, livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, (behållare som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt och vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren och som är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning), dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock. Med undantag för sugrör och bomullspinnar som omfattas av direktiven om medicintekniska produkter.
  2. Alla produkter som tillverkats av oxo-nedbrytbar plast.

Produktförbuden i SUP-direktivet trädde i kraft i Finland 23.8.2021. Produktförbuden genomfördes genom en förordning om vissa plastprodukter (på finska).

Vad innebär märkningskraven?
På vissa plastprodukter ska det anges att produkten innehåller plast. Märkningen består av en bild (sköldpaddssymbol) och en informationstext under bilden. Texten ska finnas på alla officiella språk, dvs. i Finland på finska och svenska.

För varje produktgrupp finns en särskild märkning med vilken produkter (dryckesmuggar) och förpackningar (tobaksvaror med filter, tobaksfilter, våtservetter samt sanitetsbindor och tamponger) ska märkas. Detaljerade anvisningar om märkningarna finns i tillämpningsförordningen.

I tillämpningsförordningen konstateras felaktigt att klistermärken för muggar kan sättas på muggförpackningen, men klistermärket ska ändå fästas på själva muggen. Klistermärken har kunnat användas i produkter som släppts ut på marknaden före 4.7.2022.

Var finns piktogram för märkning?
Piktogram för märkning finns på kommissionens webbplats på alla medlemsstaters språk.

Vilka produkter omfattas av märkningsskyldigheten?
Märkning ska placeras på följande produkter och förpackningar:

  • Alla engångsmuggar där man vid tillverkningen använt plast och engångsmuggar som tillverkats helt av plast (märkningen ska tryckas eller graveras in på själva muggen).
  • Cigaretter med filter i askar och kartonger. Konsumentförpackningar och gruppförpackningar med filter som används i samband med tobaksprodukter.
  • Konsument- och gruppförpackningar för våtservetter (för både personlig hygien och förfuktade servetter för hushållsbruk).
  • Konsument- och gruppförpackningar för tamponger och sanitetsbindor (förpackningens yta större än 10 cm2)

Märkningskraven gäller produkter som från och med 23.8.2021 släpps ut på den finska marknaden. Det nationella genomförandet av SUP-direktivet i Finland har fördröjts, och därför avviker ikraftträdandet av märkningskraven från tidtabellen i SUP-direktivet. Märkningskraven verkställdes genom förordningen om vissa plastprodukter.

Får förbjudna eller omärkta produkter säljas till slut?
Produkter som släppts ut på marknaden i Finland före 23.8.2021 får säljas/användas till slut. Ingen bakre gräns har fastställts för försäljning av lager.

Utsläppande på marknaden innebär att produkten för första gången tillhandahålls på den finska marknaden. Tillhandahållande på marknaden innebär att en produkt levereras till den finska marknaden för distribution, konsumtion eller användning i samband med kommersiell verksamhet.

Till exempel företag inom handeln får i Finland både i eget lager och i butiken sälja engångsprodukter av plast som de skaffat före 23.8.2021 (produkten har bytt ägare) och vars försäljning enligt direktivet om engångsplastprodukter antingen är förbjuden eller som inte är försedda med det sköldpaddsmärke som krävs från och med 23.8.2021. Det finns ingen tidsfrist för försäljningen.

Mer information finns på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats.

I Finland genomför myndigheterna hösten 2022 det första tillsynsprojektet som gäller krav om märkning och produktförbud enligt SUP-direktivet.

Vilka kostnader föranleds av SUP-direktivet?
Kostnaderna varierar enligt produktgrupp. Kostnader orsakas förutom av direkta produktförbud och en minskning av konsumtionen också av t.ex. krav på märkning av produkter, det s.k. ”utvidgade producentansvaret” (se nedan: Vad innebär det ”utvidgade producentansvaret” i SUP-direktivet), dvs. kravet att också svara för kostnader för nedskräpning i vissa offentliga områden samt produktkrav, såsom kravet på att plastkorken ska hållas fast på dryckesförpackningar.

Omfattas internationell distanshandel av kraven i SUP-direktivet?
Javisst. SUP-kraven (märkningar, produktkrav osv.) gäller också produkter som kommer till Finland via gränsöverskridande distanshandel. Nätbutiker som verkar utanför Finlands gränser kommer på grund av ändringarna av avfallslagen att omfattas av producentansvaret för förpackningar, och således gäller det s.k. utvidgade producentansvaret enligt SUP-direktivet (städning av offentliga områden som blir nedskräpade) också distanshandeln. Utländska distansförsäljare kan fullgöra producentansvarsskyldigheterna i Finland genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att utse en auktoriserad representant för att sköta ansvaret. Om distansförsäljaren säljer SUP-produkter till användare i Finland är det obligatoriskt att utse en auktoriserad representant i Finland.

Vad avses med nationella åtgärder för att minska förbrukningen?
Direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att ”på ett ambitiöst och varaktigt sätt” minska förbrukningen av vissa engångsprodukter av plast (del A i bilagan till direktivet). Åtgärderna ska leda till en mätbar kvantitativ minskning av förbrukningen av dessa produkter fram till 2026 jämfört med 2022 års nivå.

Vad avses med ”nödvändiga åtgärder” för att minska förbrukningen?
Åtgärderna kan bland annat omfatta nationella mål för minskning av förbrukningen, erbjudande av återanvändbara alternativ, ekonomiska incitament (t.ex. att inte kostnadsfritt tillhandahålla en plastprodukt för engångsbruk till konsumenten) samt avtal som ingåtts för detta ändamål. Åtgärderna kan variera beroende på de berörda produkternas miljöpåverkan under deras livscykel, även när de hamnar i miljön som skräp. Alla åtgärder bör vara proportionella och icke-diskriminerande.

Medlemsländerna beslutar själva om sina åtgärder. I mars 2022 offentliggjorde miljöministeriet, Livsmedelsindustriförbundet rf, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Finska Förpackningsföreningen rf ett frivilligt green deal-avtal som de undertecknat för att minska konsumtionen av engångsmuggar av plast och vissa livsmedelsförpackningar. Mer information finns här (på finska).

Vilka problem finns i anslutning till genomförandet av SUP-direktivet?
De största problemen i direktivet har att göra med den dåliga och snabba beredningen av direktivet. Detta framgår av oklara definitioner och framför allt av att kommissionens riktlinjer försenats. Direktivet antogs sommaren 2019, men kommissionens riktlinjer för definition av SUP-produkter antogs först i juni 2021. Denna tidsplan innebär naturligtvis enorma utmaningar för aktörerna.

Dessutom ger direktivet inte några realistiska alternativ till de produkter som omfattas av åtgärderna. Allt kan inte ersättas med återanvändbara förpackningar. Det är oklart vilka produkter som i framtiden kan användas i produkter som innehåller olika mängder plast, t.ex. för take away-förpackningar av livsmedel.

Vad händer härnäst?
SUP-produktförbud och märkningskrav är inte de enda ändringarna som gäller företag. Det nationella genomförandet av de övriga kraven i SUP-direktivet i Finland har nått målrakan. Avsikten är att ändringen av avfallslagen och de förordningsändringar som hänför sig till den ska träda i kraft före ingången av 2023.

Påverkar SUP-direktivet rapporteringen av förpackningsuppgifter till Rinki?
Ja, det gör det. SUP-direktivet ökar producenternas rapporteringsskyldigheter när det för uppföljningen av SUP-kraven behövs information om mängden SUP-produkter som släppts ut på marknaden per SUP-produktgrupp. Den separata rapporteringen av SUP-förpackningar som en del av den årliga rapporteringen av förpackningsuppgifterna till Rinki inleds 2024 när förpackningsuppgifterna för 2023 rapporteras.

Vad innebär det ”utvidgade producentansvaret” i SUP-direktivet”?
Det utvidgade producentansvaret innebär att en producent av SUP-förpackningar ska betala de kostnader för städning, insamling, transport och behandling av SUP-skräp som kommunerna ansvarar för samt de upplysningsåtgärder som förutsätts i SUP-direktivet för att minska nedskräpningen och öka återanvändningen.

Kostnadsansvaret för SUP-förpackningar överförs till producenterna från ingången av 2023. Kostnaderna för 2023 täcks med en SUP-avgift som faktureras av företagen 2024.

Vilken myndighet utövar tillsyn över fullgörandet av skyldigheterna enligt SUP-direktivet i Finland?
Produktförbud och produktmärkningar: Säkerhets- och kemikalieverket Tukes:

Överinspektör Kati Suomalainen, kati.suomalainen (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 124

Överinspektör Tiia Salamäki, tiia.salamaki (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 632

Producentansvar: NTM-centralen i Birkaland

Överinspektör Tuomo Aunola, tuomo.aunola (at) ely-keskus.fi, tfn +358 29 5036 319

Det har också planerats att Tukes ska övervaka kravet på att korken hålls fast i flaskan. För NTM-centralen i Birkaland har det planerats tillsyn över att de övriga kraven i direktivet uppfylls.

Vilken myndighet ger råd i ärenden som gäller SUP-direktivet?
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är tillsynsmyndighet i fråga om produktförbud och produktmärkningar. Överinspektör Kati Suomalainen, kati.suomalainen (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 124 och överinspektör Tiia Salamäki, tiia.salamaki (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 632

NTM-centralen i Birkaland är tillsynsmyndighet i fråga om de producentansvar som definieras i SUP-direktivet. Överinspektör Tuomo Aunola, tuomo.aunola (at) ely-keskus.fi, tfn +358 29 5036 319

Miljöministeriet bereder genomförandet av SUP-direktivet i Finland.

Regeringssekreterare Jussi Kauppila, jussi.kauppila (at) gov.fi, tfn 0295 250 085

Var finns mer information om SUP-direktivet?

Artikeln baserar sig på den information som fanns tillgänglig i oktober 2022. Genomförandet av SUP-direktivet är fortfarande förknippat med öppna frågor. Rinki har ett nära samarbete med myndigheterna i ärendet. Vi uppdaterar artikeln.

Uppdateringar:

26.10.2022: Artikeln har uppdaterats.

14.9.2021: Artikeln har uppdaterats.

23.8. 2021: Produktförbud och märkningskrav träder i kraft i Finland.

2.7.2021: Genomförandet av SUP-direktivet i Finland fördröjs. Enligt den information som fåtts i slutet av juni ska statsrådets förordning träda i kraft i mitten av augusti 2021 och inte 3.7.2021.   

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >