10.05.21

Produktförbud och krav i engångsplastdirektivet träder i kraft – vad kommer att ändras?

I juli 2021 träder de första kraven i det s.k. SUP-direktivet (SUP = single-use plastic) i kraft. Genomförandet av direktivet är fortfarande förknippat med flera öppna frågor och man väntar på myndigheternas riktlinjer. I detta informationspaket berättar vi vad vi för närvarande vet om produktförbud och krav i SUP-direktivet.

Vad är SUP-direktivet och vilka produkter gäller det?
Med engångsplastdirektivet
 eller SUP-direktivet (SUP = single-use plastic), avses direktivet om begränsning av vissa plastprodukters miljöpåverkan (2019/904/EU). Direktivets tillämpningsområde omfattar vissa plastprodukter för engångsbruk, alla plastprodukter av oxo-nedbrytbar plast samt alla fiskeredskap som innehåller plast.

Vilka åtgärder förutsätter direktivet?
Beroende på produktgrupp krävs minskad förbrukning, produktförbud, krav på märkning av produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt s.k. utvidgat producentansvar och upplysningsåtgärder.

Vilka är målen med direktivet?
Målet är att minska nedskräpningen i miljön, särskilt i havsområden, främja cirkulär ekonomi och förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad. Det ursprungliga syftet med SUP-direktivet var att svara på det globala problemet med nedskräpning av plast i haven genom att rikta in åtgärderna på vissa plastprodukter som påträffats mest på stränderna, men det har utvidgats till att gälla produkter för engångsbruk i allmänhet.

Vilka produkter förbjuds i SUP-direktivet?
Enligt direktivet är det förbjudet att släppa ut följande plastprodukter för engångsbruk på marknaden för närvarande från och med 15.8.2021:

  1. bomullspinnar (tops), bestick, tallrikar, sugrör, omrörare för drycker, pinnar som bär upp ballonger, livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, det vill säga behållare som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt och vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren och som är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock. Med undantag för sugrör och bomullspinnar som omfattas av direktiven om medicintekniska produkter.
    Alla produkter som tillverkats av oxo-nedbrytbar plast.

Vad innebär märkningskraven?
På vissa plastprodukter ska det anges att produkten innehåller plast
.

Europeiska kommissionens genomförandeförordning om märkningskraven (EU) 2020/2151 är direkttillämplig EU lagstiftning och tillämpas från och med 3.7.2021, även om tillämpning av SUP-direktivets andra delar försenas. Märkningen består av en bild (sköldpaddssymbol) och en informationstext under bilden. Texten ska finnas på alla officiella språk, dvs. i Finland på finska och svenska.

För varje produktgrupp finns en särskild märkning med vilken produkter (dryckesmugg) och förpackningar (tobaksprodukter med filter, tobaksfilter, våtservetter samt sanitetsbindor och tamponger) ska märkas. Detaljerade anvisningar om märkningarna finns i tillämpningsförordningen.
I tillämpningsförordningen konstateras felaktigt att klistermärken för muggar kan sättas på muggförpackningen, men klistermärket ska ändå fästas på själva muggen.

Var finns piktogram för märkning?
Piktogram för märkning finns på kommissionens webbplats på alla medlemsstaters språk. De märkningar där textavsnittet finns på flera olika språk är ännu inte färdiga. Företagen måste själva sammanställa dessa.

Vilka produkter omfattas av märkningsskyldigheten?
Märkning ska placeras på följande produkter och förpackningar:

  • Alla engångsmuggar där man vid tillverkningen använt plast och engångsmuggar som tillverkats helt av plast (märkningen ska tryckas eller graveras in på själva muggen).
  • Cigaretter med filter i askar och kartonger. Konsumentförpackningar och gruppförpackningar för filter som används i samband med tobaksprodukter.
  • Konsument- och gruppförpackningar för våtservetter (för både personlig hygien och förfuktade servetter för hushållsbruk).
  • Konsument- och gruppförpackningar för tamponger och sanitetsbindor (förpackningens yta större än 10 cm2)

Får förbjudna eller omärkta produkter som finns i lager före 15 augusti 2021 säljas slut?
Javisst. Produkter i lager som kommer att förbjudas eller är omärkta och som släppts ut på marknaden före 15.8.2021 får säljas/användas till slut. Ingen tidsgräns har fastställts för försäljning av lager.

Enligt SUP-direktivet menar släppa ut på marknaden det första tillhandahållandet av en produkt på marknaden i Finland. Tillhandahållande på marknaden menar varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på marknaden i Finland i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis. Anmärkningsvärd i SUP-direktivet är att släppa ut på marknaden har definierats så att det sker i en medlemsstat. I många andra EU bestämmelser har släppa ut på marknaden definierats så att det räcker att det sker inom EU, alltså produkten tillhandahålls för första gång i någon EU medlemsstat.

Mera information finns på Säkerhets- och kemikalieverkets Tukes webbplats: Engångsprodukter av plast – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

I Finland genomför myndigheterna det första tillsynsprojektet som gäller märkningskraven i SUP-direktivet hösten 2022.

Vilka kostnader föranleds av SUP-direktivet?
Kostnaderna varierar enligt produktgrupp. Kostnader orsakas förutom av direkta produktförbud och en minskning av konsumtionen också av t.ex. krav på märkning av produkter, det s.k. ”utvidgade producentansvaret”, dvs. kravet att också svara för kostnader för nedskräpning i vissa offentliga områden samt produktkrav, såsom kravet på att plastkorken ska hållas fast på dryckesförpackningen.

Omfattas internationell distanshandel av kraven i SUP-direktivet?
Javisst. SUP-kraven (märkningar, produktkrav osv.) gäller också produkter som kommer till Finland via gränsöverskridande distanshandel. Nätbutiker som verkar utanför Finlands gränser kommer på grund av ändringarna av avfallslagen att omfattas av producentansvaret för förpackningar, och således gäller det s.k. utvidgade producentansvaret enligt SUP-direktivet (städning av offentliga områden som blir nedskräpade) också distanshandeln. Utländska distansförsäljare kan fullgöra producentansvarsskyldigheterna i Finland genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att utse en auktoriserad representant för att sköta ansvaret.

Vad avses med nationella åtgärder för minskad förbrukning?
Direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att ”på ett ambitiöst och varaktigt sätt” minska förbrukningen av vissa engångsprodukter av plast (del A i bilagan till direktivet). Åtgärderna ska leda till en mätbar kvantitativ minskning av förbrukningen av dessa produkter fram till 2026 jämfört med 2022 års nivå.

Vad avses med ”nödvändiga åtgärder” för att minska förbrukningen?
Åtgärderna kan bland annat omfatta nationella mål för minskning av förbrukningen, erbjudande av återanvändbara alternativ, ekonomiska incitament (t.ex. att inte kostnadsfritt erbjuda en plastprodukt för engångsbruk till konsumenten) samt avtal som ingåtts för detta ändamål. Åtgärderna kan variera beroende på de berörda produkternas miljöpåverkan under deras livscykel, även när de hamnar i miljön som skräp. Alla åtgärder bör vara proportionella och icke-diskriminerande. Medlemsländerna beslutar själva om sina åtgärder. För närvarande granskas i Finland en nationell minskning av förbrukningen i första hand genom ett frivilligt Green Deal-avtal.

Vilka problem finns i anslutning till genomförandet av SUP-direktivet?
De största problemen i direktivet har att göra med den dåliga beredningen av direktivet. Detta syns i oklara definitioner och framför allt i att anvisningarna fördröjs. Direktivet antogs sommaren 2019 och det är ännu för närvarande oklart hur plast och plastprodukter ska definieras. Detta medför naturligtvis enorma utmaningar för aktörerna, med tanke på att de första kraven (märkningskrav) träder i kraft redan 3.7.2021 och produktförbud i mitten av augusti 2021.

Dessutom ger direktivet inte några realistiska alternativ till de produkter som omfattas av åtgärderna. Allt kan inte ersättas med återanvändbara förpackningar. Det är oklart vilka produkter som i framtiden kan användas i produkter som innehåller olika mängder plast, t.ex. för take away-förpackningar av livsmedel.

Kommissionens riktlinjer om definering av SUP-produkter publiserades i Europeiska unionens officiella tidning, 7 juni 2021: EUR-Lex – C:2021:216:TOC – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Var finns mer information om SUP-direktivet?

Artikeln baserar sig på den information som fanns tillgänglig i april 2021. Genomförandet av SUP-direktivet är förknippat med flera öppna frågor som man väntar på riktlinjer av myndigheterna. Vi uppdaterar artikeln.

Uppdaterad 6.7.2021:
SUP-direktivets tillämpning i Finland försenas. Enligt informationen i slutet av juni,
produktförbud ska träda i kraft i mitten av augusti i stället av 3.7.2021

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…