27.09.17

Överföring av producentansvaret för förpackningar till producentsammanslutningar – nya avtalsvillkor träder i kraft 1.1.2018

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab administrerar avtal genom vilka företag kan överföra sitt producentansvar för förpackningar till förpackningsproducentsammanslutningar. Avtalets villkor ändras 1.1.2018. Syftet med ändringarna är att göra avtalsstrukturen klarare och underlätta företagens rapportering, precisera de definitioner som används i avtalet och förenhetliga grunderna för fastställandet av avgifter.

Ett företag anses ha godkänt de avtalsvillkor som träder i kraft den 1 januari 2018 om det inte inom en månad från avsändandet av dem skriftligen meddelar RINKI Ab att det säger upp avtalet.

RINKI Ab skickade den 26 september 2017 ett informationsbrev till de officiella postadresserna för företag som ingått avtal. Dessutom har de kontaktpersoner för avtalen som företagen utsett informerats per e-post.

Avtalstyperna preciseras

Enligt de nya avtalsvillkoren kan ett företag ha ett enskilt avtal som täcker alla verksamhetsställen som verkar under samma FO-nummer, eller ett kombinerat avtal till vilket andra företag har anslutits i enlighet med avtalsvillkoren. En del av de nuvarande avtalen uppdateras med anledning av preciseringarna i avtalstyperna.

Det är inte nödvändigt att uppdatera avtalet om företaget för närvarande har ett enskilt avtal om överföring av producentansvaret för sitt FO-nummer. Nästan 90 procent av alla avtal som tecknats är av detta slag. Dessa avtal fortsätter att gälla med de nya avtalsvillkoren från och med den 1 januari 2018.

Vi informerar separat de företag vilkas avtal ska uppdateras. Även i dessa fall förblir de nuvarande avtalen om överföring av producentansvaret i kraft fram till dess att ett nytt avtal har undertecknats. De nya avtalsvillkoren tillämpas emellertid på de gamla avtalen från och med den 1 januari 2018.

Centrala ändringar i avtalsvillkoren

Rinkis kundavgifter

Rinkis årsavgift omvandlas till en kundavgift. Årsavgiften har varit ett fast eurobelopp som fastställts differentierat utifrån företagets omsättning. Den ersätts av en tonbaserad kundavgift som faktureras utifrån hur många ton förpackningar företaget släppt ut på marknaden året innan. För kundavgiftsandelen fastställs ett årligt minimi- och maximibelopp. Företagens arbete blir lättare då de inte längre behöver rapportera sina omsättningsuppgifter till Rinki.

Rinkis anslutningsavgifter, kundavgifter och materialspecifika återvinningsavgifter för år 2018 publiceras på Rinkis webbplats i början av oktober.

Inspektioner (Auditering)

De nya avtalsvillkoren ger Rinki möjlighet att göra inspektionsbesök hos företaget och att ta del av företagets uppgifter och handlingar för att säkerställa att de rapporterade förpackningsuppgifterna är riktiga. Syftet med inspektionerna är att ge kunderna handledning inom rapportering och att genom detta säkerställa att den statistik som sammanställs är pålitlig.

Uppsägning av avtalet

När de ändrade avtalsvillkoren trätt i kraft den 1 januari 2018 kan avtalet sägas upp så att det upphör att gälla vid utgången av det innevarande året. Då ska uppsägningen ske senast sex månader före kalenderårets utgång.

Företag vilkas omsättning är mindre än 1 miljon euro

Företag vilkas omsättning är mindre än 1 miljon euro har inte ett sådant producentansvar för förpackningar som avses i lagstiftningen. Dessa företag kan ändå ingå avtal och utnyttja Rinkis företagskundtjänst och kundkommunikation, om de vill. Till följd av de nya avtalsvillkoren betalar också företag vilkas omsättning är mindre än 1 miljon euro Rinkis kundavgift och materialspecifika återvinningsavgifter.

Läs mer:

Ta del av de nya avtalsvillkoren:

Anslut dig till Rinki

Mer information:

Kundtjänst för företag, info@rinkiin.fi, tfn +358 9 6162 3500

09.06.21

Snart startar sommarturnén ”Sortera havet rent”

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands…