Genomförandet av SUP-direktivet fördröjs – märkningskraven träder i kraft enligt tidtabellen

Auktor: Rinki Publicerad: 08.07.2021

Genomförandet av Single Use Plastics, dvs. SUP-direktivet, som begränsar användningen av engångsplast i Finland fördröjs. Märkningskraven för vissa produkter ska dock iakttas redan från och med 3.7.2021.

SUP-direktivet förbjuder försäljning av vissa plastprodukter för engångsbruk och ställer märkningskrav på plastprodukter. Syftet med direktivet är att förebygga och minska effekterna av plastprodukter för engångsbruk på miljön. Dessutom syftar SUP-direktivet till att påskynda övergången till cirkulär ekonomi.

EU-direktiven träder inte direkt i kraft i Finland sådana som de är, utan de ska verkställas genom nationell lagstiftning. Direktiv är en anvisning enligt vilken varje medlemsstat ska utarbeta en lag. Detta gäller också SUP-direktivet. I Finland finns bestämmelser om skyldigheterna enligt SUP-direktivet i avfallslagen och genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av den.

Enligt myndigheternas meddelande har det nationella genomförandet av SUP-direktivet fördröjts. Miljöministeriet bereder som bäst den nationella lagstiftning som hänför sig till SUP-direktivet.

Enligt miljöministeriet träder ändringen av avfallslagen, som riksdagen godkände före midsommaren, med dessa utsikter i kraft i slutet av juli 2021 och den statsrådsförordning som utfärdas med stöd av avfallslagen 15.8.2021. Förordningen börjar alltså tillämpas i mitten av augusti.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 om märkning av vissa produkter är däremot direkt tillämplig EU-lagstiftning och den ska tillämpas från och med 3.7.2021. Med andra ord trädde märkningskraven i kraft redan i början av juli.

I Rinkis artikel hittar du svar på mer allmänna frågor om SUP-direktivets innehåll och konsekvenser.

Mer information om det nationella genomförandet av SUP-direktivet finns också på Tukes webbplats. Tukes är den myndighet som övervakar genomförandet av SUP-direktivet.

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >