10.05.21

Produktförbud och krav i engångsplastdirektivet trädde i kraft i juli – vad ändrades?

De första kraven i det s.k. SUP-direktivet (SUP = single-use plastic) i kraft har trätt i kraft. Genomförandet av direktivet är fortfarande förknippat med flera öppna frågor och man väntar på myndigheternas riktlinjer. I detta informationspaket berättar vi vad vi för närvarande vet om produktförbud och krav i SUP-direktivet. Vi uppdaterar artikeln.

Vad är SUP-direktivet?
Med engångsplastdirektivet
eller SUP-direktivet (SUP = single-use plastic), avses direktivet om begränsning av vissa plastprodukters miljöpåverkan (2019/904/EU).

Vilka åtgärder förutsätter direktivet?
Beroende på produktgrupp krävs minskad förbrukning, produktförbud, krav på märkning av produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt s.k. utvidgat producentansvar och upplysningsåtgärder.

Vilka är målen med direktivet?
Målet är att minska nedskräpningen i miljön, särskilt i havsområden, främja cirkulär ekonomi och förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad. Det ursprungliga syftet med SUP-direktivet var att svara på det globala problemet med nedskräpning av plast i haven genom att rikta in åtgärderna på vissa plastprodukter som påträffats mest på stränderna, men det har utvidgats till att gälla produkter för engångsbruk i allmänhet.

Vilka produkter omfattas av SUP-direktivets tillämpningsområde?
Direktivets tillämpningsområde omfattar
– vissa plastprodukter för engångsbruk
– alla plastprodukter av oxo-nedbrytbar plast
– alla fiskeredskap som innehåller plast.

Produktgrupperna anges i bilagan till direktivet. Enskilda exempel på produkter finns i punkt 12 i ingressen till direktivet. Ytterligare anvisningar till stöd för definitionen finns också i kommissionens riktlinjer.

Definitionen av enskilda SUP-produkter är fortfarande förknippad med öppna frågor som utreds i samarbete med myndigheterna.

Hur definierar SUP-direktivet plast?
Definitionen i SUP-direktivet (artikel 3): plast är ett material som består av en polymer enligt REACH-förordningen, till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till. Den kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter. Naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg undantas från plast.

Mer information finns också på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats om SUP

Vilka produkter förbjuds i SUP-direktivet?
Enligt direktivet är det förbjudet att släppa ut följande plastprodukter för engångsbruk på marknaden från och med 23.8.2021:

  1. bomullspinnar (tops), bestick, tallrikar, sugrör, omrörare för drycker, pinnar som bär upp ballonger, livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, det vill säga behållare som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt och vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren och som är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock. Med undantag för sugrör och bomullspinnar som omfattas av direktiven om medicintekniska produkter.
    2. Alla produkter som tillverkats av oxo-nedbrytbar plast.

Det nationella genomförandet av SUP-direktivet i Finland har fördröjts. Produktförbuden trädde i kraft i Finland först 23.8.2021. Produktförbuden genomfördes genom en  förordning om vissa plastprodukter.

Vad innebär märkningskraven?
På vissa plastprodukter ska det anges att produkten innehåller plast. Märkningen består av en bild (sköldpaddssymbol) och en informationstext under bilden. Texten ska finnas på alla officiella språk, dvs. i Finland på finska och svenska.

För varje produktgrupp finns en särskild märkning med vilken produkter (dryckesmugg) och förpackningar (filtrerade tobaksprodukter, tobaksfilter, våtservetter samt sanitetsbindor och tamponger) ska märkas. Detaljerade anvisningar om märkningarna finns i tillämpningsförordningen.
I tillämpningsförordningen konstateras felaktigt att klistermärken för muggar kan sättas på muggförpackningen, men klistermärket ska ändå fästas på själva muggen.

Var finns piktogram för märkning?
Piktogram för märkning finns på kommissionens webbplats på alla medlemsstaters språk.

Vilka produkter omfattas av märkningsskyldigheten?
Märkning ska placeras på följande produkter och förpackningar:

  • Alla engångsmuggar där man vid tillverkningen använt plast och engångsmuggar som tillverkats helt av plast (märkningen ska tryckas eller graveras in på själva muggen).
  • Cigaretter med filter i askar och kartonger. Konsumentförpackningar och gruppförpackningar med filter som används i samband med tobaksprodukter.
  • Konsument- och gruppförpackningar för våtservetter (för både personlig hygien och förfuktade servetter för hushållsbruk).
  • Konsument- och gruppförpackningar för tamponger och sanitetsbindor (förpackningens yta större än 10 cm2)

Märkningskraven gäller från och med 23.8.2021 produkter som släpps ut på den finska marknaden. Det nationella genomförandet av SUP-direktivet i Finland har fördröjts, och därför avviker ikraftträdandet av märkningskraven från tidtabellen i SUP-direktivet). Märkningskraven verkställdes genom  förordningen om vissa plastprodukter.

Får förbjudna eller omärkta produkter säljas till slut?
Produkter som släppts ut på marknaden i Finland före 23.8.2021 får säljas/användas till slut. Ingen bakre gräns har fastställts för försäljning av lager.

Utsläppande på marknaden innebär att produkten för första gången tillhandahålls på den finska marknaden. Tillhandahållande på marknaden innebär att en produkt levereras till den finska marknaden för distribution, konsumtion eller användning i samband med kommersiell verksamhet.

Till exempel företag inom handeln får i Finland både i eget lager och i butiken sälja engångsprodukter av plast som de skaffat före 23.8.2021 (produkten har bytt ägare) och vars försäljning enligt direktivet om engångsplastprodukter antingen är förbjuden eller som inte är försedda med det sköldpaddsmärke som krävs från och med 23.8.2021. Det finns ingen tidsfrist för försäljningen.

Mer information finns på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats.

I Finland genomför myndigheterna hösten 2022 det första tillsynsprojektet som gäller krav om märkning och produktförbud enligt SUP-direktivet.

Vilka kostnader föranleds av SUP-direktivet?
Kostnaderna varierar enligt produktgrupp. Kostnader orsakas förutom av direkta produktförbud och en minskning av konsumtionen också av t.ex. krav på märkning av produkter, det s.k. ”utvidgade producentansvaret”, dvs. kravet att också svara för kostnader för nedskräpning i vissa offentliga områden samt produktkrav, såsom kravet på att plastkorken ska hållas fast på dryckesförpackningar.

Omfattas internationell distanshandel av kraven i SUP-direktivet?
Javisst. SUP-kraven (märkningar, produktkrav osv.) gäller också produkter som kommer till Finland via gränsöverskridande distanshandel. Nätbutiker som verkar utanför Finlands gränser kommer på grund av ändringarna av avfallslagen att omfattas av producentansvaret för förpackningar, och således gäller det s.k. utvidgade producentansvaret enligt SUP-direktivet (städning av offentliga områden som blir nedskräpade) också distanshandeln. Utländska distansförsäljare kan fullgöra producentansvarsskyldigheterna i Finland genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att utse en auktoriserad representant för att sköta ansvaret.

Vad avses med nationella åtgärder för minskad förbrukning?
Direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att ”på ett ambitiöst och varaktigt sätt” minska förbrukningen av vissa engångsprodukter av plast (del A i bilagan till direktivet). Åtgärderna ska leda till en mätbar kvantitativ minskning av förbrukningen av dessa produkter fram till 2026 jämfört med 2022 års nivå.

Vad avses med ”nödvändiga åtgärder” för att minska förbrukningen?
Åtgärderna kan bland annat omfatta nationella mål för minskning av förbrukningen, erbjudande av återanvändbara alternativ, ekonomiska incitament (t.ex. att inte kostnadsfritt tillhandahålla en plastprodukt för engångsbruk till konsumenten) samt avtal som ingåtts för detta ändamål. Åtgärderna kan variera beroende på de berörda produkternas miljöpåverkan under deras livscykel, även när de hamnar i miljön som skräp. Alla åtgärder bör vara proportionella och icke-diskriminerande. Medlemsländerna beslutar själva om sina åtgärder. För närvarande granskas i Finland en nationell minskning av förbrukningen i första hand genom ett frivilligt Green Deal-avtal.

Vilka problem finns i anslutning till genomförandet av SUP-direktivet?
De största problemen i direktivet har att göra med den dåliga och snabba beredningen av direktivet. Detta framgår av oklara definitioner och framför allt av att kommissionens riktlinjer försenats. Direktivet antogs sommaren 2019, men kommissionens riktlinjer för definition av SUP-produkter antogs först i juni 2021. Denna tidsplan innebär naturligtvis enorma utmaningar för aktörerna.

Dessutom ger direktivet inte några realistiska alternativ till de produkter som omfattas av åtgärderna. Allt kan inte ersättas med återanvändbara förpackningar. Det är oklart vilka produkter som i framtiden kan användas i produkter som innehåller olika mängder plast, t.ex. för take away-förpackningar av livsmedel.

Vad händer härnäst?
SUP-produktförbud och märkningskrav är inte de enda ändringarna som gäller företag. Det nationella genomförandet av de övriga kraven i SUP-direktivet bereds i Finland under hösten 2021. Sådana är t.ex. minskad konsumtion av SUP-dryckesmuggar och SUP-livsmedelsförpackningar, produktkrav för SUP-dryckesförpackningar, utökat producentansvar, separat insamling av SUP-dryckesflaskor och konsumentupplysningsåtgärder.

SUP-direktivet ökar också producenternas rapporteringsskyldigheter när det för uppföljningen av SUP-kraven behövs information om mängden SUP-produkter som släppts ut på marknaden.

 

Vilken myndighet utövar tillsyn över fullgörandet av skyldigheterna enligt SUP-direktivet i Finland?

Produktförbud och märkningar: Säkerhets- och kemikalieverket Tukes
Överinspektör Tiia Salamäki, tiia.salamaki (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 632
och överinspektör Kati Suomalainen, kati.suomalainen (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 124

Producentansvar: NTM-centralen i Birkaland
Överinspektör Tuomo Aunola, tuomo.aunola (at) ely-keskus.fi, tfn +358 29 5036 319

Det har också planerats att Tukes ska övervaka kravet på att korken hålls fast i flaskan. För NTM-centralen i Birkaland har det planerats tillsyn över att de övriga kraven i direktivet uppfylls.

Vilken myndighet ger råd i ärenden som gäller SUP-direktivet?

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är tillsynsmyndighet i fråga om produktförbud och produktmärkningar.

Överinspektör Tiia Salamäki, tiia.salamaki (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 632, och överinspektör Kati Suomalainen, kati.suomalainen (at) tukes.fi, tfn +358 29 5052 124

 

NTM-centralen i Birkaland är tillsynsmyndighet i fråga om de producentansvar som definieras i SUP-direktivet. Överinspektör Tuomo Aunola, tuomo.aunola (at) ely-keskus.fi, tfn +358 29 5036 319

 

Miljöministeriet bereder genomförandet av SUP-direktivet i Finland. Lagstiftningsrådet Katariina Haavanlammi, katarina.haavanlammi (at) ym.fi, tfn 0295 250 072

Programchef Merja Saarnilehto, merja.saarnilehto (at) ym.fi, tfn 0295 250 259

 

Var finns mer information om SUP-direktivet?

 

Artikeln baserar sig på den information som fanns tillgänglig i september 2021. Genomförandet av SUP-direktivet är fortfarande förknippat med öppna frågor. Rinki har ett nära samarbete med myndigheterna i ärendet. Vi uppdaterar artikeln.

Uppdateringar:

14.9.2021: Artikeln har uppdaterats.

23.8.2021: Produktförbud och märkningskrav träder i kraft i Finland.

2.7.2021: Genomförandet av SUP-direktivet i Finland fördröjs. Enligt den information som fåtts i slutet av juni ska statsrådets förordning träda i kraft i mitten av augusti 2021 och inte 3.7.2021.