01.10.20

Avgifter för producentansvar för förpackningar 2021

Avgifter för återvinning av förpackningar 2021

Producentsammanslutningarna inom förpackningsbranschen har beslutat om sina återvinningsavgifter för förpackningsmaterial för 2021.


*) Mervärdesskatt läggs på avgifterna.

Konsumentförpackningar är produktförpackningar som hamnar eller kan hamna hos konsumenter eller hushåll, till exempel försäljningsförpackningar för konsumentprodukter samt en del av grupp- och transportförpackningarna.

Företagsförpackningar är produktförpackningar som hamnar hos företagen tillsammans med produkterna.

Fakturering av återvinningsavgifter av företag baserar sig på en materialspecifik prislista samt på de förpackningsmängder som företaget använde föregående år. Förpackningsmängderna för 2020 ska rapporteras till RINKI Ab senast 28.2.2021.

Om företagets materialgruppsspecifika återvinningsavgift är över 10 000 euro, fakturerar Rinki avgiften i två lika stora poster så att den sistnämnda förfaller till betalning 120 dagar efter fakturans datum, dock senast den 31 oktober.

 

Anslutnings- och kundavgifter 2021

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab:s styrelse har beslutat om Rinkis anslutnings- och kundavgifter för 2021.


*) Mervärdesskatt läggs på avgifterna.

Kundavgiftsfaktureringen baserar sig på prislistan och de förpackningsmängder som företaget använde föregående år. För kundavgiftsfaktureringen (€/ton) har fastställts ett årligt minimum och ett maximibelopp (€/år/avtal).

 

Dröjsmålsavgift och kalkylmässig faktura för förpackningsuppgifter

Enligt avtalsvillkoren ska kundföretaget årligen meddela RINKI Ab vilka förpackningsmaterial och förpackningsmängder som företaget har använt för förpackning av de produkter som det levererat till marknaden eller som det har importerat tillsammans med sina produkter. Förpackningsuppgifterna för 2020 ska rapporteras senast 28.2.2021.

Rapporteringen av förpackningsuppgifter är ytterst viktigt med tanke på producentansvarssystemets funktion, eftersom det direkt påverkar systemets finansiering, fakturering och funktion. Om företaget lämnar in uppgifterna för 2020 efter 28.2.2021, tar RINKI Ab ut en dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifterna. Avgiften är 200 euro (+ mervärdesskatt) per påbörjad försenad månad och den tas ut för högst tre månader.

Om företaget inte har lämnat in förpackningsuppgifterna för 2020 före utgången av maj 2021, fakturerar RINKI Ab utöver den ovan nämnda dröjsmålsfakturan dessutom en kalkylmässig faktura. Fakturan baserar sig på de förpackningsuppgifter som RINKI Ab har tillgång till.

 

Mer information:

Materialspecifika återvinningsavgifter:

Mepak-Kierrätys Oy (metallförpackningar)
Satu Estakari, satu.estakari@mepak.fi, tfn 046 920 9700

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (träförpackningar)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, tfn 0400 802 896

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (glasförpackningar)
Juha-Heikki Tanskanen, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi, tfn 0400 814 243

Suomen Kuitukierrätys Oy (fiberförpackningar)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, tfn 050 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@kuitukierratys.fi, tfn 040 723 7992

Suomen Uusiomuovi Oy (plastförpackningar)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, tfn 050 382 0644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, tfn 050 434 5827

 

RINKI Ab:s anslutnings- och kundavgifter:
Juha-Heikki Tanskanen, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi, tfn 0400 814 243

Kundtjänsten för företag, info@rinkiin.fi, tfn 09 6162 3500

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…